SAMUEL
sinsinn labaar
Ki jiin 1 Samuel gbouŋ na po
Gbouŋ na beerit Samuel nba din tee Yennu sɔkinii na poe. U bia din tee Israel teeb tɔɔndaanjaanne, ki sommib ki bi kɔn nyann bi datai.
1
Biaŋinba ki Elkana nan u ŋaateeb jiantir Yennu, Siilo doo ni
Jasɔɔ nnae din be, ki bi yiu Elkana, ki u tee Efraim booru ni nirɔ, ki din kɔɔ Rama doo nba be Efraim, yent nba mɔk kunkona na. U din tee Jeroham bijae, ki tee Elihu yaaboonn, ki bi nyii Tohu maaru ni, ki tee Suf yeeja ŋaak bɔkir. Elkana din kɔɔn poob banlee, ki bi yi yenɔ Hana, ki yi lɔɔ Penina. Penina din mɔk waas, ŋaan ki Hana ŋarin ki mɔki. Binn n tuu binn, Elkana din tuu nyi Rama-e ki saan Siilo, ki saa jiant ki bia mann maruŋ ki tur Yabint Yennu. Leŋe ki Eli nba tee Yennu manntɔɔ na bonjai banlee nba tee Hofni nan Finehas na din tee Yennu mannteeb. Yoo nba kur ki Elkana mann maruŋ, u din tuu tur Penina nan u waas kur nantorae. Waa din mantik loon Hana bonchiann na paak, ki u tuu turɔ tor nba mɔk jirima, ŋaan Yennu din soor u matuk ki u ki maar. Ki Penina, wunba tee u yantɔɔ na din tuu sarikitɔe, ki bia nyikitirɔ, kimaan Yennu nba din ki turɔ bik na paak. Li din tuun nnae binn n tuu binn, yoo nba ki bi saan Yennu ŋaak na ni. Penina din tuu daamii Hana-e, ki Hana n tan bui ki yêt jeet dinu. Ki u sɔrɔ Elkana tuu boiɔ a, “Hana, bee teen ki a bui? Bee teen ki a ki di jeeti? Bee ki a tun ki be parbiir ni? N ki chee waas piik a boori-i?”
Ki jiin manntɔɔ Eli nan Hana po
9-10 Dasiar, baa dii jeet ki gbenn Yennu ŋaak nba be Siilo doo ni na, ki Hana fiir saan set, ki u par biir, ki u bui fabin, ki mei Yennu. Ki manntɔɔ Eli kar u kok paak, Yennu ŋaatammɔb ni. 11 Ki Hana senn mɔsonn ki yet a, “Yabint Yennu, gotir a daabir nba be ninbaatir, a daa tammit n po, ii tian n po. N senn mɔsonn nan li-i tee ki n mar bonjak, n saa jiiu ki pi fin Yennu nan u manfoor gbennu, ki bia kan ban te barik n do u yur paaki.”* 1.11 Baa kan koor u yut na want nan bi jiiu ki tur Yennu-e.
12 Hana din tukin ki mei Yennu ki li wei bonchiann, ki Eli gorii ki diitir u mɔgbana. 13 Hana din mei u par nie, ki u mɔgbana damm, ŋaan ki kunkɔr ki do. 14 Ki Eli tan boiɔ a, “A jia saa yib ki lin wei nlee? Nyikin a danyuutir maŋ.”
15 Ki Hana jiin a, “Li ki tee nna kaa, chanbaa, n tee poo nba be parbiir nba kaa bikinu niŋe. N ki nyuu daan kaa, n mei Yennu-e ki nyint n daamii ki teenɔ. 16 A daa dukii nan n tee poo nba ki mɔk nyɔɔte. N tun mei nnae kimaan n be parbiir nie.”
17 Ki Eli yet a, “Ii saa nan parmaasir. Yennu nba tee Israel teeb Yennu na n tura linba ki a boi li po na.”
18 Ki Hana yet a, “Ii tun kii dukii bonŋann ki jiin n po,” ki seet saan ki dii jeet, ki ji ki be parbiir ni.
Samuel matuk nan baa jiiu ki tur Yennu biaŋinba
19 Laa yent, ki Elkana nan u ŋaateeb fiir sanyapob ni ki jiant Yennu, ki li poor po, ki bi ŋmat kun bi doo ni Rama. Ki Elkana dɔɔr nan u ŋaapoo Hana, ki Yennu gbat u miaru, 20 ki u soor poor, ki mar bonjak, ki purɔ Samuel, ki yet a, “N boi Yennu-e u po.”
21 Yoo bia din tan jaŋ nan Elkana nan u ŋaateeb n ŋmat Siilo ki saa mann binn kur maruŋ, ki bia gbeen u mɔsonn. 22 Hana din ki saan. U din bet u sɔrɔ a, “Bik na-i chekit, n saa jiiu ki saan nanɔ Yennu ŋaak ni, ki u sii be leŋ nan u manfoor gbennu.”
23 Ki Elkana jiin a, “Li ŋan, tumin faa loon biaŋinba, biat ki got a bik wun chekit. Yennu n ŋaan ki a mɔsonn n gbee.” Ki Hana biar ŋaak ni ki gorii u bik. 24 Hana nba got bik na, ki u chekit yoo nba, ki u jiiu, ki dia naajak nba dii bina ŋantaa, nan yon bɔrik-gbina piik, nan tilɔɔna daan ki li gbee bujakɔra, ki saan nanɔ Yennu ŋaak nba be Siilo na. 25 Baa saa kpii naajak na ki gbenn, ki bi ji jii bik na ki saan nanɔ Eli boor. 26 Ki Hana yet Eli a “Chanbaa, a bannima-a? Mine tee poo nba din see nna, ki a lan ki n mei Yennu na. 27 N miar Yennu bik na paak, ki u turin linba ki n boi nawa. 28 Li paak, n jikit bik na ki teen Yennu. Waa sii be u manfoor ni ki wei biaŋinba, u sii tee Yennu yɔɔe.”
Ki bi jiant Yennu leŋ.

*1:11 1.11 Baa kan koor u yut na want nan bi jiiu ki tur Yennu-e.