Pɔɔl gbounsinsinn nba ki u din sɔb ki tur
TESALONIKA TEEB
nae na
Ki jiin 1 Tesalonika teeb gbouŋ na po
Tesalonika din tee digbansaakare Masedonia yent ni, ki li tee Rom teeb yent. Pɔɔl nba din nyii Filipi na poor po, u din mɔɔnt barŋanii na ki tur siab leŋ, ki bi teen Yiisaweira.
1
Min Pɔɔl nan Sailas nan Timoti-e sɔbin gbouŋ na ki teen niib nba be Tesalonika ki tee ti Baa Yennu nan ti Yomdaanɔ Yiisa Masia nigannkab na; ŋɔɔ Yennu ninkpabauŋ nan parmaasir-ii be nani.
Tesalonika teeb yada nan bi binbeŋ labaar
Ti teen Yennu niipoouk i kura paak, ki tian i po yoo kur, ti Yenmiaru ni. Yennu nba tee ti Baa na tɔɔnn, ti tian biaŋinba ki i teenɔ yada ki tuun toonŋana, nan i lomm nba te ki i tuun nan ninmɔnn biaŋinba, ki i dindann be ti Yomdaanɔ Yiisa Masia ni chib chib na. Ti naa waas, ti mi nan Yennu-e looni ki poŋ ganni a yii tee u yab, kimaan barŋanii na din ki tee ti mɔb ni maan kuukɔɔ kaa ki ti din baar turini, ŋaan li bia din mɔk Seyeeŋ yiikooe ki ti piakir ki birsuk kaa. Yoo nba ki ti din be i peŋ na, i mi taa din be biaŋinba; nan taa sommi biaŋinba. I din waa ti binbeŋ nan ti Yomdaanɔ binbeŋe, ki gaar barŋanii maŋ, i farchiɔŋ ni, nan parpeenn nba nyi Seyeeŋ boor na. Ki yaa din be biaŋinba na din wann ti naa waas nba be Masedonia nan Akaya yentnba ni na baa sii be biaŋinbae. Kimaan ti Yomdaanɔ barŋanii maŋ din nyii i boore, ki lin Masedonia nan Akaya yentnba ni; ki linba bia pukin, yaa teen Yennu yada biaŋinba poŋ lin lokir kur powa. Li paak, li ji ki kpaa talas ki ti pak siar bi boori. Niib na kur piak jiint yaa din gaarit biaŋinbae, taa din baar i boor yoo nba na, nan biaŋinba ki i nyik pata ŋaan baar Yennu boor, a yii jiantir ŋɔɔ Yennu nba fo na, 10 ki guu u Bija Yiisa, wunba tan saa nyi Yendɔuŋ ni ki baar na; wunba ki Yennu din fiinɔ kuun ni, ki u fatit ŋɔɔ Yennu wutoor nba baat na ni na.