Pɔɔl gbouŋ nba pukin ŋanlee ki u din sɔb ki tur
KORINT TEEB
nae na
Ki jiin 2 Korint teeb gbouŋ na po
Pɔɔl din sɔb u gbouŋ nba pukin ŋanlee ni, ki li saa Korint teeb boor, yoo nba ki ŋɔɔ Pɔɔl nan Yiisaweira nba be leŋ na binbeŋ paar bonchiann nae.
1
Min Pɔɔl nba ki Yennu loomm ni ki u teenin Yiisa Masia toomii na, min nan ti naa bik Timoti-e sɔbin gbouŋ na ki teen Yennu niib nba be Korint, nan u niib kur nba be Akaya tingbouŋ kur ni. Ti Baa Yennu nan ti Yomdaanɔ Yiisa Masia ninkpabauŋ nan parmaasir-ii be nani.
Pɔɔl nba teen Yennu niipoouk biaŋinba
Ŋaant ki ti tur Yennu nba tee ti Yomdaanɔ Yiisa Masia Baa na niipoouk; ŋɔɔe tinit ninbaauk; u boor nie ki ti parmaann kur nyi. Ŋɔɔe maant ti para ti biak kur ni, a tin mun fit maan binba be biak booru booru ni na para, nan Yennu nba maan ti para biaŋinba na. Ti biak dinu Masia sann paak nba yab biaŋinba, nnae ki ti parmaann mun bia yab kimaan ŋɔɔ Masia paak. Taa loon ki tin maan i para ki te ki yin la tinnu na paake te ki ti di biak. Ti-i la parmaann, li tee i paake, a tin mun maan i para, ki yin mun la sukuru ki di biak nan taa dir biaŋinba na. Li paak, ti mɔk dindann ki jiin i po nan i saa saan tɔɔnna, kimaan ti mi nan yaa di biak nan taa mun di biaŋinba na, nnae ki i mun bia sii laat parmaann nan taa laat biaŋinba na.
N naa waas, n loon ki n tiari biak nba ki ti din dii Asia yent ni na poe. Biak maŋ din mantik gar ti paŋ terik ki tan te ki ti ŋaa dindann ti mɔŋ manfoa powa, kimaan ti ji din tan dukii nan kuun ki fɔk nanti, ŋaan linba na din tun a lin wannit nan li ki ŋan ki tii maa ti mɔŋ paaki, ŋaan kii maa Yennu nba fiint kpeemm na paak. 10 Ŋɔɔe din nyinnit kuun dangbeŋir na ni. U saa tinnita, ki ti mɔk dindann nan u bia saa tinnit yoo nan yoo. 11 Yi mun bia sommit nan Yenmiaru man, ki u saa gat niib bonchiann miaru nba ki bi mei ki teent na, ki saa sommit, ki niib bonchiann saa turɔ niipoouk ti paak.
Ki jiin Pɔɔl lora lebitu po
12 Linba te ki ti mɔk yuugontir na tee nnae: ti dudukite wantit nan ti mɔk barmɔnpaku nan yentinu, tingbouŋ na niib boor, mantik taa daa be nani ki timm nan yimm tee weinanleeb na; Yennu sommir paake te ki ti be nna maŋ, li ki tee nisaarii yan paak kaa. 13 Ti sɔbin linba ki i saa fit karin bann li paake ki teeni na, ŋaan mɔk dindann nan i tan saa bann fanu 14 nan yaa poŋ bann waaminna biaŋinba na, a i tan saa fit kii mɔk yuugontir ti paak, nan taa mun sii mɔk yuugontir i paak, ti Yomdaanɔ Yiisa jenu daar biaŋinba na.
15 Maa bann linba na paake ki n daan lor maa n poŋ jen i boor, ki yin la sommir taar munlee, 16 kimaan n daan lor nan mi-i taŋi gaar saa Masedonia man bot gɔnie, ki mi-i taŋi jent man bia bot gɔni, ki la sommir i boor, linba saa sommin ki n ŋmat saan Judea. 17 Ki n lor maŋ daan tee kpinkpannii lore-e? koo maa daan lor maa n tun linba maŋ tee nan tingbouŋ na yab nba tuu yet a, “Nn, nn,” ŋaan bia tan yet a “Aaii, aaii” nae-e? 18 Ŋaan Yennu nba tee barmɔnii daanɔ na paak, n mɔsonn nba ki n daan turi na ki tee “Nn” nan “Aaii” kaa. 19 Kimaan Yiisa Masia nba tee Yennu Bija, wunba ki min nan Sailas nan Timoti din mɔɔnt u po ki turi na, u ki tee “Nn” nan “Aaii” kaa, ŋaan u tee “Mme.” 20 Kimaan ŋɔɔe tee “Nn” Yennu mɔsona kur ni. Linba na paake te ki ti yet a “Mamɔmm” Yiisa Masia ni, ki li dont Yennu sann. 21 Yennu-e din gannit ki ti be ti kɔɔ, ki senn timm nan yimm fanu Masia ni. 22 Ŋɔɔe jii u Seyeeŋ ki teen ti para ni, ki li tee dɔk ti paak, ki want nan u tan saa turit linba kur ki u bir guunit nawa.
23 Yennu-e tee n siaradaanɔ nan linba daan te ki n ki baar Korint i boor na tee n ki loon ki n dat i tubae. 24 Ti kan fit mukisi ki wanni yaa saa teen yada biaŋinba, kimaan ti mi nan i mɔk yada ki see fanu, ŋaan ti tuun nani a tii wanti yaa saa teen biaŋinba kii mɔk parpeenne.