SAMUEL
labaar munlee
Ki jiin 2 Samuel gbouŋ na po
Gbouŋ na beerit Israel teeb kpanbar Defid binbeŋ poe. Bi yi gbouŋ na Samuel gbouŋ ŋanlee, kimaan Samuel gbounsinsinn nan Samuel gbouŋ ŋanlee din tee gboun-yemmire, ki bi tan bɔkit ki li tee gbant ŋanlee.
1
Biaŋinba ki Defid gbat Sɔɔl kuun po
Sɔɔl kuun poor poe, ki Defid nyii Amalek tɔb nba ki u nyann na ni, ki kun kar Siklag daaŋanlee. Daaŋantaa daar, ki naasinsɔɔ nyii Sɔɔl kaaŋ ni, ki u pat u liant, ki puk tanpent u yur paak, a wun wann u parbiir nba tee, ki baar Defid boor, ki baa fabin tiŋ ni ki pukiiɔ. Ki Defid boiɔ a, “A nyii lee?”
Ki u jiin a, “N nyii Israel teeb kaaŋ niŋe ki chiar bot.”
Ki Defid boiɔ a, “Bee baari? Betirin.”
Ki u yet a, “Ti kunkɔnkɔnna na chiar ki nyii tɔb niŋa, ki bi kpii ti niib bonchiann, ki Sɔɔl nan u bija Jonatann kpowa.”
Tɔn, ki Defid boi naasimɔ maŋ a, “A teen nlee ki bann nan Sɔɔl nan u bija Jonatann kpowa?”
Ki naasimɔ yet a, “N bo be Gilboa kunkonn paake, ki la Sɔɔl wook u kpann paak, ki taantoruk nan taanjakira nakinɔwa. Ki u jiant ki lan, ki yiinin, ki n toon a, ‘Chanbaa, mine na.’ Ki u boi a n tee ŋmee, ki n betɔ maa n tee Amalek nirɔe. Ki u yetin a, ‘Baat ki tan kpin. Bi turin daŋ bonchiann, ki n yaa man kpoe.’ 10 Li paak ki n saan u boor ki saa kpiiu, kimaan n bann nan waa baa na, u ji kan tinni. Ki n yit naan fokirik nba yir u yur paak na, nan baŋ nba pir u nuu ni na, ki baar nann maa n tan tura, chanbaa.” 11 Ki Defid nan niib nba be u boor na para biir; 12 ki bi pat bi liant, ki bui fabin, ki lor mɔi ki yonnu tan baa, ki jiin Sɔɔl nan u bija Jonatann nan Israel kunkɔnkɔnna nba tee Yennu niib na kuun po, kimaan niib bonchiann din kpo tɔb na ni.
13 Ki Defid boi naasimɔ nba baar nan labaar na a, “A nyii lee?”
Ki u jiin a, “N tee Amalek nirɔe, ki kɔɔ a tiŋ ni.”
14 Ki Defid boiɔ a, “Bee teen ki a ki tin jaŋmaanii ŋaan jii a nuu ki kpii Yennu niganntɔɔ na?” 15 Tɔn, ki Defid yiin u kunkɔnkɔnna na yenɔ, ki betɔ a, “Baat ki kpi naasimɔ na.” Ki kunkɔnkɔnnɔ na baar ki kpiiu nan u jukbanjiak. 16 Ki Defid yet Amalek nirɔ na a, “Fine te linba na baara, kimaan a pak ki biir a mɔŋ, yoo nba ki a bo yet nan fine kpii daanɔ nba ki Yennu gannɔ ki teenɔ kpanbar na.”
Biaŋinba ki Defid bui fabin Sɔɔl nan Jonatann kuun po
17 Ki Defid yin fabinii yaŋ na ki jiin Sɔɔl nan u bija Jonatann kuun po, 18 ki senn nan bin tumii Juda teeb, (ki yaŋ maŋ sɔb Jasar gbouŋ ni) a:
19 “Israel kunkona paake ki ti yudamm kpo.
Ti kunkɔnkɔnna nba tee pardamm kpowa.
20 I daa mɔɔntir li maan Gaaf doo ni koo Askelonn sɔnjot ni.
I daa te ki Filistia poob mɔk parpeenni.
I daa te binba ki waa Yennu na bonpoi kpammi.
21 “Saak koo marin daa baa Gilboa kunkonn paaki,
ki li tiŋ daa ban naan jeeti,
kimaan leŋe ki kunkɔnkɔnwakita jatiat kpakin nan fei,
ki Sɔɔl naagbankɔŋir ji ki ban sɔɔr kpami.
22 Jonatann tɔrbann din tuu paar bonchiann,
ki Sɔɔl jukbanjiak ki mɔk ninbatinu,
ki faa bonpaarit ki birin, ki kpi datai.
23 “Sɔɔl nan Jonatann din ŋan, ki niib loomm.
Baa be bi manfoor ni, ki bia tan kpenn, bi ki bɔkit leeb.
Bi tuu kakii ki gar baakir, ki bia paar ki gar yanbɔrawa.
24 “Israel poob, ii bui ki fabin Sɔɔl kuun po.
Ŋɔɔe gbabini tiat nba daauk paar,
ki yonni laanii nba tee salima.
25 “Kunkɔnkɔnna nba tee pardamm na kpowa.
Bi kpiib tɔb nie. Jonatann kpo ki dɔɔ kunkonn paak.
26 “N ninja Jonatann, n par biir a kuun paaka;
n tuu niana bonchiann.
Faa tuu loonin biaŋinba na gar poo nba tuu loon u jɔɔwa.
27 “Kunkɔnkɔnna nba tee pardamm na kpowa.
Bi jatiat biare ki ki mɔk nyɔɔti.”