JƆƆNN
gbouŋ nba pukin ŋantaa
ki u din sɔb nae na
Ki jiin 3 Jɔɔnn gbouŋ na po
Jɔɔnn nba din tee Masiaweira saakɔɔ nae sɔb gbouŋ nba pukin ŋantaa na ki teen tɔɔndaanɔ nba sann tee Gayus na. Sɔbtɔɔ na din dont Gayus-e nan waa mɔk sommir nba ki teen Masiaweira na, ki bia tee kpaanii ki jiin biit daanɔ nba ki bi yiu Diotrefes na po.
1
Min Jɔɔnn nba tee Masiaweira saakɔɔ nae sɔbin gbouŋ na ki teen n yɔɔk Gayus, fine ki n nian nan mɔnii.
N yɔɔk, n mei Yennu a paak a fii mɔk laafia, ki a bont kur n somm fanu nan a seek nba be fanu Yennu boor biaŋinba na. N mɔk parpeenn bonchiann nan ti naa wasiat nba daan baar, ki tan betin faa waa Yennu barmɔnii wannu na biaŋinba, ki a benu nae bia want li sɔnu nan mɔnii. Siar ki penn n par ki mantik baar maa gbat a n waas waa wannu nba took na.
Ki jiin Yiisa barŋanii mɔɔntii damm sommir po
N yɔɔk, faa sommit ti naa waas, nan binba lek tee saamm na, a tuun linba ŋane. Baa tuu baar Masiaweira lakinu ni yoo nba, bi tuu tiar a burchint maŋ po. Li paak, bi-i tuu kii baar a boor, ki a ŋammit bi sɔnii ki sommitibie, ŋann a tuun bonŋanne na. Ii diab bonŋann kimaan bi tee Yennu yabe. Laa tee Yiisa sann paak nae ki bi lin mɔɔntir u maan maŋ, ŋaan ki ki gaan siar binba ki tee Masiaweira na boori, li paak, timm Masiaweira ŋarin, li kpaa talase nan tii gaan li nibooru saauŋ. Ŋanne saa te ki timm nan ŋamm-ii chentir Yiisa barmɔnii na wannu mɔɔntii.
Ki jiin jɔɔ nba ki bi yiu Diotrefes na po
N poŋ mi sɔb barsai nna ki tur Masiaweira nba be a boor na, ŋaan ki Diotrefes yêen n mɔb, kimaan u loon wun pur u mɔŋ nijaanne. 10 Li paak, mi-i taŋi baar, n saa fiit linba kur ki u tun, ki li tee bonbiir nan faak nba ki u pak biirit na. Ŋaan biit nba ki u tuun maŋ, li lek daa ki gboo u nummu. Ti naa waas nba tuu baar u boor na, u tuu ki gaanibi, ki damm nba tuu loon bin gaar ti naa waas maŋ saauŋ, u bia tuu ber nyinnib Masiaweira lakinu maŋ nie.
11 N yɔɔk, daa tokii sɔɔ toonbiiti, ŋaan kii tuun linba ŋan. Wunba tuun bonŋann, u tee Yennu yɔɔe; ŋaan wunba tuun toonbiit, u ki bann Yennu.
Ki jiin jɔɔ nba ki bi yiu Demetrius na po
12 Sɔɔ kur piak Demetrius-e; ki u benu nae want nan u waa barmɔnii wannu; ki ti mɔŋ mun piakɔ; ki a mi nan ti set tee barmɔnii damme.
Foontjoontii
13 N mɔk maan bonchiann ki loon ki n pak tura, ŋaan n ki loon ki n sɔbir gbouŋ ni kaa ki turani. 14 Ŋaan n mɔk dindann nan n saa baar ki la-a daa ŋanlelee na, ki tin pak nan leeb.
15 Parmaasir-ii be a paak. Ti yɔɔsnba foonta. Ti yɔɔsnba nba mun bia be a boor ni na, a foontib yenɔ yenɔ.