TOOMIINBA TOONA
Ki jiin Toomiinba Toona gbouŋ na po
Toomiinba toona sɔbu na tee Luk barŋanii sɔbu na tukire.
Li barjar mantik tee lin wann Seyeeŋ nba din te ki Yiisa sinsinn weira mɔɔnt ŋɔɔ Yiisa barŋanii na “Jerusalem doo ni, nan Judea nan Samaria tinii kur po, ki saan tuu tingbouŋ na lokir kur po nae.” (1.8)
1
Chanbaa Teofilus:
N sinsinn sɔbu na ni min Luk din sɔb bona bonchiann nba ki Yiisa din tuun ki bia want niib, u toonn pinpiin-yoo na mɔkmɔk nan Yennu nba din tan donnɔ Yendɔuŋ ni. Waa daa din ki doo na, Yennu Seyeeŋ sommir nie ki u din wann waa gann binba ki teemm u toomiinba na nba sii tuun biaŋinba. U kuun poorpoe ki u din jii dapiinna ki yɔɔ want u mɔŋ ki teemm, ki li want nan birsuk kaa nan u set jen u manfoor niwa, ki bi din tuu yɔɔ laatɔ, ki u piak namm ki jiin Yennu naan po.
Yosau yaann ki u tan lakin be namm, ki din tan turib mɔb a, “I daa nyi Jerusalem-i, ŋaan kii be kii guu piinii nba ki n Baa Yennu senn mɔsonn a u saa turi, nan maa poŋ beti li po na. Jɔɔnn ŋarin din wuur niib nan nyume, ŋaan daa ŋanlelee na ni, Yennu Seyeeŋe saa wuur i para.”* 1.5 Li paake tee “Yennu Seyeeŋ saa gbee i ni.”
Biaŋinba ki Yennu donn Yiisa Yendɔuŋ ni
Toomiinba nba din lakin nan Yiisa yoo nba, ki bi boiɔ a, “Ti Yomdaanɔ, yoo nba nae ki a yaa a fat timm Israel teeb 1.6 Juu teeb sanleere tee Israel teeb. yent ki jiint koo nlee?” Ki Yiisa yetib a, “Li ki lai nan yin bann yoo nba ki n Baa Yennu senn a lin tun na; ŋɔɔe mɔk yaak ki senn u yoo. Ŋaan yoo nba ki u Seyeeŋ saa sik i paak na, i saa la paŋ, ki tan sii tee n siara damm Jerusalem, nan Judea yent kur ni, nan Samaria yent ni, nan tingbouŋ na lokir kur po.”
Waa pak maan maŋ ki gbenn yoo nba, ki Yennu te ki u do Yendɔuŋ ni, ki bi goriiɔ, ki u saa kɔɔ sanpagbant ni, ki bi ji ki lau. 10 Ŋaan baa lek biar see ki kpaa nunii ki gorii sanpaapo na, ki sɔɔ jab 1.10 Bi din tee malakanbae. banlee see ki lia tapeenii, 11 ki boib a, “Yimm Galilii teeb, bee ki i see nna ki gorii sanpaapo nna? Yiisa nba nyii i boor ki doo Yendɔuŋ ni biaŋinba na, u bia tan saa nyi Yendɔuŋ maŋ ni ki jen sik nan yaa goriiɔ ki u do sanpaapo biaŋinba nae.”
Ki jiin wunba gaar Judas yiar na po
12 Li yoo na ki Yiisa toomiinba na nyii Olif Tiinii kunkonn na paak ki ŋmat Jerusalem. Leŋ maŋ nan Jerusalem din tee nan maar jinn nae. 13 Baa baar Jerusalem yoo nba, ki bi saan kɔɔ ŋaak nba ki bi tuu be na ni ki doo ditɔɔtuk paak. Binba din kɔɔ maŋ tee Piita nan Jɔɔnn nan Jeems nan Andru nan Filip nan Tomas nan Batolomiu nan Matiu, nan Jeems wunba din tee Alfeus bija, nan Simonn Nikakitik, nan Judas wunba tee Jeems bija na; 14 ki bi kura tuu yɔɔ lakint nan leeb ki pukin poosiab nan Yiisa naa Meeri, nan Yiisa waarii, ki mei Yennu nan dudukyent ki ki naki.
15 Ŋanne ki daa ŋanlee nna tan gar, ki Yiisaweira teen nan kobik nan piinlee nawa ki taan kar, ki Piita tan fiir set 16 ki yet a, “N naa waas, linba ki Yennu Seyeeŋ din te ki Defid din sint bunt buntir ki jiin Judas po, ki li sɔb Yennu gbouŋ ni na, li kpaa talase ki lin set tan gbee. Judas maŋe tee daanɔ nba daan wann niib ki bi soor Yiisa na. 17 Ŋaan Yiisa din gann timm nan ŋɔɔe a tii tuun Yennu toonn nba ki ti tuun na, ki u din pukin ti kann ni.”
18 (Judas toonbiit likirii nba ki u la nae, ki u jii ki daa kpaab; leŋe ki u bia tan baa ki put poor, ki u nɔɔt kur nyii. 19 Ki Jerusalem teeb kur gbat nna maŋ, ki pur kpaab maŋ sann bi mɔŋ maan ni a Akeldama, ki li paak tee “Sɔnkpaab.”)
20 “Tɔn, li sɔb yaŋ gbouŋ nba be Yennu gbouŋ nɔɔk ni na a:
‘Ŋaant ki u ŋaak n set langbouŋ ki sɔɔ daa kɔɔ leŋi.’
Ki bia jen sɔb a:
‘Li ŋan ki sɔɔ n gaar u toonn yiar na.’
21-22 “Li paak ti loon ki tin gann niyenɔe ki pukinɔ ti po, ki wun teen Yiisa kuunfiiru siara daanɔ. Li ŋan ki wuu tee timm nba daan tuu yɔɔ lin nan ti Yomdaanɔ Yiisa maŋ ni yenɔ, yoo nba ki Jɔɔnn din wuur niib Yennu nyunwuru mɔkmɔk ki tan baar yoo nba ki Yiisa nyii ti boor, ki Yennu donnɔ Yendɔuŋ ni na.”
23 Ŋanne ki bi nyinn jab banlee: Joosef wunba ki bi din yiu Basabas na (bi din bia yi ŋɔɔe Justus na), nan Matias, 24 ki ji miar Yennu a, “Ti Yomdaanɔ, fine mi sɔɔ kur par ni, li paak, wantit jab banlee na ni, wunba ki a gann, 25 ki wun teen toomii ki gaar a toonn yiar nba ki Judas nyik ŋaan saan saa be siaminba ŋan nanɔ na.” 26 Baa miar Yennu ki gbenn yoo nba, ki bi tɔ naatɔɔt, a bin gann bi banlee maŋ ni yenɔ, ki Matias dii, ki bi jiiu ki pukinɔ toomiinba piik nan yenɔkɔɔ na ni.

*1:5 1.5 Li paake tee “Yennu Seyeeŋ saa gbee i ni.”

1:6 1.6 Juu teeb sanleere tee Israel teeb.

1:10 1.10 Bi din tee malakanbae.