Gbouŋ nba ki Pɔɔl din sɔb ki tur
KOLOSA TEEB
nae na
Ki jiin Kolosa teeb gbouŋ na po
Pɔɔl gbouŋ nba ki u din sɔb tur Kolosa doo ni niib na din saa Yiisaweira nba be leŋ na boore. Kolosa din tee dojaanne ki be Asia yent ni, Efesus yondo po.
1
Min Pɔɔl nba tee Yiisa Masia toomii Yennu loomm paak, nan ti naa bik Timoti-e sɔbin gbouŋ na ki teen Yennu niib nba be Kolosa doo ni, ki tee ti naa waas nba teen Masia yada na. Ti Baa Yennu ninkpabauŋ nan u parmaasir-ii be nani.
Pɔɔl nba mei Yennu ki teenɔ niipoouk biaŋinba
Yoo nba kur ki ti mei Yennu nba tee ti Yomdaanɔ Yiisa Masia Baa na i paak, ti teenɔ niipoouko, kimaan ti gbat yaa teen Yiisa Masia yada biaŋinba, ki bia loon Yennu niib kura na, kimaan pinpiik ni, yaa din gbat barŋanii nba tee barmɔnii yoo nba, i din gbat bonŋana nba guui Yendɔuŋ ni na poe. Ki barŋanii maŋe baari, nan laa yat ki kpaatir tingbouŋ na kur po ki ŋammit niib binbeŋ, ki bia tuun nna i mɔŋ boor ni, laa nyii daar nba ki i din gbat ki bann Yennu ninbatinu nan barmɔnii maŋ nba tee biaŋinba nawa. I din tumii Yennu ninbatinu maŋ po ti toontunnanlɔɔ Epafras, wunba ki ti loonɔ na boore; ŋɔɔe tee Masia toontunnɔ nba tuun nan barmɔnii i boor ki turit, ki bia betit i lomm nba tee biaŋinba, Yennu Seyeeŋ ni.
Linba na paak, taa daan gbat i po, ti ki nyik Yenmiaru i paaki, a ŋɔɔ Yennu n te ki i bann u loomm nba tee biaŋinba, ki turi Seyeeŋ yan nan li subinii kur, 10 ki yin fit kii be nan ti Yomdaanɔ nba loon biaŋinba na, ki bia fit kii tuun linba sii pent u par, ki fit kii tuun toonŋana kur, ki ŋammit bant Yennu. 11 Ŋɔɔ Yennu n turi paŋ bonchiann, nan waa mɔk paŋ kur biaŋinba na, linba saa te ki i mɔk gbankur nan sukuru nan parpeenn bonsiar kur ni. 12 Ii teen ti Baa Yennu niipoouk man. Ŋɔɔe te ki ti jaŋ nan tin la yiar u boor, yentu ni, u niib sinsuuk ni, 13 ki bia nyinnit Sintaanii bunbɔnn naan ni, ki jiit ki kɔɔnt u Bilonkak maŋ naan ni. 14 U Bija maŋ paak, ki u nyik chab ti biit, ki nyinnit daabisin ni.
Masia nan u toona labaar
15 Sɔɔ kan fit la Yennu, ŋaan u Bija Masia-e tee u naauŋ. Ŋɔɔe gar bont kura, ki tee Yennu bonnankara kur yur, 16 kimaan u nie ki Yennu din nan bonsiar kur nba be sanpaapo nan tingbouŋ na ni. Ŋɔɔe din nan taa laat bona nba, nan taa ki laat bona nba kur, narimii nba tee yentdamm, nan yomdamm, nan yudamm, nan yiikoo damm. Li din nyii Masia nie ki Yennu nan bonsiar kura ki jii bonsiar kur turɔ. 17 Ŋɔɔ Masia din be ki sɔɔ siar daa kaa, ki u paake ki bont kur be. 18 Ŋɔɔe tee u niib yur, ki bi tee u gbanant. U niib maŋ manfoor nyi u boore. Ŋɔɔe tee pinpiik, ki tee Yennu Bija, ki din kpo ki fiir kuun ni sinsinn, a u kuukɔɔ-ii tee bonsiar kur yudaanɔ, 19 kimaan li din maŋ Yennu tiɔŋ nan Masia-ii mɔk ŋɔɔ Yennu binbeŋ nan barmɔnii. 20 U Bija maŋ paake ki Yennu te bont kur nba be sanpaapo nan tiŋ ni ŋamm teen u yɔɔsnba. Ki sɔn nba nyii u Bija maŋ ni dapunpunn paak na paake, ki u te ki parmaasir be timm nan ŋɔɔ Yennu sinsuuk ni.
21 Sianyoo, i dudukbiit nan i toonbiite din te ki i tee Yennu datai, ki fɔk nanɔ, 22 ŋaan mɔtana, u Bija gbanant kuun maŋ paak ki u ji teeni u yɔɔsnba, a wun jii-i ki yii tee popeendamm, ki daa mɔk jakint koo biit, ki baar u boor. 23 Li paak, ii yiab nan barmɔnii kii be i yada ni kii see chimm, ki daa fɔrii nyi i dindann ni, dindann nba ki i la yoo nba ki i din gbat barŋanii na; ki bi din mɔɔnt barŋanii maŋ ki tur niib kur nba be tingbouŋ na ni; ki min Pɔɔl tee li toontunnɔ na.
Pɔɔl nba teen Masiaweira toontunnɔ biaŋinba
24 Mɔtana n mɔk parpeenn n biak dinu ni i paak, kimaan maa di biak maŋ biaŋinba na, n tontir biak nba ki Masia din senn a n di, u gbanant nba tee u weira paak nae. 25 Ki Yennu nba turin toonn maŋ a n tun na, ŋɔɔe teenin Masiaweira maŋ daabir, i sommir paak, a niib n bann Yennu barii maŋ. 26 Barii maŋe tee woonin ni maan nba ki Yennu din woon sianyoo, ki nibooru kur ki bannir, ŋaan ki u tan fiit wann u niib mɔtana na. 27 Yennu lor a wun fiit woonin ni maan na ki wann u niib maŋe. U woonin ni maan maŋ ŋan bonchiann, ki tee niib kur yar. Li want nan Masia be i ni; li paak, i mɔk dindann nan Yennu saa te ki i be fanu nan waa be na. 28 Li paak, Masia maŋ poe ki ti mɔɔntir, ki kpaan sɔɔ kura, ki dia yanbooru kur ki want sɔɔ kur, a tin te sɔɔ kur n chee Masia weiu ni, ki tin jiib tur Yennu. 29 Linba na paak ki n lek yiab nan paŋ kur nba ki Masia turin, ki li yab bonchiann na.