10
Ki jiin Tigris mɔkir boor yirintu na po
Sairus nba din dii Peesia naan li bina ŋantaa ni, ki mɔmaan baar Daniel, ŋɔɔe ki bi bia din yiu Beltesasar. Mɔmaan na din tee barmɔniie, ŋaan paar nan bannu. Maan na paak din fiit wannɔ damiit nie.
Li yoo maŋ, ki min Daniel be parbiir ni dapiinlee nan yenn, ki ki dii jeŋant, koo ki ŋman nant, koo ki nyuu daami,* 10.3 Bi din dia tilɔɔnae ki tee daan. koo ki saat n yut, nan dapiinlee nan yenn na nba tan gar.
Ki binn maŋ ni, ŋmaasinsinn daapiinlee nan ŋanna daar, ki n see Tigris mɔkjaann na gbingbann, ki gokit got ki la nirɔ, ki u lia liatpeennyinyir, ki boob salima gbanŋann. Ki u gbanant nyirii nan tanbinyinyir nba daauk paar na, ki u numpo nyɔkit nan sanyikintii na, ki u ninbina tee nan muu na, ki u kpinkpant nan taa nyirii nan kutmɔnt nba nyirii na, ki u kunkɔr naan nibur yar.
Min Daniel kɔɔe la yirintu na. Jab nba be nanin na ŋarin ki la siari, ŋaan ki jaŋmaanii soorib, ki bi chiar bɔr. Ki n biar see n kuukɔɔ, ki gorii yaarlituk yirintu na, ki pansiak ki biar n ni, ki n numpo lebit ki penn. Maa gbat u kunkɔr yoo nba, ki n fib ki baa faab tiŋ ni. 10 Ŋanne ki nuu soorin ki fiinin, ki n be n nii nan duna paak, ki bia daa jekir.
11 Ki u yetin a, “Daniel, a daa tiin jaŋmaanii. Yennu loona. Fiit set, ki gbiint maan nba ki n yaa man beta na fanu. Yennu-e tumin a boor.” Waa yet nna yoo nba ki n fiir set, ki bia daa jekir.
12 Ki u ŋamm yet a, “Daniel, a daa tiin jaŋmaanii. Yennu gbat a miaru, daar nba ni ki a dukin ki sikin a mɔŋ ŋɔɔ Yennu boor a fan fit la yanfoon naewa. N baar a miaru maŋ poe. 13 Peesia yent na diarɔɔ sebiik tuu gɔin dapiinlee nan yenn; ŋanne ki Maikel, wunba tee malakanba saakayenɔ na baar ki tan sommin, kimaan n kuukɔɔe biar be Peesia tiŋ na ni. 14 N baar man wanna linba tan saa baar a niib paak wonn poe. Yirintu maŋ jiin linba tan saa tun wonn poe.”
15 Waa yet nna yoo nba, ki n tibin tiŋ ni ki ŋmin soon nna. 16 Ki wunba pak nanin na tee nan nirɔ na, ki tant u nuu ki sii n mɔgbana. Ki n yetɔ a, “Chanbaa, yirintu na te ki n baŋ ki kan fit nyik jekiru. 17 N tee nan yommik nba tuu see u chanbaa tɔɔnn nae. N saa teen nlee ki pak nana ni? N ki mɔk pansiak koo foomi.”
18 Ki u ŋamm siin, ki n ji la paŋ. 19 Ki u yetin a, “Yennu loona. Li paak, a daa te siar daamiia koo ki jeentani.”
Waa yet nna yoo nba ki n ŋamm la paŋ, ki yetɔ a, “Chanbaa, betirin faa yaa a wannin linba. A turin paŋa.”
20-21 Ŋanne ki u yet a, “A mi linba paak teen ki n baar a boori-i? N baar maa n fiit wanna linba sɔb barmɔnii gbouŋ na nie. Mɔtana, n ji saa ŋmate, ki saa kɔn nan Peesia yent diarɔɔ sebiik na, ki li poor po Griis yent diarɔɔ sebiik na saa baar. Sɔɔ kaa ki saa sommin, see Maikel kuukɔɔ, malaka nba tee Israel teeb guutɔɔ na.

*10:3 10.3 Bi din dia tilɔɔnae ki tee daan.