12
Ki jiin yoo na joontu po
Ki wunba piak nanin na yet a, “Yoo maŋ, malaka jaann Maikel, wunba guu a niib na saa dɔkit. Tɔn, ki yoo sii be ki tee biiru yoo, li sii bi ki gar biiru nba mi baar, laa nyii durinya na pinpiik niwa. Ki yoo maŋ-i baari, niib nba kur be a digbann ni, ki bi sana sɔb Yennu gbouŋ ni na saa tinn. Ki bi bonchiann nba dɔŋ kpo na saa fiir kuun ni. Bi siab saa la manfoor nba kaa gbennu, ki bi siab mun tan saa di fei nba kaa gbennu. Tɔɔndamm nba tee yandamm sii nyirii nan sanpagbouŋ na, ki binba mun tumii niib bonchiann a bii tuun linba ŋan na sii nyirii nan ŋmaabira na yoo saaka.”
Ki u ŋamm yetin a, “Daniel, mɔtana, pɔbint gbouŋ na, ki bɔr li maan nan yoo na joontu. Tɔn, niib bonchiann sii lin yirib, ki bannu saa pukin.”
Ki n la jab banlee see ki kpia mɔkir, ki jayenɔ see gbingbanyenn, ki lɔɔ see leer po. Ki jayenɔ boi jɔɔ nba lia liatpeeŋ, ki see jiin kpen-yur po na a, “Li saa wei nlee ki yaarlituk toona maŋ n tan tumi?”
Ki jɔɔ maŋ donn u nii sanpaapo, ki n gbat ki u sent mɔsonjaann Yennu nba yɔɔ be na sann ni, ki yet a, “Li saa jii bina ŋantaa nan bonjinne. Yennu niib biak dinu tan sii gbent na ki linba na kur tuma.”
Ki n gbat waa yet maan nba na, ŋaan ki bann li paaki. Ŋanne ki n boiɔ a, “Chanbaa, li kur tan saa joont nlee?”
Ki u jiin a, “Daniel, ii saa, kimaan mɔmaan na tee fan bekire, ki lii be bɔr ni, nan yoo na joontu. 10 Ki niib bonchiann para tan saa ŋamm fanu. Binba tee biit damm kan bann li paaki, bi sii ŋamii tuun toonbiite; ŋaan binba sub, ŋamme saa bann li paak.
11 “Laa saa nyi daar nba ki bi saa gɔɔr daar kur maruŋ ki bia paan bonbiir nba ki Yennu kɔɔ na, daa tusir nan kobii ŋanlee nan daapiinyiae saa gar. 12 Damm nba be fanu ki saa tuu daa tusir nan kobii ŋantaa nan piintaa nan ŋanŋmu gbennu, piisin tan sii be bi paak.
13 “Fin Daniel, ii be fanu ki saa tuu yoo na joontu. Ki a saa kpo, ŋaan a tan saa fiir ki gaar a paauk, yoo na joontu ni.”