Gbouŋ nba ki Pɔɔl din sɔb ki tur
EFESUS TEEB
nae na
Ki jiin Efesus teeb gbouŋ na po
Pɔɔl gbouŋ nba ki u din sɔb tur Efesus doo ni niib na, u sinsinn barjar tee “Yennu lor nba ki u yaa wun lakin taan naauŋ kure, linba be sanpaapo nan tingbouŋ na ni, ki Yiisa-ii tee yudaanɔ.” (1.10)
1
Min Pɔɔl nba ki Yennu gannin a n teen Yiisa Masia toomii na foont Yiisa Masiaweira nba teenɔ yada ki be Efesus doo ni na.
Ti Baa Yennu nan ti Yomdaanɔ Yiisa Masia ninkpabauŋ nan parmaasir-ii be nani.
Yennu Seyeeŋ nba sommitit Masia paak biaŋinba
Ŋaant ki ti tur Yennu, wunba tee ti Yomdaanɔ Yiisa Masia Baa na niipoouk man, kimaan taa be Yiisa Masia ni na paak ki ŋɔɔ Yennu turit Seyeeŋ piinii kur nba be sanpaapo. Yennu nba poŋ daa din ki nan tingbouŋ yoo nba naewa, ki u gannit a tii tee u niib, Yiisa Masia paak, kii tee popeendamm ki daa mɔk biit u boori.
Yennu loonit. Li paak, u loomm nan u lora ni, u poŋ din dukinewa a Yiisa Masia nie ki u saa teenit u waas. Ŋaant ki tin pak Yennu kimaan u ninbatinu nba yab bonchiann biaŋinba, nan waa tint ninbaauk u Bilonkak paak na. Kimaan Yennu nyik chab ti biit ki nyinnit daabisin ni, u Bilonkak maŋ sɔn paake. Gotir, Yennu ninbatinu nba be ti paak ki ki mɔk bikinu biaŋinba.
Yennu nba mɔk yan nan bannu bonchiann biaŋinba na, ki u tun waa dukin biaŋinba ki fiit wannit woonin ni lora nba ki u din senn a wun tan tun Masia ni na. 10 Yoo maŋ-i taŋi jaŋ, u ji saa tun gbenn u lora maŋ, ki lakin u naamii kur nba be sanpaapo nan tiŋ ni, ki Masia-ii tee yudaanɔ.
11 Yennu tuun siar kur u dudukit nan u lora nie, ki gannit a tii tee u niib, nan u bibikit nba tee biaŋinba pinpiik niwa na. 12 Timm nba dɔŋ mɔk dindann Masia ni na, tii piak Yennu kii dontir u sann man.
13 Ŋaan yimme mun din gbat tinnu barŋanii nba tee barmɔnii maŋ ki teen Yiisa Masiaweira. Yaa teen Masia yada na paak, ki Yennu jii u Seyeeŋ nba tee u yent dɔk na ki turi, nan waa din lor biaŋinba na. 14 Ŋanne tee siara nan ti tan saa la yiar Yennu boor, ki bia want nan u saa tur u niib yent-n-mɔŋ nan barmɔnii. Tii piakɔ kii dontir u sann man.
Ki jiin Pɔɔl Yenmiaru po
15 Li paak, yoo nba ki n din gbat yaa teen ti Yomdaanɔ Yiisa yada, nan yaa loon Yennu niib biaŋinba na nan dinna, 16 n teen Yennu niipoouk i paak ki ki nyikit. N tun tian i poe, n miaru ni, 17 ki lek mei ti Baa Yennu maŋ, wunba tee paŋ daanɔ, ki bia tee ti Yomdaanɔ Yiisa Masia Yennu, a wun turi Seyeeŋ nba saa turi yan ki fiit Yennu wanni, ki yin ŋamm bannɔ. 18 N bia meiɔ maa wun yent i numpo, ki yin bann dindann nba paak ki u yiini na, ki bia bann nan bona nba ki u tan saa tur u niib na ŋan bonchiann, 19 ki bia bann u paŋ nba yab biaŋinba ki saa somm timm nba teenɔ yada na. 20 U panchiɔŋ maŋe ki u din jii ki fiin Masia kuun ni ki kaanɔ Yendɔuŋ ni u niidiitu po na. 21 Masia-e yen sanpaapo yent damm, nan yiikoo damm, nan paŋ damm, nan yomdamm kur; ŋɔɔe mɔk sann nba gar yiikoo kur sana nba be durinya na ni nan durinya nba baat na ni. 22 Yennu jii bonsiar kur ki teen Masia nuu nie. U jii ŋɔɔe a wuu tee ŋɔɔ Yennu nigannkab kura Yomdaanɔ. 23 U nigannkab maŋe tee u gbanant, ki u gbanant maŋ gbee nan u paŋ, ki u mun gbee nan Yennu paŋ.