ESTAA
labaar
Ki jiin Estaa gbouŋ na po
Gbouŋ na beerit Juu teeb sapaamɔ nba ki bi yiu Estaa, ki u din be Peesia tiŋ ni na poe. U din fan bonchiann, ki Peesia kpanbar gannɔ a wuu tee u ŋaapoo. Ŋɔɔ Estaa din tinn Juu teeb nba be Peesia na, ki bi datai ki kpiib.
1
Biaŋinba ki kpanbar Serses ŋaapoo Fasti yêt u mɔb
1-2 Laa din nyii Susa nba tee Peesia teeb digbansaakar na, ki saan tuu India nan Itiopia kur din tee kpanbar Serses yente, ki tinii kobik nan piinlee nan ŋanlore be u yent maŋ ni.
Waa din dii naan bina ŋantaa ni, ki u teen jaamm ki tur u toontunna saakab nan gbansɔbira, ki Peesia nan Media tinii kunkɔnkɔnna be leŋ, ki bia pukin tinii na diara nan nijaana. U din jii ŋmaamuna ŋanloobe ki wann u mɔkint nan u yudant nba tee biaŋinba.
Li poor poe ki kpanbar na teen jaamm ki tur niib nba be Susa digbansaakar na ni, li mɔkita nan li nandamm kur. Bi din dii jaamm maŋ daaŋanlore, kpanbar ŋaak dindouŋ ni. Ki dindonjouk na mɔk jinjɔnii nba ki bi luu gungunbɔnwuwura nan gungunpeenii, ki jii gungun-mɔnwuwura ki pian ŋmipiana ki bobinir, ki gaan salimpeena banii li dachaata paak, ki jii salimmɔna nan salimpeena ki ŋammir kokdenkara, ki sennir dindonjouk nba ki bi ser nan tanbinyinyira nba daauk paar, ki li tee tanpeenpupuka nan tanmɔnii nan tanpeenii nan tanbɔnwuwura, ki li nyirii ki fan bonchiann. Bi din dia salima kɔbiie ki nyu daan ŋaan kɔbii na din ki naan leeri. Kpanbar na din tur daan bonchiann. Daan maŋ din ki mɔk gbennu, kimaan kpanbar na din tur u ŋaatoontunna na yaak, a bin ŋaan ki sɔɔ kur n nyun waa loon biaŋinba.
U ŋaapoo Fasti mun din tee jaamme ki teen poob, ŋɔɔ kpanbar ŋaak diiuk ni.
10 Jaamm na daaŋanlore daare ki kpanbar na nyuu daan ki mɔk parpeenn, li paak ki u yiin jatɔɔka banlore nba tee u ŋaatɔɔndamm na, ki bi sana tee Mehuma nan Bista nan Harbona nan Bikta nan Abakta nan Setar nan Karkas. 11 Kpanbar na din yet jatɔɔka na a bin saan yiin u ŋaapoo Fasti ki baar nanɔ, ki wuu yir u naan fokirik. Poo na din tee poofaŋe, ki kpanbar na loon wun jiiu ki wann u toontunna nan saamm na kur nan u fan. 12 Ŋaan toontunna na nba wann Fasti kpanbar na mɔbona yoo nba, ki u yêt baaru. Linba na din donn kpanbar na wutoor bonchiann.
13 Li din tee kpanbar na kaare nan wun boi gatŋanu po ki jiin sennu nan benu po, li paak ki u yiin u kpaanteeb ki bi tee binba saa wann waa saa tun biaŋinba. 14 Binba ki u mantik tuu jiantir bi paak ki gaan kpaanii na din tee Karsena nan Setar nan Admata nan Tarsis nan Meres nan Mar-sena nan Memukann. Jab banlore nae din tee yudamm nba be Peesia nan Media tinii ni, ki tee toontunna saakab. 15 U din yet jab na a, “Min kpanbar Serses tun n toontunna n ŋaapoo Fasti boor nan yiikoo yiinii, ŋaan ki u yêt baaru. Sennu yet a ti teen poo booru nlee?”
16 Ki Memukann yet kpanbar nan u saakab na a, “A ŋaapoo Fasti ki sukii fin kpanbar kuukɔɔ kaa, ŋaan u sukii nan a saakabewa, nan jɔɔ nba kur be yent na ni. 17 Poo kur nba be yent na ni ji kan chɔrin u sɔrɔ, li-i tee ki u gbat linba ki a ŋaapoo Fasti tun na. Bi sii yeene a, ‘Kpanbar Serses tur u ŋaapoo mɔb a wun baar u boor, ŋaan ki u yêt.’ 18 Li-i tee ki kpanbar ŋaasaakab nba be Media nan Peesia na poob gbat linba ki Fasti tun na, bi saa kumii bi sɔrib, ki kan taantire. Poob nba be lokir kur po ji kan chɔrin bi sɔribi, ki jab saa donn wutoor bi poob paaka. 19 Chanbaa, li-i tee ki li man a par ni, fan tur naan mɔɔntii nan Fasti ji daa ban nakii fin kpanbar boori. A te ki bin sɔb Media nan Peesia sennii gbouŋ ni, ki li ji daa ban lebitir, ŋaan jii a ŋaapoo naan na ki tur poo nba garɔ. 20 Li-i tee ki bi gbat a mɔɔntii na digbanjaann na kur po, poo kur saa tur u sɔrɔ chɔruŋ, u sɔrɔ maŋ-i lekii tee mɔkitɔɔ koo nandaanɔ.”
21 Ki kpanbar na nan u saakab na gaar ŋmakitir maŋ, ki kpanbar na ji tun nan biaŋinba ki Memukann wann na. 22 U din tun toomiie nan gbant, ki li sɔb yentnba maŋ danmaan ni, nan bi sɔbinii ni, ki yet a jɔɔ kur-ii mɔk yaak u ŋaak paak, kii piak nan yiikoo.