NYINU
Ki jiin Nyinu gbouŋ na po
Gbouŋ na beerit biaŋinba ki Yennu fat u niib Israel teeb, ki nyinnib yommisin ni, Ijipt tiŋ nie. Baatusir ni, bi yi gbouŋ maŋe Eksodus.
1
Biaŋinba ki Israel teeb dii biak Ijipt tiŋ ni
Jakɔb bonjai nba din weiɔ ki saan Ijipt na, sɔɔ kur nan u ŋaateebe na, bi din tee: Rubenn, nan Simeonn, nan Liifai, nan Juda, nan Isakar, nan Sebulunn, nan Benjaminn, nan Dann, nan Naftali, nan Gaad, nan Aser. Jakɔb waas nan u yaaboona maŋ kur kann din tee piinlore-e. U bija Joosef ŋarin poŋ din gar be Ijipt-ewa. Ki li din jii yoo ki Joosef nan u ninjamm nan binba tee u waakir na kur kpo, ŋaan bi yaaboona nba tee Israel teeb na din mar waas ki pɔt yabit, ki bia mɔk paŋ bonchiann ki gbee Ijipt kur po.
Tɔn, jasɔɔ mun din dii naan, ŋaan tee wunba ki mi siar ki jiin Joosef po. U din yet u niib na a, “Israel teeb na mantik pɔt yabit ki bia mɔk paŋ bonchiann, ki bi benu ji mɔkit jaŋmaanii. 10 Li ki kɔɔ tɔb n tan baar ki bin taan ti datai po ki kɔn nant, ŋaan chiar nyi tiŋ na ni. Li tee tin lon sɔnsaue ki te ki bi daa pɔt ki yabitiri.” 11 Ŋanne ki Ijipt teeb na jiib ki teemm daaba, ki bi be guuteeb nuu ni, a bin diab nan toonpaara ki lin ŋmat bi yan. Ijipt teeb na din te ki Israel teeb na maa doi ŋanlee-e, ki li tee Pitom nan Rameses, ki tee kpanbar na bona binbirboor. 12 Ijipt teeb na nba lek din dia Israel teeb maŋ nan tonu na, ŋaan Israel teeb na bia din pɔte ki pukii, ki gbeet tiŋ na. Ijipt teeb na yan ji din pute, 13-14 ki bi ji toŋ Israel teeb na benu, ki te ki bi di biak bonchiann, bi daabisin ni. Bi din te ki Israel teeb na tuun bi tanmaanu toona nan bi kpaant toona kur, ki ninbatinu kaa bi paaki.
15 Ŋanne ki Ijipt kpanbar na pak tur Israel maannaanba banlee nba tee Sifra nan Pua, ki din tuu sommit Israel poob ki bi maar na a, 16 “Li-i tee ki i somm Israel poo ki u mar, ki bik na tee bonjak, yin kpiu, ŋaan wuu tee bonpooki, yin nyikɔ.” 17 Ŋaan maannaanba na din tee yentinnae. Li paak bi din yêt kpanbar na mɔbe, ŋaan nyikin bonjai na ki bi be. 18 Ŋanne ki kpanbar na tun ki yiin maannaanba na ki tan boib a, “Bee ki i tuun nna? Bee ki i nyikit bonjai na?”
19 Ki bi jiin a, “Israel teeb na poob ki tee nan Ijipt teeb poob na kaa; bi matuk ki paari, li paak bi tuu marewa, ki tin tan baar leŋ.” 20-21 Yennu par din mei maannaanba na paak, ki u turib niib, kimaan baa din tiinɔ na paak. Israel teeb na din ŋammit maar ki pɔt pukii, ki mɔk paŋ. 22 Ki li joontu, Ijipt kpanbar na ji din tan senn sennue ki tur u niib kur a, “Jiin Israel bonjabik kur ki lu-u Nail mɔkir ni, ŋaan nyik bonpoi na ki bii be.”