47
Ki jiin kpenu nba puub ki nyi ŋasaakak ni na po
Ki jɔɔ na jiin ki ŋmat nanin Yenjiantu Ŋasaakak na tammɔb boor. Ki nyun nyi tammɔb na ni, ki puub saa yondo po, Jiantu Ŋasaakak nba tor siaminba po na. Ki nyun na gɔnt ki siik ŋasaakak na diitu, ki gaar siik maruŋ binbintir na niidiitu po. Ki jɔɔ na bia jiin ki gar nanin ŋasaakak na niigaŋ po tammɔkɔɔkir na ni, ki nyii nanin nanyer, ki lin nanin tammɔkɔɔkir nba tor yondo po na. Ki kpenbik nna puub ki nyi tammɔkɔɔkir na niidiitu po. Ki jɔɔ na jii u nyunbikindaauk na, ki bikin sikin kpenu na, ki jiin yondo po, ki li tee taakaabii kobii ŋanŋmu nan piinloob, ki u betin a man tɔkin nyun na ni. Ki nyun na dian n taapant. Ki u bia ŋamm bikin kpenu na taakaabii kobii ŋanŋmu nan piinloob, ki nyun na pukin ki dian n duna. Ki u bia ŋamm bikin ki sikin kpenu na taakaabii kobii ŋanŋmu nan piinloob, ki nyun na dian n siak. Ki u ŋamm bikin taakaabii kobii ŋanŋmu nan piinloob ki pukin, ki kpenu na ji suŋ, ki n ki fit somm ki tɔkin li ni. Ki li mantik suŋ ki nirɔ kan fit poot, see ki u duk. Ki jɔɔ na yetin a, “Nisaarik, diitir linba na kur fanu.”
Tɔn, ki jɔɔ na jiin ki ŋmat nanin kpengbiɔŋ. Maa baar leŋ yoo nba, ki n la tiinii bonchiann be kpengbiant na kur po. Ki u yetin a, “Nyun na puub, ki saa yondo po, ki siik Jɔɔdann mɔkir baauk ni, ki tɔɔtir siik Mɔk-kpeenn ni. Ki li-i pubir sik Mɔk-kpeenn na ni yoo nba, li tuu lebit Mɔk-kpeenn yaarin nyun nae, ki li ji tee nyunŋanin. Ki kpenu na-i taŋi pubir saan siaminba kur, bonkob-booru kur nan janbooru kur sii be leŋ. Ki kpenu na saa te ki Mɔk-kpeenn na nyun ŋan. Ki li-i biaki pubir saan siaminba kur, li saa tur manfoor. 10 Laa saa nyi En-gedi nyuntona boor, ki saa baar En-eglaim nyuntona boor, jansoora sii be mɔkgbeŋir na kpiŋ, ki saa denn bi janlaant a lin koor. Ki janbooru bonchiann sii be leŋ, nan baa be Sinsuuk ni mɔkgbeŋir na ni biaŋinba na. 11 Ŋaan nyun nba be naagboa ni, nan biant ni, ki kook mɔkir na, li saa biar ki tee yaarin nyume. 12 Ki li kpengbiant na kur po sii mɔk tibooru kur, ki li saa kpaat, ki teen jeet. Ki li tituut kan ban suur, ki bi mun kan ban nyik lɔɔna lomm, ki bi sii mɔk lɔɔnpaana ŋmaarik kur, kimaan nyun nba puub ki nyi Jiantu Ŋasaakak ni nae sii maantir. Ki tiinii na lɔɔna sii tee jeet, ki li tituut sii teen niib laafia.”
Ki jiin tiŋ kpaar po
13 Ki Yabint Yennu ŋamm yet a, “Tiŋ na teriie na, ki i saa bɔkit ki tur Israel booru piik nan ŋanlee na, ki te Joosef booru n gaar bɔka ŋanlee. 14 N dɔŋ sat mɔb ki tur i yeejamm nan n saa turib tiŋ na; li paak, ii bɔkitir i taŋmiɔŋ ni janŋanbii.
15 “Niigaŋ po kpaar na nyi Sinsuuk ni mɔkgbeŋir na ni, ki saa yondo po, ki saa baar Heflonn doo nan Hamaf lɔɔnu, ki saan tuu Sedad doo, 16 ki gar baar Berota nan Sibraim doi, (doi na be Damaskus naan yent nan Hamaf naan yent sinsuuk nie), ki gar baar Tikonn doo (ki li kpia Haurann yent kpaar paak.) 17 Tɔn, ki niigaŋ po kpaar na nyi Sinsuuk ni mɔkgbeŋir na boor, ki saa yondo po, ki saa baar Enonn doo, ki ter nan Damaskus nba be niidiitu, nan Hamaf nba be niigaŋ po na.
18 “Ki yondo po kpaar na nyi Damaskus nan Haurann yent na sinsuuk ni, ki saa niidiitu po, ki Jɔɔdann mɔkir tee kpaar, ki Israel tiŋ be li yonbaa po, ki Gilead tiŋ be li yondo po, ki saan tuu Tamar doo nba kpia Mɔk-kpeenn na.
19 “Ki niidiitu po kpaar na nyi Tamar ki gaar saa yonbaa po, ki siik Kades Meriba nyuntona boor, ki gaar saa Ijipt kpaar nba kook niidiitu po, ki saan tuu Sinsuuk ni mɔkgbeŋir na.
20 “Yonbaa po kpaar na tur nan Sinsuuk ni mɔkgbeŋir nae, ki gar doo niigaŋ po, ki saan tuu Hamaf lɔɔnu yondo po.
21 “Bɔkitir tiŋ na ki tur Israel teeb na. 22 Li sii tee i faare yoo nba kaa paak. Ki boorganu nba kɔɔ nani, ki mar waas i boor na, i-i taŋi bɔkit tiŋ na yoo nba, yin turib tor. Ii diab nan bi tee Israel teebe na, ki te ŋamm nan Israel booru na n tuu lakin tɔ tiŋ na paak naatɔɔt. 23 Ki boorganu nirɔ tuu saa gaar u tor, ki lin nyi Israel booru nba ki u kɔɔ nanɔ na yar ni. Min Yabint Yennu-e pak na.”