HIIBRU TEEB
Ki jiin Hiibru teeb gbouŋ na po
Sɔɔe din sɔb gbouŋ na tur Yiisaweira nba tee Juu teeb. Juu teeb sanleere tee Hiibru teeb. Ŋamme din di biak Yiisaweiu paak, ki li ji din tenn waan nan bin nyik Yiisa weiu.
1
Yennu nba turit u mɔmaan u Bija Yiisa ni biaŋinba
Yaayoo ni, Yennu din jikit yoo bonchiann nan sɔnii bonchianne ki te ki sɔkiniinba piak teen timm Juu teeb yeejamm; ŋaan mɔtana u te ki u Bija nba ki u gannɔ a wun yent bonsiar kur nae pak nan timm. U din te ki u Bija maŋe nan durinya na kur. Ŋɔɔe tee Yennu mɔŋ mɔŋ ninnauŋ, ki yentir Yennu maŋ yentu na, ki dia durinya yaka kur nan u mɔmaan nba mɔk paŋ. Waa din tun linba saa te ki niib n la nyikinchab bi biit paak yoo nba na, ki u ji kar Yabint Yennu niidiitu po, Yendɔuŋ ni.
Ki jiin Yennu Bija paŋ po
Yennu nba te ki u Bija maŋ sann gbeŋ gar malakanba sana biaŋinba na, nnae ki u Bija maŋ set garib. Kimaan Yennu daa ki mi yet malakasɔɔ a:
“Fine tee n Bija, ki dinnae ki n teen a Baa.”
Yennu bia ki mi pak malakasɔɔ po a:
“N tan sii tee u Baa, ki u tee n Bija.”
Yennu nba din tan yaa wun baar nan u Bija, wunba tee bonnankara yur tingbouŋ na ni yoo nba, ki u gbouŋ yet u po a,
“Li kpaa talas ki Yennu malakanba kura n jiantɔ.”
Ŋaan malakanba na po ŋarin ŋɔɔ Yennu din yet a:
“U te ki u malakanba tee sei,
ki bia teemm ki bi tee mupeenu.”
Ŋaan u yet u Bija na ŋarin a:
“Yennu, a naan na sii be mɔkmɔk nan mɔkmɔk.
Ki ŋante sii tee a naan dammir.
Faa loon ŋant ŋaan ki ki loon biit na paak
te ki min Yennu ganna ki tura parpeenn bonchiann
ki gar maa tur a yɔɔsnba biaŋinba.”
10 Yennu gbouŋ bia din yet a
“Yennu, pinpiik niwa fine din nan tingbouŋ na,
ki nan sanpaak nan a mɔŋ nii.
11 Bi tan saa kpowa, ŋaan fin lek sii yɔɔ be-e;
bi kur tan saa kpete ki chat nan chinchenn na,
12 ki fan pɔbimm nan baauŋ na,
ki bin lebit nan chinchenn na.
Ŋaan fin ŋarin tee yomme yoo kur,
ki a manfoor na kaa gbennu.”
13 Tɔn, Yennu daa ki mi bet malakasɔɔ a:
“Karin n niidiitu po
mɔkmɔk nan maa tan saa jii a datai ki teemm a taakpakita.”
14 Li paak, malakanba tee bee? Bi kur tee sei nba jiantir Yennu-e, ki ŋɔɔ Yennu tuumm a bii sommit niib nba saa la tinnu na.