LIIFAI
teeb
Ki jiin Liifai teeb gbouŋ na po
Liifai teeb na din tee Israel booru piik nan ŋanlee na yenne. Yennu din gann ŋamme ki bi tee toontunna nba sii mann maruŋ ki teenɔ. Mannteeb na din tee Liifai teebe. Gbouŋ na beerit Liifai teeb toona poe. Baatusir ni, bi yi gbouŋ maŋe Lefitikus.
1
Ki jiin maruŋ nba ki bi jokit munn na po
Ki Yennu yiin Moses, ki pak nanɔ, ŋɔɔ Yennu lanbouŋ na ni, ki turɔ sennu nba ki Israel teeb tuu sii waa, yoo nba ki bi yaa bin mann bi maruŋ.
Li-i tee ki bi sɔɔ yaa wun jii u bonkobuk ki mann maruŋ ki tur Yennu, li daanɔ n baar nan u nei ni yenɔ, koo u pei ni yenɔ, koo u buunii ni yenɔ. Li-i tee ki u jikit u nei na yenɔie ki saa joo muu ki mann maruŋu, wun jii naajak nba ki mɔk daŋ u gbanu paak. U saa baar nann Yennu lanbouŋ na tammɔb nie, ki Yennu n fit gaarɔ. Li jɔɔ saa paan u nii naab na yur paak. Ki Yennu saa gaar naab na, ki lii tee maruŋ nba saa wuur jɔɔ na biit. Bi saa kpi naab na leŋ, ki mannteeb nba tee Aarɔnn bonjai na saa jii sɔn na ki tur Yennu, ŋaan jii ki lia maruŋ binbintir lɔtii ŋanna nba be lanbouŋ tammɔb ni na. U saa nya bonkobuk na ki patɔ. Ki mannteeb na saa paan daat binbintir na paak ŋaan fia muu. Ki bi saa paan bonkobuk na nant muu na paak, ki pukin u yur nan u kpapana. Jɔɔ na saa wuur bonkobuk na nɔɔk ni nant nan u nanii taa, ki manntɔɔ na n joo li kur muu maruŋ binbintir na paak. Ki Yenpiinii maŋ nubiru saa maŋ Yennu.
10 Li-i tee ki jɔɔ na jikit u pei ni yenɔ, koo u buunii ni yenɔ a wun mann maruŋ, lii tee bonjak, ki daa mɔk daŋ. 11 U saa kpiu maruŋ binbintir na diitu po, ki manntɔɔ na saa jii u sɔn ki lia binbintir na lɔtii ŋanna na. 12 Jɔɔ na-i pat pat ki gbenni, manntɔɔ na saa jii nant na ki paan muu na paak, ki bia pukin yur nan kpapana. 13 Jɔɔ na saa wuur bonkobuk na nɔɔk ni nant, nan u nanii taa, ki manntɔɔ na n jii ki tur Yennu, ki joo li kur muu, binbintir na paak. Ki Yenpiinii maŋ nubiru saa maŋ Yennu.
14 Li-i tee ki jɔɔ na jikit bonyuyukue a wun joo muu ki mann maruŋu, wun jii lanjerik koo ŋmann. 15 Ki manntɔɔ na saa jii ki baar nann binbintir na boor. U saa fokit u yur, ki joor muu, binbintir na paak, ki u sɔm-ii toot binbintir na loka ni. 16 U saa liar u gbalinfiar nan linba be li ni, ki lu yondo po, siaminba ki tanpent dɔɔ na, 17 ki soor u kpinkpant ki litɔ, ŋaan daa tabitir u kpinkpant maŋ, ki ji joou muu, binbintir na paak. Ki Yenpiinii maŋ nubiru saa maŋ Yennu.