MALAKAI
gbouŋ
Ki jiin Malakai gbouŋ na po
Malakai yoo na ki sɔɔ Juda teeb na nyii Babilonn ki jenna, ki bia ŋamm maa Yenjiantu ŋasaakak na ki gbenna, ŋaan ji be fara. Malakai din betib nan linba teen ki bi be fara na tee baa dint tarii biak, ki yêen bi ŋaapoob, ki bia ki teen Yennu bi bona piik ni yennkɔɔ na paake. Li-i tee ki bi nyik li yanbɔmm booru, Yennu saa teen piisin bi paaka. Malakai paake tee “N toomii.” U din dɔŋ pak toomii nba tan saa ŋamm Yennu sɔnu ki wun baar na poa.
1
Mɔmaan nba ki Yennu din pak tur Malakai a wun bet Israel teebe na.
Yennu nba loon Israel teeb biaŋinba
Yennu yeen u niib a, “Yoo kur n loonie.”
Ŋaan ki bi boi a, “A loont nlee?”
Ki Yennu jiin a, “Esɔɔ nan Jakɔb din tee naanɔɔke, ŋaan ki n mantik loon Jakɔb nan u yaaboona, ŋaan ki loon Esɔɔ nan u yaaboona, ki biir kunkona doi nba ki Esɔɔ yen na, ki li dɔɔ yann, ki mɔbɔi gɔrin leŋ.”
Li-i tee ki Esɔɔ yaaboona nba tee Edom teeb na yet a, “Ti doi nba ki bi bit na, ŋaan ti saa ŋamm maa doi maŋa,” Yennu saa jiin a, “Ŋaant ki bin ŋamm maa, ŋaan n bia saa bit doi maŋa. Niib sii yib a ‘Digbanbiiuk,’ nan ‘Booru nba ki Yennu wutoor kan ban maak bi paaki.’ ”
Israel niib saa la linba na nan bi mɔŋ ninbina, ki saa yet a, “Yennu tee Yenjaanne, halii nan binba ki tee Israel teeb na boora.”
Yennu nba yakii nan mannteeb biaŋinba
Yabint Yennu yet mannteeb na a, “Bik teen u baa baakir, ki daabir mun teen u chanbaa baakir. Mine tee i baa, ki bee ki i ki teenin baakiri? Mine tee i chanbaa, ki bee ki i ki teenin baakiri? I jakime, ŋaan bia boi a, ‘Ti jaka nlee?’ Yaa jakin biaŋinbae na, i dia jeet nba ki mɔk nyɔɔt ki teen piinii n maruŋ binbintir na paak, ŋaan bia boi a, ‘Ti yêt tin tura baakir nlee?’ N beerie, nan i kɔɔnt n maruŋ binbintir na jakinte. Yoo nba ki i baar nan bonkobuk nba tee jɔɔŋ, koo baatɔɔ, koo diaŋ, ki tan mann maruŋ ki turin, i got sɔɔ siara kpetir kaa leŋi-i? Fi-i jii li bonkob-booru ki tur a doo diarɔɔ, u sii mɔk parpeenn a piinii maŋ paak, koo ki tura sommira-a?”
Tɔn, yimm mannteeb, yabit ki yet Yennu ki wun tint ninbaauk. Yennu kan jiin i miaru maŋi, ki li sii tee i biite. 10 Yabint Yennu yet a, “N sunman ki i yenɔe n bo loon n Ŋasaakak na gana, ki lin gɔɔri ki i daa jokit muu nba ki mɔk nyɔɔt n binbintir na paaki. N ki mɔk parpeenn i paaki. N kan gaar i piinii nba ki i baar nann ki turin na. 11 Niib kur nba be durinya na ni, laa nyii kpiŋ ki saa tuu kpinleek po, bi teenin baakir. Lokir kur po, bi jokit bonnunubit ki teenin, ki bia piinin maruŋ bona nba ŋan. Bi kura baakitin. 12 Ŋaan yimm ŋarin ki teenin baakir, kimaan i yeen a n maruŋ binbintir na ki mɔk nyɔɔt, ki bia dia jeet nba ki i mɔŋ ki loon na, ki mann maruŋ li paak. 13 I tuu yet a, ‘Ti mantik bak nan linba na nba kura,’ ki ji yisimin. I baat nan nanyuk-bonkobit, koo bonkobdianii, koo bonkob-baatit ki li tee piinii ki teenin. I dukii a n saa gaar i piinii maŋa-a? 14 Mɔtont be daansɔɔ nba senn mɔsonn a wun tur min Yennu pejak nba ŋan, ŋaan ji tan lebit ki jii wunba mɔk daŋ ki mann maruŋ ki turin na paak. Kimaan n tee kpanbarjaanne, ki nibooru kur teenin baakir bonchiann.”