4
Biaŋinba ki Yennu saa dia u niib nan parmaasir
(Aisaya 2.2-4)
Daar baate, ki kunkonn nba ki Yenjiantu ŋasaakak see li paak na
tan sii yab ki bia fɔk ki gar kunkona kur.
Ki digbana bonchiann niib tan sii baat li boor.
Niib maŋ tan sii yeen a,
“Ŋaant ki tin do Yennu kunkonn na paak,
ki saan Israel teeb Yenjiantu ŋasaakak na ni.
Ki u saa wannit waa loon ki tin tun linba;
ki ti saa somm sɔnii nba ki u gann na ni.
Kimaan Yennu wannu na nyii Jerusalem-e,
ki u be Sayɔnn ki piak teen u niib.”
U saa bu niib bonchiann buut,
ki bia pat tingbouŋ na kur kunkɔna.
Ki bi saa faa mab bi jukbanjai ki lin kpant kubɔnii,
ki bia mab bi kpana ki lin kpant gɔtit.
Ki digbana ji kan ban saan tɔbi,
koo ki ji ban dukin nan bi saa faa tɔbi.
Ki sɔɔ kur sii be nan parmaasir,
ki kar u tiɔŋ tilontii nyaka,
ki sɔɔ ji kan kɔɔmm jaŋmaanii.
Yabint Yennu-e senn mɔsonn na.
Digbann kur jiantir ki bia mɔk mɔsaku nan u tiɔŋ tingbanne, ŋaan timm ŋarin saa jiant ki bia mɔk mɔsaku nan ti Yomdaanɔ Yennu-e mɔkmɔk nan mɔkmɔk.
Ki jiin Israel teeb nba saa jen bi tiŋ ni na po
Yennu yet a, “Yoo baate ki n tan saa tikir niib nba ki n dat bi tuba na ki lakimm, binba dii wahala digbangann ni na. Bi tee wabiie ki fɔk nan bi doo, ŋaan n saa ŋamm binbenpaaŋe ki tur binba biar na, ki bi sii tee digbanjaann. Ki n sii diab yoo maŋ Sayɔnn kunkonn paak, nan yoo nba kaa gbennu.”
Jerusalem, fin ŋarin tee siaminba ki Yennu be-e, ki tee nan pekpaarik na ki gorii u niib, a tan saa ŋamm teen digbangbeŋir, naan yent nba tuu tee a yar na ni. Bee ki a bui sanpaapo nna? Bee ki a mann fara, nan poo nba tuu mɔ matyiaru na? Li tee faa ki mɔk kpanbar, koo ki a kpaanteeb bia kpo na paake-e? 10 Jerusalem teeb, ii ŋmantir kii kurii nan poo nba tuu yaa wun mar na, kimaan mɔtana i saa nyik doo na, ki nyi saan kar muuk ni. See ki i saan Babilonn, ŋaan Yennu saa tinni leŋ, ki yin nyi i datai nuu ni. 11 Digbana bonchiann lakine a bin leki. Bi yeen a, “Li tee tin biir Jerusalem-e. See ki ti la doo na teen langbent.” 12 Ŋaan digbana na niib ki mi linba be Yennu dudukit ni. Bi ki bann nan Yennu lakimm a wun dat bi tubae, nan baa tuu tikir jeet a bin boor biaŋinba na.
13 Yennu yet a, “Jerusalem teeb, ii saa ki dat i datai tuba. N saa te ki i paar nan naajak nba mɔk kut yina nan kutmɔnt taawoka nae. I saa biir digbana bonchiann, ki mɔkint nba ki bi kpaan nan jatuk na, yin baar nann ki tan tur min, wunba tee durinya kur Yennu na.”