NEHEMAYA
labaar
Ki jiin Nehemaya gbouŋ na po
Gbouŋ na beerit biaŋinba ki Nehemaya din nyii boorganu tiŋ ni ki jen, a wun kpaŋ Israel niib na ki sommib ki bin ŋamm maa Jerusalem doo joona nae.
1
Mɔmaan nba ki Nehemaya, wunba tee Hakalia bija na din sɔbe na.
Nehemaya baka nba be Jerusalem po biaŋinba
Artaserses, wunba din tee Peesia kpanbar na naan dinu bina piinlee ni, ŋmaarik nba ki bi yir Kislef na ni, ki min Nehemaya be Susa nba tee digbansaakar na ni. N din boi Hanani nba tee n ninjamm na yenɔ, nan jaleeb nba nyii Juda ki baar na, ki jiin Jerusalem nan ti leeb Juu teeb nba din nyii Babilonn ki ŋmat na po. Ki bi betin nan binba daan tinn ki jen be bi dantiŋ ni na be mabir ni bonchiann, ki boorganu nba din kɔɔ ki kpiab na ki chɔrimmi. Bi bia din betin nan Jerusalem joona na yeer ki dɔɔ tiŋ nie, a ki li gana nba ki bi din joor muu na, bi ki ŋammir, laa nyii li yoowa.
Maa gbat linba na kur yoo nba, ki n kar bui. N din jii daa bonchiann ki lor mɔb ki fabin, ki miar Yennu a, “N Yomdaanɔ Yennu nba be Yendɔuŋ ni, a tee Yenjaanne, ki ti tiina jaŋmaanii. A dia a mɔlora fanu nan binba loona ki bia saak a mɔb. Yennu, gotirin ki gbiint n miaru, nan maa mei yonnu nan nyiɔk ki teen a toontunna nba tee Israel teeb na. N pak kat nan timm Israel teeb tun yanbɔmma. Min nan n yeejamm tun yanbɔmma. Ti tun bonbiir ki turawa, ki ki tun nan faa wannit biaŋinba na. Ti ki dia sennii nba ki a turit, ki li nyii a toontunnɔ Moses boor na. Mɔtana, tiat linba ki a din yet Moses na a, ‘Li-i tee yimm Israel teeb na ki sak n mɔb, n saa yatie, ki yin kɔɔ digbanlia ni. Ŋaan li-i tee ki i jen n boor, ki tun linba ki n senn na, maa lek bo yati tingbouŋ na kur po na, ŋaan n saa te yin jen siaminba ki n gann maa yii jiantirin na.’
10 “N Yomdaanɔ, a toontunnae na, a tiɔŋ niib, ki a jii a yiikoo nan a panchiɔŋ na ki tinnib. 11 Mɔtana, gbiintir min nan a toontunlia nba kur loon tin jianta na miaru. Turimin nyannu dinna, ki te kpanbar na-ii mɔk ninbatinu nanin.”
Mine din tee kpanbar na daturtɔɔ.