YAŊ
Ki jiin Yaŋ gbouŋ na po
Gbouŋ na ni mɔk yanii nba ki a sii fit yiin, koo ki piak ki mei Yennu. Yanii maŋ bonchiann, Defid-e din yin. Yaŋ gbouŋ na bɔkit paabu munŋmue: Gbouŋ yenn, nan gbouŋ ŋanlee, nan gbouŋ ŋantaa, nan gbouŋ ŋanna, nan gbouŋ ŋanŋmu. Baatusir ni, bi yi gbouŋ maŋe Saams.
GBOUŊ YENN
1
(Yanii 1 -- 41)
Barmɔnii parmaasir
Daansiab nba ki gaan biit damm maan
ki bia ki tokii bi binbeŋ,
koo ki ki tɔkii nan binba yaa Yennu kaa na,
parmaasir tee bi yare.
Bi parmaasir nyi baa saak Yennu sennu na niŋe,
kimaan bi dukii sennu maŋ poe yoo kur.
Li nibooru tee nan tiik nba see kpengbiɔŋ nae,
kimaan u lomm yoo-i baar, u tuu lone,
u tituut bia ki siiri.
Bi toona kur saa fanue.
 
Ŋaan li ki tee nna kaa biit damm boori.
Biit damm ŋarin tee nan fouŋ nae,
ki wouŋ tuu da ki piar yaatir.
Yennu tan saa biir biit damm,
ki ŋamm nan Yennu niib kan lakin taan benu.
Yennu-e ŋmakitir niŋamm na ki nyintib bonbiir ni,
ŋaan nibiit na ŋarin kpan tɔk bi biiru sɔnue.