Gbouŋ nba ki Pɔɔl din sɔb ki tur
ROM TEEB
nae na
Ki jiin Rom teeb gbouŋ na po
Pɔɔl din sɔb gbouŋ na ki tur Rom doo teeb, a lin ŋamm sɔnue, ki wun baar gɔn Yiisaweira nba be leŋ. U lor din tee wun tun nan leŋ Yiisaweira nae waama, li poor po bin sommɔ ki wun saan Speenn tiŋ ni.
1
Min Pɔɔl-e sɔbin gbouŋ na. N tee Yiisa Masia toontunnɔe, ki u yiinin a n teen u toomii, ki Yennu gannin a n mɔɔnt u barŋanii na.
Yennu din dɔŋ senn u mɔsonn barŋanii maŋ poewa, ki u sɔkiniinba din mɔɔntir u mɔsonn maŋ, nan laa sɔb u kasii gbouŋ ni na. Barŋanii maŋ want u Bija poe; ŋɔɔe tee ti Yomdaanɔ Yiisa Masia; waa teen nisaarik yoo nba, ki bi marɔ ki u tee Defid yaaboonn, ki Yennu Seyeeŋ wann nan paŋ nan u set tee Yennu Bija, u kuunfiiru paake. U paake ki Yennu ninbatinu be n paak ki te ki n tee u toomii, ki n jii u sann ki saan nibooru kur boor, ki te ki bi teeu yada ki saak u mɔb; ki i mun be daansiab nba ki Yiisa Masia gannib na kann ni.
Li paak ki n sɔbin gbouŋ na ki teen yimm nba be Rom doo ni, ki Yennu looni ki ganni a yin teen u mɔŋ niib na. Ti Baa Yennu nan ti Yomdaanɔ Yiisa Masia ninkpabauŋ nan parmaasir-ii be nani.
Pɔɔl nba teen Yennu niipoouk biaŋinba
Sinsinn, n teen Yennu niipoouk Yiisa Masia sann ni, i kura paak, kimaan tingbouŋ na teeb kur gbia i yada po. Yennu tee n siara daanɔ nan n ki mi nyik Yenmiaru i kura paaki. Ŋɔɔe ki n waau nan n par kura, ki mɔɔntir barŋanii nba jiin u Bija po na. 10 N meiɔ a li-i tee u loommie li kan yukir ki n saa baar i boor ki gɔni, 11 kimaan n mantik loon ki n sommi ki yin gaar Yennu Seyeeŋ piinsiare, ŋanne saa te ki yin set fanu kii mɔk paŋ u weiu ni. 12 Maa want linba tee a min nan yimm nba teen yada biaŋinba na, ti sii kɔɔnt leeb para, ti yada teenu na paake.
13 N naa waas, n loon yin bann nan n yabir nan taar munŋaa nawa a n baar gɔni, ŋaan ki siar gɔin mɔkmɔk nan mɔtana, ki n ki fit gɔnini. N loon ki n te ki niib nba be i boor na n wei ti Yomdaanɔ nan maa daan teen biaŋinba nileeb sinsuuk ni na. 14 Li kpaa talas ki n bet niib kura barŋanii na po, binba mɔk yan, nan binba ki mɔk yan, nan binba mɔk ninyentir nan binba ki mɔk ninyentir. 15 Li paak ki n ninbinn mɔn bonchiann a n mɔɔnt barŋanii maŋ ki tur yimm nba be Rom doo ni na.
Yiisa barŋanii na nba mɔk paŋ biaŋinba
16 Fei ki mɔkin nan ki n mɔɔnt barŋanii maŋ, kimaan li tee Yennu paŋ nba tint wunba kur teen Yiisa yadae; sinsinn li tee Juu teeb yare, ki bia tee booru kur yar. 17 Barŋanii maŋ want nan Yennu yeen a nirɔ tee niŋanɔ u tɔɔnn, yada teenu paake; nae nyii paanu ki tur binba teen Yiisa yada, nan laa sɔb Yennu gbouŋ ni biaŋinba na a, “Wunba teen niŋanɔ Yennu boor, u yada paak, li daanɔe mɔk manfoor nba kaa gbennu.”
Nisaarii kur nba mɔk biit biaŋinba
18 Yennu wann nisaarii a u donn wutoor bi paak, kimaan bi tuun toonbiit ki ki waa u sɔnu, ki bi biit sɔnii maŋ te ki niib ki bant u barmɔnii. 19 Yennu donn wutoor, kimaan nisaarik nba sii fit mi u po biaŋinba, ŋanne fiit ki be paanu ni, kimaan ŋɔɔ Yennu mɔŋ mɔŋe fiitir ki wannib. 20 Yoo nba ki Yennu din nan durinya na mɔkmɔk nan mɔtana, u naamii maŋ nie ki bi bann u benu nba ki nisaarik ninbinn ki fit laat na, ki bia mi nan u mɔk paŋ nba kaa gbennu, ki set tee Yennu. Li paak, bi ji ki mɔk yaak Yennu tɔɔnn ki saa yet a bi ki mi bi biiti. 21 Bi mi Yennu, ŋaan bi ki teenɔ baakir nba ki u yen na, bi bia ki teenɔ niipoouku. Bi mɔk jatdudukit, bi yan ki yenti, ki bia ki mɔk nyɔɔti. 22 Bi yaa bi mɔk yame, ŋaan tee jatit; 23 baa bo sii jiantir Yennu nba tun be na, bi ki saki, ŋaan jiantir yennii nba ki niib namir, ki li naan nisaarii, koo nɔɔnii, koo bonkobit, koo bonfurinkaa na.
24 Li paak ki Yennu nyikib, ki bi tuun toonbiit nba ki bi para loon, ki dint bi mɔŋ fei, ŋamm nan bi leeb gbanant toona ni. 25 Bi jii linba tee Yennu barmɔniie ki lu, ŋaan sak faak, ki lebit ki jiantir linba tee Yennu naamii, ŋaan nyik Yennu mɔŋ mɔŋ, wunba yen baakir kur mɔkmɔk nan yoo nba kaa gbennu na. Mamɔmm.
26 Li paak ki Yennu nyikib, ki bi tuun bi mɔŋ loomm nba mɔk fei, ki bi poob nyik bii dɔɔ nan jab ŋaan ŋmat ki dɔɔ nan bi leeb; 27 ki jab mun nyik bii dɔɔ nan poob ŋaan ŋmat ki dɔɔ nan bi leeb, ki bi niɔŋ be bi leeb ni bonchiann, ki jab tee bonsia nba mɔk fei nan bi leeb, li paak ki bi laat tubdatu nba jaŋ nan bin gaar bi gbanant ni, bi biit maŋ paak.
28 Nisaarii nba din ki loon bin bann Yennu na, li paake ki Yennu nyikib nan bi dudukbiit, ki bi tuun toona nba bi bonchiann. 29 Ki biit kur be bi ni, ki bi gbee nan biit nan nianchiɔŋ nan yanbɔmm nan funfunbiit nan nikpinu nan kunkɔna nan fai nan dudukbiit, ki bia tee sanjaanjanna; 30 ki piak biir bi leeb, ki ki loon Yennu, ki sukii bi leeb, ki mɔk garuk ki dont bi mɔŋ, ki bia ŋamii dukii biit sɔnii, ki ki teen bi naanba nan bi baanba baakir. 31 Bi bia ki mɔk yansian bi ni; bi ki waa bi mɔsona biaki; bi ki mɔk lomm koo ninbatinu nan bi leebi. 32 Bi mi nan Yennu sennu wann nan binba tuun linba na booru, bi nyɔɔt tee kuume, ŋaan bi lek kpan tuun ŋanne, ki bia mɔk parpeenn nan binba tuun li toonbooru mun.