YANKPAŊII
Ki jiin Yankpaŋii gbouŋ na po
Gbouŋ na tee yaniie ki jɔɔ nan poo yin ki want baa loon leeb biaŋinba. Siab yaa jɔɔ nan poo na see Yennu nan u niib taar nie, ki leeb yaa li see Yiisa nan u weira taar nie. Baatusir ni, bi yi gbouŋ maŋe Sɔŋs.
1
Solomonn yaŋ nba na mantik man ki gar yanii kura.
Sinsinn yaŋ
Poo lomm yaŋ
Mɔɔtir n tankpinn,* 1.2 Bi binbeŋ ni, bi din tee nna ki want lomm. kimaan a lomm man ki gar daama.
A nubiru man ki tee nan bonnunubit nae;
ki a sann tee nan bi kpaar bonnunubit ki mɔɔn na.
Li ki tee birisuk kaa nan sapaamm na loona.
Jiin min, ki tin chiar yaat;
ki a sii tee n kpanbar, ki jii kɔɔ nanin a diiuk ni,
ki ti saa taan ki mɔk parpeenn, ki nyu gboo ki lon leeb.
Li ki tee birisuk kaa nan sapaamm kur loona.
Jerusalem poob, n bɔne, ŋaan mɔk fant,
n bɔnu tee nan Kedar niib lanbont
nba be kunkoouk paak biaŋinba nae,
ŋaan fan nan jinjɔnii nba be kpanbar Solomonn ŋaak ni na.
Daa goriin yanni, kimaan yonnue bɔnn n gbanant na.
N naa waas wutoa bo doo n paake,
ki bi te ki n tuun bi tilontii kpaant ni toona.
N ji ki mɔk yaak nan man ŋamm n mɔŋi.
N yɔɔk, betirin siaminba ki a saa saan nan a pei ki bin ŋman.
Lia nie ki bi saa saan ki foi yonsukenken ni?
Bee paake ki n sii lin loona pekpaarlei ni?
Jɔɔ lomm yaŋ
Fin sapaan-ŋanchintiliŋ na,
a ki mi maa kpaar pei siaminba-a?
Ii saa kii waa pei na taaboot;
a lon siaminba ki a saa kpaar a buunii,
ki lii kpia pekpaarii lanbont na.
N yɔɔk, a te jab niana nan tannaaŋ nba tuu te
Faaro taanjalona nba daar taantorit na nianɔ biaŋinba nae.
10 A yut nba sɔɔn a kpianii ni,
ki sik a turu ni na fan nan tuliat nba ŋan nae.
11 Ti saa jii salimmɔna ki ŋmat nan salimpeena
ki ŋamm laamm ki tura.
Poo lomm yaŋ
12 Kpanbar kar u kok-foouk paake,
ki n tulaarii na nubiru man ki yent leŋ.
13 N yɔɔk na dɔɔ n biaa paake,
ki nubir nan bonnunubit nba ki bi yi mir na.
14 N yɔɔk na tee nan tipuut nba be daan tiinii kpaant
nba be Engedi biaŋinba nae.
Jɔɔ lomm yaŋ
15 N yɔɔk, a mantik fan bonchiann,
a ninbina na mantik nyirii ki mɔk lomm.
Poo lomm yaŋ
16 N yɔɔk, a mantik ŋan bonchiann; a mantik maant n par.
Mɔmaata nae sii tee ti dɔɔnu,
17 ki ti sii be kpekii nan naasei nyaka ni, ki li tee ti ŋaak.

*1:2 1.2 Bi binbeŋ ni, bi din tee nna ki want lomm.