SEKARIA
gbouŋ
Ki jiin Sekaria gbouŋ na po
Sekaria din tee Yennu sɔkiniie ki bia tee manntɔɔ. U din be sɔkinii Hagai yooe. Sekaria din bet niib na yirintu nba ki Yennu turɔ nae, a wun chekin bi para, ki bin ŋamm tukin kii maa Yenjiantu ŋasaakak na ki saa gbenn. Sekaria din yet bi tɔɔndaanɔ a Yennu yet a, “Li ki tee a paŋ, koo a yiikoo kaa, ŋaan n Seeke saa tura nyannu.” (4.6) Gbouŋ na bia beerit nan kpanbar tan saa baar, ki tee yiikoo daanɔ, ki mɔk nyannu, ŋaan u tee wunba sikint u mɔŋe ki jak boŋ. (9.9)
1
Biaŋinba ki Yennu yi u niib a bin jen u boor
Darius, wunba tee Peesia kpanbar na, u naan dinu bina ŋanlee, li ŋmaarii ŋanniin nie, ki Yennu din pak labaar na ki tur u sɔkinii Sekaria, wunba tee Berekia bija, ki tee Ido yaaboonn na. Yabint Yennu din yet Sekaria a wun wann niib na a, “Min Yennu wutoor bo doo i yeejamm paaka. Ŋaan mɔtana, yetirib ki bin jen n boor, ki n sii be namm. I daa tee nan i yeejamm nba din tuu tee na. N sɔkiniinba nba din be sianyoowa na din betib n maan na, nan bi daa tuun toonbiit, ki bia daa be binben-yana, ŋaan bi din ki gbiint, koo ki sak n mɔbi. I yeejamm nan sɔkiniinba maŋ poŋ kpowa. Ŋaan linba kur ki n din pak ki turib, ki li nyii n sɔkiniinba boor na, din teemm nan maa din yet a li saa tun biaŋinba nawa. Li paak, bi ji din lebit bi binbeŋe, ki yet a linba ki Yabint Yennu teemm na, li tee nan bi sɔnii nan bi toona nba tee biaŋinba nae, li jaŋibe. U tun nan waa daan yaa u saa tun nae.”
Ki jiin taanii nba ki Yennu sɔkinii na la yirintu ni na po
Kpanbar Darius naan dinu bina ŋanlee, li ŋmaarii piik nan yenn nba ki bi yi Sebat na, li dapiinlee nan ŋanna daare, ki Yennu pak nanin nyiɔk, yirintu ni. Ki n la sɔɔ jak tammɔŋ. U din see bonnunubit tiinii nie, baauk ni, ki taanlei see u poor po, ki yemm tee taanmɔnii, ki leeb tee taanmɔnkpiara, ki leeb na tee taanpeenii, ki taamm kur mɔk li yur po jakirɔ. Ki n boi malaka nba piak nanin na a, “N yomdaanɔ, taanii na paak tee bee?”
Ki malaka na jiin a, “N saa wanna li paaka.” 10 Ŋanne ki jɔɔ nba see bonnunubit tiinii niŋ na yet a, “Ŋamme ki Yennu nyinnib ki tun a bin gɔn tingbouŋ na.”
11 Ŋanne ki taanjakira leeb na bet Yennu malaka nba see bonnunubit tiinii ni na a, “Ti gɔn tingbouŋ maŋa, ki la nan lokir kur mɔk parmaasir.”
12 Yennu malaka na nba gbat linba na yoo nba, ki u yet a, “Yabint Yennu, bina piinlore-e na, ki a wutoor do Jerusalem nan Juda dolia paak. Bia yooe ki a saa timm ninbaauku?”
13 Ki Yennu tur malaka na par-kpaŋir mɔbona. 14 Ki malaka na betin a n mɔɔnt linba ki Yabint Yennu yet na a, “N mɔk lomm nba sumii ki jiin n kasii doo Jerusalem po, ki n baka be u ni. 15 Ŋaan n wutoor doo digbanlia nba be parmaasir nan bi yamani na paak bonchiann, kimaan yoo nba ki n wutoor doo waan, n niib paak na, digbana maŋe daan te ki n niib maŋ wahala ŋamii pukii. 16 Tɔn, n ji saa wann Jerusalem doo na, n ninbatinu nba tee biaŋinbawa. Bi saa ŋamm maa n Ŋasaakak na, ki bia maa doo na.”
17 Malaka na bia betin a n mɔɔnt a, “Yabint Yennu yet a u doi na yaan saa ŋamm gbee nan mɔkint, ki u bia saa ŋamm somm Jerusalem teeb, ki gaar doo maŋ, ki lii tee u mɔŋ yar.”
Yirintu nba jiin yina po
18 Yirintleer maŋ ni, ki n la naajai yina ŋanna. 19 Ŋanne ki n boi malaka nba daan pak nanin na, maa yina nba na paak tee bee.
Ki u jiin a, “Bi see durinya yiikoo nba yat Juda nan Israel nan Jerusalem niib na taar niŋe.”
20 Ŋanne ki Yennu wannin toontunna banna, ki bi sɔɔ kur dia jaar. 21 Ki n boi a, “Bi baar a bin tun bee?”
Ki u jiin a, “Bi baar a bin kɔɔn digbana nba daan biir Juda ki yat li niib na jaŋmaaniie ki nyannib.”