Kejadian
1
Hari panambaian: Allah manjadiakan tarang wan mamisahakannya lawan kadap.
Pamugaan, Allah manjadiakan langit wan bumi. Bumi baluman bapotongan wan puang. Bumi dibungkus banyu wan kadada tarang di mana-mana. Ruh Allah malayang-layang di atas banyu. Lalu Allah bapirman, “Baadalah tarang!” Lalu tarang tu ada. Allah maanggap baik wan katuju malihat tarang nang diadaakan-Nya tu. Lalu dipisahakan-Nya ai tarang tu lawan kadap. Tarang tu dingarani-Nya “siang”, nang kadap tu dingarani-Nya “malam”. Imbah malam, lalu baisukan. Itu pang hari nang panambaian.
Hari kadua: Allah manjadiakan langit.
Pada hari nang kadua, Allah bapirman, “Baadalah kubah hawa ditangah-tangah samunyaan banyu gasan mahalat banyu nang ada di atas lawan banyu nang ada di bawah.” Lalu ada ai kubah hawa tu. Kubah hawa tu dingarani-Nya “angkasa”.
Hari katalu: Allah manjadiakan daratan, lautan, wan papuhunan.
Pada hari nang katalu, Allah bapirman, “Bakumpul, samunyaan banyu nang ada di bawah langit sakira talihat tanah nang karing”. Lalu kalihatan ai tanah nang karing tu. 10 Tanah nang karing tu dingarani-Nya 'daratan', sadangkan kumpulan banyunya dingarani-Nya 'lautan'. Allah maanggapnya baik wan katuju malihatnya. 11 Lalu Allah bapirman, “Balacukan ja di tanah samunyaan tatumbuhan nang babigi wan papuhunan nang babuah buah nang babigi sakira papuhunan tu tatarusan ada di bumi.” 12-13 Lalu balacukan ai tatumbuhan wan papuhunan di tanah tu. Allah maanggapnya baik wan katuju malihatnya.
Hari kaampat: Allah manjadiakan matahari, bulan wan bintang-bintang.
14 Pada hari nang kaampat, Allah bapirman “Baadalah matahari, bulan, wan bintang-bintang gasan mamisahakan siang lawan malam, wan manjadi tanda nang manunjukakan bamulanya wan baahirnya musim, hari, wan tahun-tahun 15 wan jua gasan manarangi bumi.” Ada ai lalu matahari, bulan wan bintang-bintang tu. 16 Nang taganal, yaitu matahari, gasan manarangi siang. Nang tahalus, yaitu bulan, gasan manarangi malam, wan diadaakan-Nya jua bintang-bintang. 17 Samunyaan nang itu diandak Allah di atas langit gasan manarangi bumi, 18-19 yaitu gasan manarangi siang wan malam, wan gasan mamisahakan tarang lawan kadap. Allah maanggapnya baik wan katuju malihatnya.
Hari kalima: Allah manjadiakan makhluk hidup nang bakariapan di banyu wan makhluk hidup nang batarabangan.
20 Pada hari nang kalima, Allah bapirman, “Baadalah sagala macam makhluk hidup nang bakariapan di banyu, wan sagala macam makhluk hidup nang bahalar nang batarabangan di angkasa.” 21 Maka dijadiakan-Nya binatang-binatang laut nang ganal-ganal wan sagala macam makhluk hidup nang bakunyungan, nang bakariapan dalam banyu, wan sagala macam makhluk hidup nang bahalar. Allah maanggapnya baik wan katuju malihatnya. 22-23 Allah mambarkahi samunyaan nang itu wan manyuruh makhluk nang hidup di banyu supaya baranakan, batambah banyak sampai mahibaki lautan, wan manyuruh makhluk-makhluk nang bahalar supaya batambah banyak.
Hari kaanam: Allah manjadiakan sagala macam makhluk nang bagarak, wan manjadiakan manusia.
24 Pada hari nang kaanam, Allah bapirman, “Baadalah di bumi sagala macam makhluk nang bagarak, binatang inguan, binatang nang marayap, wan sagala macam binatang liar.” Lalu ada ai samunyaan nang itu. 25 Imbah manjadiakan samunyaan nang itu, Allah maanggap baik wan katuju malihat samunyaannya. 26 Lalu Allah bapirman: “Nah, Kita handak manjadiakan manusia nang kaya gambaran Kita. Maka manusia pacangan bakuasa atas iwak-iwak, burung-burung, binatang-binatang inguan, wan samunyaan binatang nang bagarak di bumi, pokoknya manusia pacangan bakuasa atas saluruh bumi.” 27 Maka Allah manjadiakan manusia tu nangkaya gambaran-Nya, nangkaya gambaran Allah saurang, dijadiakan-Nya manusia, lalakian wan babinian. 28 Allah mambarkahi bubuhannya wan bapirman ka bubuhannya: “Baanakcucu wan batambah banyak, hibaki wan kuasai bumi! Kuasai iwak-iwak wan burung-burung, wan sagala binatang nang bagarak di bumi. 29 Nah, gasan makanan bubuhan ikam, kubariakan samunyaan tatumbuhan nang babigi wan pupuhunan nang buahnya babigi di saluruh bumi” ujar Allah bapirman ka manusia. 30 “Tapi gasan sagala binatang nang banyawa di bumi wan sagala burung di angkasa, kubariakan sagala tatumbuhan hijau gasan makanannya” ujar Allah bapirman. Lalu jadi ai nang kaya itu. 31 Imbah malihat samunyaan nang diadaakan-Nya tu, Allah katuju wan maanggapnya bujur-bujur baik banar.