Kitab Suci Injil Isa Al Masih
nang diilhamakan lawan
Lukas
Edisi percobaan
2
Maulid Isa Al Masih dihabarakan ulih malaikat
2:8-20
Wayah malam di antangan kuta Betlehem, bubuhan panjaga inguan parahatan manjaga binatang inguannya di padang. Bakakajutan ada malaikat nang badiri parak bubuhannya. Lalu cahaya Allah manyinari bubuhannya tadi, lalu ai bubuhannya takutan banar. 10 “Jangan takutan” ujar malaikat. “Aku mambawa habar baik gasan bubuhan ikam. Habar nang ini cagar mahimungakan samunyaan urang. 11 Hari ini di kuta Raja Daud, hanyar diranakakan Al Masih, Junjungan nang datang gasan manyalamatakan bubuhan ikam. 12 Ini nah cirinya: bubuhan ikam cagaran mandapati saikung anak halus nang disalimputi lawan tapih. Anak halus tu dirabahakan di wadah makanan binatang inguan.” 13 Bakujutan kumpulan malaikat lain batampai wan bakumpulan wan malaikat nang panambaian tu. Bubuhannya bamula mamuji Allah. 14 “Allah hu akbar! Mara ha samunyaan malaikat mamuji Allah. Wan di bumi mara ha manusia nang dibarkahi Allah manarima damai sajahtera.”
15 Imbah malaikat malaikat mainggalakan bubuhannya wan babulik ka surga, bubuhan panjaga inguan bapandir antara bubuhannya, “Ayu kita tulakan ka Betlehem. Nyaman kita malihat saurang paristiwa-paristiwa nang dihabarakan Allah tadi.” 16 Badadas ai bubuhannya tulakan ka situ. Sakalinya badapat jua bubuhannya lawan Siti Maryam, wan Yusup wan anak halus tu nang dirabahakan di wadah makanan binatang inguan. 17 Imbah malihat anak halus tu, bubuhan panjaga inguan mahabarakan napa nang diucapakan malaikat-malaikat tadi manganai anak halus tu. 18 Samunyaan urang hiran mandangar habar bubuhan panjaga inguan tu. 19 Tagal Siti Maryam manyambunyiakan samunyaan parkara nitu dalam hatinya wan mamikirakannya. 20 “Syukur Al Hamdulilah” ujar bubuhan panjaga inguan mamuji Allah sambil bulikan. “Samunyaan nang hanyar kita lihat wan hanyar kita dangar pas banar lawan napa nang dipadahakan malaikat tadi” ujarnya pulang.
Isa disunat, dingarani wan didoaꞌakan di Bait Allah
2:21-24
21 Ganap dalapan hari, Anak nang itu disunat lalu dingarani Isa. Ngaran nang itu dipadahakan malaikat sabalum Siti Maryam batianan.
22 Pas wayahnya adat pambarasihan manurut hukum nang disampaiakan ulih Nabi Musa, Yusup lawan Siti Maryam mambawa Anak nitu ka Bait Allah di Yarusalem gasan didoaꞌakan. 23 Sualnya di dalam hukum Allah nang disampaiakan ulih Nabi Musa tatulis nang kaya ini, “Satiap anak lalakian nang panambaian harus disarahakan ka Allah.”* 2:23 Lihati Keluaran 13:2, 12, 15. 24 Allah jua mawajipakan amun anak panambaian lalakian, kuitannya musti mamparsambahakan kurban nang kaya ditantuakan hukum Allah, sapasang burung darakuku atawa dua ikung anak burung dara. Maka handak ai kuitan Isa malakuakan nang kaya itu jua.
Allah bajanji mautus Al Masih gasan manyalamatakan manusia
2:25-31
25 Wayah itu di kuta Yarusalem, ada saikung lalakian nang takwa wan saleh. Ngarannya Simiun. Sidin lagi mahadangi datangnya Al Masih nang dijanjiakan Allah gasan manyalamatakan bubuhan Israil. Sidin dipimpin ulih Ruh Allah. 26 Sidin dipadahi Ruh Allah bahwa sidin kada cagar mati sabalum malihat Al Masih. 27 Lantaran dipimpin Ruh Allah, sidin baampah ka Bait Allah. Kabalujuran wayah itu, Yusup wan siti Maryam mambawa Isa ka situ jua gasan mangurbanakan burung lawan mandoaꞌakan Isa nang kaya diwajibakan Kitab Suci Taurat. 28 Pas Simiun malihat Anak halus nang itu, dihimpunya ai sambil mamuji Allah.
29 “Ya Allah” ujar Simiun badoa, “Janji pian gasan ulun sudah dikabulakan.
Maraha ulun maninggal dalam kaadaan damai sajahtra.
30 Sualnya ulun ni sudah malihat utusan Pian
nang cagar manyalamatakan manusia.
31 Anak nang ini Pian pilih
gasan samunyaan urang.
32 Inya tu nang kaya cahaya gasan manarangi samunyaan suku bangsa.
Lawan pulang inya cagaran mandatangakan kahormatan gasan umat Pian, bangsa Israel.”

*2:23 2:23 Lihati Keluaran 13:2, 12, 15.