2
Iesu i Soikis Dan una Wain
Iu e biing namih, nenge tara na inen ken fakekel fuuh ri tel u na maleh na Kana na falifuh na Galili. Tina Iesu sabin tinaiwa. Ri sising Iesu turan berberat na fafausum kia sabin isi rin la u lo e inen ken fakekel fuuh ae. Aunbiing wain ari ka rop mang, tina Iesu ka fas Iesu le, “Ka rop mang e wain.”
Iesu ka kiliis u aragii, “Tin ier, isi sah o ka fas iau ini tier ian tel u? Aunbiing kiak biil biitom i tapiek.”
Tina Iesu ka fas foron fafauun na falifuh ae le, “Gamen tel foron sanih in fas gam ini.”
Imel iwon e luunluun dan tinaiwa, ae ri tel u ini fat. Ri luun dan la lo, una susuh na matngan nagogon ken fan Iudaia. Temtem tikii lo ri i fasih rin to nenge mar e lita lo.
Iesu ka fas foron fafauun ae le, “To fafuun foron luunluun dan ini dan.” Ke ri ka to fabasbasah foron luunluun dan ae ini dan.
Ke ka fas ri le, “Arik, gam utfe ti fal e dan mang ke gamek ta u sing kaltu ae i parpar na inen.”
Ri ka mi lo arae i use u. Aunbiing kaltu ae i parpar na inen ka tof u, dan ae ka sokiliis tah una wain. Biil i usum le wain ae i la tinga, isau le foron fafauun sau ae ri utfe ta dan, ri usum le wain ae i la tinga. Namih ka kam pes kaltu ae i fakekel fuuh una baba, 10 ma ka fas u le, “Fanu tikii ri faumin foron ses famu la ini wain rokap, namih le ri ka yin mas mang, ke rik faumin ri mang ini wain ae biil i rokap kanaka. Isau le wo, igii sau o ka am ta u mang e wain ae i rokap kanaka.”
11 Igii e tanwaran rakrakai na fakileng ae Iesu i fatapiek u, i fatapiek u na Kana na falifuh na Galili. I finngas memeh kia, ma berberat na fafausum kia ri ka unune lo.
Iesu i Fes Fasuuh Fanu tina Felun Sising
(Mt 21:12-13; Mk 11:15-17; Lk 19:45-46)
12 Namih, Iesu ke tina, foron tualik ke berberat na fafausum kia ri ka filau puh una Kapernaum. Ke ri ka melmel aiwa pes fal e biing.
13 Aunbiing ka fatat isi inen na Liuliu Kulef ken fan Iudaia, Iesu ka tatkau una Ierusalem. 14 Aiwa na palgan ubiif kale Felun Sising, Iesu ka tafe fal e fanu ri famam lame foron bulmakau, sipsip ke bun una fifiil, ma fal ri sokiliis pitkalang* Fanu ae ri la tina foron maleh tapak, ri sokiliis pitkalang kiri la una matngan pitkalang ae ri fifiil la ini, na Felun Sising. la, na olon fateh. 15 Ke Iesu ka tel nenge bis kia ini finau, ma ka fes fasuuh fanu tikii tinaiwa, turan foron sipsip ke bulmakau, ma ka lin sararah foron pitkalang ken fanu ae ri sokiliis pitkalang la, ke ka fabereng foron fateh kiri. 16 Ke ka fas fanu ae ri kep bun una fifiil le, “Tel ufu foron bun igii tinaga. Gong gam ikis fel ke Tata una felun fifiil!”
17 Foron berberat na fafausum kia ri ka wol pes sun orek na Buk na Gogoh le, “Tara mamais kiak isi felum in sok na balang arae yiif.”
Buk Song 69:9
18 Namih foron famfamu ken fan Iudaia ae ri par ta foron tier i tel ta u na Felun Sising, ri ka fis sabin usuf i ke ri ka diik u aragii, “Matngan fakileng arafah on finngas u usuf kemem una fatekentu wo tom le, God i ta rakrakai usuf wo una tel foron tier igii?”
19 Iesu ka kiliis ri aragii, “Gamen rambat ufu Felun Sising igii, ma iak fapti fafis u sabin na in tuul e biing.”
20 Ke ri ka diik u le, “Ifasi on fapti fafis Felun Sising igii na ituul e biing? Ri tel ta u e Felun Sising igii na ifet e sangful ini won e bet.” 21 Isau le felun sising ae i use u, i orek fatoftof tom ini pununfo. 22 Namih na apaptih fis kia tina minet, berberat na fafausum kia, ri ka wol pes sanih ae i use ta u. Ke ri ka unune na orek ae na Buk na Gogoh, ma na orek sabin ae Iesu i use ta u.
23 Aunbiing Iesu tinawii biitom na Ierusalem na tel inen na Liuliu Kulef, fanu fuun ae ri par ta foron fakileng Iesu i fatapiek u, ke ri ka unune na asa. 24 Isau le Iesu biil i unune lo ri, wara le i usum tom lon fanu tikii. 25 Biil i to nene isi tikas in fas u ini sinangun fanu, wara le i tom ka usum tah na sanih ae na liu ken temtem tikii.

*2:14: Fanu ae ri la tina foron maleh tapak, ri sokiliis pitkalang kiri la una matngan pitkalang ae ri fifiil la ini, na Felun Sising.