1 KOORINTI
Pauroofa Koorinti maqannaa akararumannimaqoo ufafa.
1
Qinee Pauroosa maa pasana akara rumannimaqaidaqa Anutufa narí iriranannai qini maqasaa fasiqa daaramaseenoo narí asauku mundirana Yisufa niqiqoo fasiqausaki qini quqaqoosa maridaqa maa pasana akara rumannimaqaidaqa. Maasa qikaqaafasaa Soosateeneesafa maa pasanaki mifa faqa qinee faqa nianaindari inni nimandaidaqa.
Innee Koorinti maqusai Anutuna ufara suqimariasa akara rumannimaqaidaqa Anutufa inniara narí aiku asauku mariaqeera utaaqamaqaisa mariafanoo, innee mina asauku mundirana Yisunasaa atooqaanara Anutunaindi kammiqa mariafanoo, Anutufa narí faiqi namu mariaqeera narí innai fuaqeera inni naareenoo, sia innee kai minaindi mariafanoo, aiqama maqanaa maasa karaambaiqa asauku mundirana Yisuna aaree mariasa misa faqa innee faqa minaindi mariafanoo. Yisufa misa faqa maasa faqa karaambaiqa maridanoo.
Maasa qikoofa Anutufa faqa maasa karaambaiqa asauku mundirafa Yisufa faqa miqanda kaqi afaarirana faqa naundura asooarana faqa inni Koorinti maqannaasa nimiani.
Pauroofa Roomma maqannaasara dufi dufi qidanoo.
Anutufa innee mina asauku mundirana Yisuna saqarikianara narí afaarirana inni niminoo. Innee Yisunaki marianara Anutufa oosana oosana amiqira ufa qirana faqa oosana oosana amiqira irirana faqa mi ainainaqanda moomoo nimunara qinee Pauroosa minara iriqa qeeqa Anutunara inniara maqee maqee dufi dufi qidaqa. 6-7 Innee maasa karaambaiqa asauku mundirana Yisunara innaarunaindaraafa kooroo iranara afeesimariafanoo asauku mundirana amiqi amiqirana aufakiana inni naunduraki mapukusee marinara Anutufa moomoo narí dadaaqi narí dadaaqirana akoofasaikirana niminau. Anutufa maa mariaqooqari amiqimmandee rakisinoo fifi inaqa sia kasaaqai kuridifaranoo taikara aukuana andeeqasee paqurifaranoo. Miqunara mikari maasa karaambaiqa asauku mundirana Yisufa qumira faasaana Anutufa maasa niuqummasee moo aaqarana sia paquriannoo.
Anutufa inniara narí amaaku narí asauku mundirana maasa karaambaiqa Yisuna faqa aqoondikiaqeera inni naaree marifa marinara sia inni nikaruqimasee kasaaqai mininnisaannoo innee minasaa nifaaqa quqeemariafa maridanoo.
Pauroofa misaki raiqaranara aaqee mariafanoo fee qinau.
10 Qini qikaqaafasaa Koorinti maqannaa mariasa, maasa karaambaiqa asauku mundirafa Yisufa inni qimannimira saika qimunara irisee inni reendeenamandee kai qimannimidaqa, inneeqa sia raina rainida furufariaqee qimasee moodaa ufa qimasee moodaanaki mariaqa kuqaa uqanna moodaanaki mariasa maridaqa moodaa irirana faqa moodaannai firana faqa mariaqa. 11 Moo anaasee auqu Karooeena nammarifa mina aiku asauku innikina manda ainaina, raiqara ainaina qafamasee akooqoo qimaqimiafaqa iriqa.
12 Misa akooqoo qimaqimiafaqa doo qinee akooqoo inni qimannimianaura. Inniki naadu naadu moona ufa iriqa moona ufa iriqa ufa moo qimariana qambaanai raiqarafa aaqarafa maridanoo. Moo fannoo qinee Pauroona aiku asauku marunausee qiafanoo moo fannoo qinee Apooroosana aiku asauku marunausee qiafanoo moo fannoo Peetooroona aiku asauku marunausee qiafanoo moo fannoo asauku mundirana aiku asauku maridee qimasaida miqira raiqara ufa aaqarafa maridanoo. 13 Qinee Pauroosa minara maaqi qidaqa asauku mundirafa narí apata auku moodaa moodaa maqaisee maridee sia aukaakinoo marunara innee faqa sia rakeekaa iaqa. Qinee Pauroosee inniara aunirira saqarisaa kuqi fee qiqiafana. Sia kuquafannanara sia qini kikiqusuaqa. Innee nammari maraqau qini Pauroosa duqusaa fee nammari maroosee maridee. Asauku mundirana auqusaa qimasee nammari maroonara mina aiku asauku kai mariaqa.
14 Qinee sia innikina nammari moomoo rumannimaqaqiafana minara Anutunara dufi dufi qidaqa. 15-16 Qinee Kirisipusana faqa Kaiusana faqa nammari rumannimaqaafannana. Doo daaqoo irifaqa Sateefanasana faqa narí aiku asauku faqa inamusa kai nammariki keeqannimaqaqiafana. Akaqausa faqee nammariki keeqannimaqaafananee doo maqee aunusee sia iridaqa, minara sia moo fannoo qiniara aiku asauku kammambi nammari mareeunoo qifaranoo. 17 Asauku mundirafa sia qiniara nammariki keeqannimaqaannee qimasee diqiqeenoo amiqira fasaasa ufa qimannimiannee qimasee qini diqiqeenoo sia faiqí faiqi iriranamau qimannimiannee qinoofau qini diqiqeenoofau. Qinee faiqí faiqi iriranamau qimannimiqa asauku mundirafa auniriranasaa kuqu afeeka ufana ureeqanoo marina sia irifoora.
Anutuna irirafa aadumamaumbidanoo, maqasaa fasiqa irirafa moomau fidanoo.
18 Asauku mundirafa aunirira saqarisaa kuqu ufana kuridiranaki fimariasa irisee furufarira ufa fee qidaqa. Maasa asumu mariranaki fimariasa sia miqi qidaqa mi ufanara Anutuna afeeka mi ufanara kai mari ifoo qidaqa. 19 Ooqai tamummaqara fasiqauqa minara maaqi qimasee akara riqau.
Irirana faqaasa Anutunara sia irimaria irirana qinee qeeqa Anutusa kuridinnimaqaanaura. Aiqama firaa irirana irimariasa aiqama misa maa maqanasaaqaraa irirana rukasaanauranoo.
Tamummaqarausa ufa oosana miqiminoo maridanoo. 20 Qinee Pauroosa minara kafaa maaqi qidaqa. Irirana faqaasa iriranara minara naqi fee qianauree. Uriqarara sukuraki keeqee mariasara naqi fee qianauree. Maa maqa maaqanasaaqaraa ufa akoofasauqa iriranara naqi fee qianauree. Misara maaqi qianaura, doo Anutufa ooqai uqannifiaqoofa kooroo inoo maridanoo qimaqiminoo. Maa maqa maaqanakinaasa irirafa Anutunara furufarirafa maridanoo.
21 Anutufa narí firaa iriranaki maridanoo quandakinoo sia misa nári iriranannai qiniara iriaqee qimaseenoo faiqí auqu quqanau. Miqooqari maasara Yisuna aufakiana qimannimifaqa, misa minara furufarira ufa qimariafa, qimannimifaqa iriseeqa misa irirana minasaa rusimariasa asumu marirana Anutufa nimianifee qinau. 22 Yuda maqannaasa faiqí sia amana auqaaqaa ira ainaina uqaqifiqasainaqa ani ufara kuqaa fee qiraree qimariasa. Anaamuru Kirisa maqannaasa firaa iriranakinaa irirana qimaqimifaqa kuqaa fee qianauranoo. 23 Maasa sia mi maqannaaqanda naanna raidaqa, maasa asauku mundirafa aunirira saqarisaa kuqunara minara kai qimannimiafaqa Yuda maqannaasa mina irisee aanoo qiafaqa aanaamuru irisee furufarira ufee qimariafanoo. 24 Anutufa utaaqamannimaqaisa mi ufana iriseeqa Yuda maqannaasakiqari faqa aanaamurukiqari faqa mi ufanara asauku mundirana kuqirafa Anutuna firaa irirana faqa mina uriqarara afeeka faqa maridanoo fee qidaqa.
25 Anee Anutuna irirana iriseenana minara furufarammi ifoo qinanoo Anutuna mi irirafa faiqí irirana urinaaqaranoo maridanoo. Anee Anutuna moo ainainara sia afeeka ainainammiifoo qinanoo Anutuna mi sia afeeka ainainafa faiqí afeeka urinaaqaranoo maridanoo.
26 Oo Koorinti maqannaasa, maanara naaqooki iriaqa inni Anutufa naaroo aukuanna Yisuna saqariku aukuanafa innee mikari irirana faqaasa moomoosee mariqee iqau. Faiqí faiqi irirana faqaasa sia moomoo inniki mariqau. Faiqí faiqi afeeka faqaasa sia moomoo inniki mariqau, sia faiqí uriqararausa moomoo inniki mariqau. 27 Anutufa faiqí faiqi irirana faqaasa nisauriranaki quqaannee qimasee misakiaqa furufari mariasee qimariasa Anutufa mi furufarira fasiqa anaaseesara faqa nári irirana faqa qumareenoo minara qini amiqira irirana faqaasee qidanoo. Anutufa maqasaaqaraa afeeka faqaasa nisauruaqee qimasee faiqí faiqi akaqausara sia afeekee qimariasa Anutufa mi sia afeeka fasiqa anaaseesa faqa nári irirana namufaqa qumareenoo minara qini afeeka faqaasee qinau. 28 Anutufa faiqí faiqi uriqarara fasiqa anaasee fee qimariasa kuridianifeera misa nikooqee maria fasiqa anaaseesee qimariasa faqa misa fidiaqaa imaria fasiqa anaaseesee qimariasa faqa nári irirana namufaqa misakinaana nariara rusandeesamumasee qumareenoo uriqarara ainainee qidanoo. 29 Miqunara sia faiqí moo fannoo Anutuna oorisaa narí irirana amooqiannoo.
30-31 Anutufa inni mareeqeenoo asauku mundirana Yisunasaa atooqaseenoo asauku mundirana qumareenoo maasa iriranee qimaseenoo maasa mareeqeenoo narí andeeqaranaki qiseenoo narí aiku asauku uqannaikamma qimaqeenoo maasa manda ainainakinaana idukuqisoofaqa marunnanara maasa tamummaqara fasiqa ufamau kai fuannanara minara maaqi qimasee mifa akararinau.
Faiqí moo fannoo nana ainainaree moo ainaina amooqianauree qimasee sia narí amooqirana uqeeraani karaambaiqara kai amooqiani.