1 YOOHANEE
Yoohaneefa indaaruqaa akara rumannimaqoo ufafa.
1
Yoohaneefa Yisuna faqa nidanoo aiquqummaseenoo akara rumaqoo ufafa.
Qinee kaqi marira ufa anoonara Yisunara akara rumasee qimannimidaqa. Mi kaqi marira ufana Yisufa ooqai maa maqa maaqafa sia marunakina marufa maridanoo qinee mi ufanara qimannimidaqa. Maasa mi ufana anoona qifunnai qafeeqa daaqoonnai iriqiafana. Maasa qifu qafamasee qisaukunnai akooqoo kaqi marirana anoona marufaqa auqamasee qafeeqa qimannimidaqa.
2-3 Yisufa mi kaqi marira anoonafa kooroomafufaqa maasa mina qafeeqaramma inni qimannimidaqa. Mifa naaru naaru marirana anoona narí akoona Anutuna faqa marufa maasaki maa maqanasaa kooroomafunara minara inni qimannimidaqa. Maasa mina qafaafanna ainainara iriafanna ainainnara inni faqa qimannimidaqa. Maasa faqa mina akoona Anutufa faqa amaaku asauku mundirana faqa moodaanaki innisaimbaqa mariraree qimasee inni qimannimidaqa. Innee faqa maasa faqa innisaimbaqa naundurai asasirafa qumbiqaanifeera inni maa ufana akara rumannimaqaidaqa.
Anutufa kaaqa qarafa maridanoo.
5-6 Anutuna amaaku ufa moo maasa qimaqimufaqa maasa mina akooroomasee inni qimannimidaqa. Mi ufana maaqi qinoo Anutufa kaaqa qarafa qoomara foora sia kaqikaa asukuna marifa maridanoo. Mi ufana qimaqiminau. Maasa qeeqara Anutuna faqa aqoondi fee qimasee quandaki asukunaki keeqafidaqa maasa ufa faqa marirana faqa unna qidaqa, sia anoonamau fidaqa. Maasa Anutuna aanna reeqa suanisaa rakeeiraqoo nunausa moodaanaki marunausa maridaqa nariara nariara aqoondi kammiqa maridaqa. Maasa Anutuna aanna reeqa kaaqa qara qoo fimarunanoo narí amaaku Yisuna fidika fannoo maasa aaqarana numoo aiqama findaukaidanoo.
Maasa náriara sia mandainaina marifaqee qidaqa narakaru narakaru qidaqa Anutuna anoona ufa sia maasaki maridanoo unna ufa kai maasaki maridanoo.
Maasa nári mandainaina oosana oosana Anutuna akooroomma nisainanoo mifa andeeqee marifa maridanoo andeeqa qimaqaannoo mifa maasa numoo taika qiseenoo maasa mandainaina aiqama anukama qisaannoo narí ufamau andeeqasee fimarifa maridanoo mi mau fuannoo. 10 Anutufa maasa aiqamausara aaqee mariasee kai qidanoo. Maasa náriara sia aaqee marunausee qimariana Anutunara unna qimari fee qidaqa miqi qidaqa mina ufa anoona sia maasaki marifaqa miqi qidaqa.