1 TIMOOTI
Timootina indaaru rumamaqoo akarafa.
1
Oo Timooti anee kumaaraa marianafa anee qini qimaakuara foora mariananoo. Qinee ooqai ani qimamiafannana aninna irirafa qufana Yisufinnai quandoona Anutufa faqa narí asauku mundirafa Yisufa faqa maasa asumu maroofa maasa minasaa mundi marunafa mifa qini mara quqaqoosa minara asauku mundirafa Yisufa narí ainainianeera maqasaa fasiqa diqiqoosa maa papiqana qinee Pauroosa ani akara rumamaqeeqa.
Oo Timooti maasa qikoofa Anutufa faqa maasa karaambaiqa asauku mundirafa Yisufa faqa ani dadaaqiaqa, misa nariqa nifauarana ani amiaqa. Misa ani aundura asooarana faqa amiaqa.
Pauroofa unna amaana ufa qimariasara Timootina aaquqimamaqoo ufafa.
Ooqai qinee Maseedoonia maaqa maqai fiqa aniara Eefeesusa maqusaki mariannee qiafannana maqee faqa miqi kai iqa miqoo mariannee qidaqa. Eefeesusa maqusaki mariasa akaqausa fuka unna amaana qimari ufana faiqí anaasee qimannimi mariasa mariafaqa minara anee qaoo qianneera miqoo mariannee qidaqa.
Anee maaqi qimasee qaoo qia. Misa nári uriuqa minnisaaqa misa nári nikeeku nikaaku nifaqnausa nifasaasa qimammaree kisaaqasaa fimariana minnisaaqa. Miqi qimaria ufafa ufa rainarana tinoorirana kai uqeeraidanoo sia Anutuna marirafa nirafa maasaki marina dadaaqidanoo. Anutufa maasara maaqoo fuannaanna sia mi manda dapi ufanannai paqurianaura maasa nári irirana Yisunasaa rusiranannai kai fuanna aanna paqurianaura.
Sia fifau mi unnana qimariasara qaoo qiannee qidaqa faiqí anaasee miqooqaraasa Yisunasaa rusirana sia unna qiaqa kuqaa kai qiaqa, kuqaa anoona uqannasaa mundusee fiqa nári nifaaqa qumaarararana siaisa aufadamasee nidaqa nári naunduraki ikairi siaisa nidaqa mi qaaramoo ainainakiqari faiqí aanaaseera nimuqusirana rirafa kambiqaidanoo. Faiqí anaasee akaqausa mi anoonna ainainnakiqari quandakiqa fifau faafau qira ufa narí qimami narí qimami qianannai nariqa ninaakusamarara kaqi runna fimariafanoo. Mi unna amaanna qimariasa paasoosamandee nári faqa sia irimaria ainainnara faqa ufara faqa kaqi paasoosamasee kaqi qimannimidaqa kafaa náriara Anutuna sandufa qimannimi marunausee qidaqa aaqaidaqa.
Anutuna sandufa Mooseenasaaqari qimannimu ufafa amiqira ainaina maridanoo. Faiqí anaasee mina andeeqasee irifanoo amiqira ainaina mariannoo. 9-10 Maasa oosana oosana sandufara maaqi qimiridaqa. Sia amiqira fasiqa anaaseerau maridau, ufa rukiee mariasara maridanoo Kaamanna ufa rukiee mariasa faqa Anutuna siaisa faqa Anutuna ufa rukiee mariasa faqa sia Anutunara irimariasa maqasaa ainainara kai irimariasa nári ninausa nikausa kuqa narimariasa faqa faiqí anaasee kuqa nárí mariasa faqa faiqí anaasee narinni narinni qummuari mariasa faqa faiqí fannoo aqoonna fasiqa aafeeqara oosana faqa anaasee fannoo aqoonna anaasee aafeeqara oosana faqa faiqi aanaaqi qummuari mariasa faqa unna ufa qimariasa faqa siaasa ufa irimarinaki mafi narí kai raqaseenoo moonara unna ufa qimariasa faqa aiqama anoona ufa rukiee mariasa faqa mi aiqama mandoosanna maraqa nuasara misara kai Anutufa narí sandufa misa qaoo qimaseenoo quqasoofanoo maridanoo. Misa nimaarusira sandufa quqasoofanoo maridanoo, sia mi aaqara oosanauqa maree mariasa kaifau nimaarusidanoofau oosana oosana ainaina Anutuna mapukira ufa rukiee mariasa faqa nimaarusidanoo.
11 Mee Anutuna mapukira ufa qunnana mifa maasa Anutuna amiqirana mina areenarana kooroo idanoo. Mina amiqira fasaasa ufa amana kai mi ufafa maridanoo. Mi fasaasa ufana Anutufa qinisaa quqasee anee Timooti qimannimiannee qu ufafa maridanoo.
Pauroofa Yisunara narí mandoosanara afauoonara dufi dufi qu ufafa.
12 Qinee mi saikanaki nimariafananoo maasa karaambaiqa asauku mundirafa qini ainainirana amana kai qimunara dufi dufi qidaqa. Mifa qiniara mi ainainirana amanaikammi ifoo qimaseenoo mara quqaqaisa maridaqa minara faqa maasa karaambaiqa asauku mundirana Yisunara dufi dufi qidaqa. 13-14 Ooqai indaaru qinee Pauroosa Yisunara mandufa qimariafanausa mina ainainimaru fasiqausa naru nifaqaa iqa niniaafanausa Yisuna faqa aquraraafanausa maridaqa. Anutufa qiniara sia Yisunara iridanoo fee qimasee sia narí mandoosanara iridanoo fee qimaseenoo sia qini darinoo, qini qifauamaseenoo narí afaarirana qinisaa nammariara foora adiaseenoo minasaa qeeqa irirana Yisunasaa rusirana faqa faiqí aanaaseera qimuqusirana faqa qiminau. Maasa aiqamausa asauku mundirana Yisunaki keeqee mariasa mi nimimaria ainainnaqanda Yisunasaa irirana rusirana faqa faiqí aanaaseera qimuqusirana faqa mi qaara ainainaqanda qiminau.
15-16 Maa ufana anoona ufa maridanoo qumaree iri maria ufafa maridanoo asauku mundirafa Yisufa manda oosana maree mariasa asumu maraanee qimasee quminau. Qinee Pauroosa mi mandoosanna uriqararausa mariafananoo Anutufa sia qini darinoo qifauanau. Asauku mundirafa Yisufa narí kasoomambi qini qifiqaranara firaana firaaqoo koorooianifeera mandoosana uriqararausa qini qifauanau. Miqimaseenoo Yisufa qini mareeqeenoo akooqoo quqasoofaqa naaru kasooqaqee Yisuna mandaaqasee naaru marirana maree mariasa qini kikiqususaidanoo qini mandoosana uriqaranoo maruna ririmma qifauamaseenoo minni qisanau. Innindi oorudupinoo maridanoo mina mandaaqasaifanoo kaqi inni faqa maraanauree qinau. Qinee minara irisee amooqira ufa maaqi qimasee qianaura.
17 Naaru naaru mari karaambaiqafa sia kuquaninafa maasa sia mina qafee marunafa moodaa Anutufa sia moo fannoo marifa uriqararana faqa areenarana faqa naaru naaru minaindi mariannoo.
18 Oo Timooti anee qini qimaakuara foora marianafa. Qinee maa ufana anisaa quqaidaqa. Ooqai tamummaqara fasiqauqa qimaqoofa ani qimamira ufa mi mau fidanoo. Ani ainainirafa andeeqara rakiara foora imariannana qini ufa fannoo ani duru feefara foora inoo mariannoo. 19 Amiqira rakirana rakidana ani Yisuna saqarikirana uaqeeia, afaaqa qumaara rarana siaina mina faqa uaqeeia. Faiqí akaqausa nári naaqoo irirafa qimannimifaqa andeeqasee fidaqa misa nári Yisuna saqarikira irirana munu furufarammaseeqa kurididaqa. 20 Qaara fasiqa Qimeenaeeusafa faqa Areekisandeerafa faqa miqandaqara miqi marufaqa qinee mareeqee Sadanna asaukuki quqaafanaqa misa Anutunara mandufa qirana taikaaqeera quqaqiafana.