2 PEETOOROO
Peetooroona inaaqianna akara.
1
Qini Simoona moo duqu Peetooroosa qinee asauku mundirana Yisuna ainainira faiqi Yisufa maa maqanasaa diqiqamaqoo fasiqausa marunausa maa akarana inni rumannimaqaida. Maasa Anutufa maasa asumu maree marifa asauku mundirafa Yisufa narí andeeqaranannai amiqira oondara fooqaana narí saqarikirana maasa qiminau, inni faqa mi amiqira ainainna niminau.
Innee Anutuna faqa Yisuna maasa karaambaiqara faqa iridaqa mi iriranannai Anutufa narí kaqi nimirana faqa narí asooarana faqa inniki qumbiqafinaqa mariaqa.
Peetooroofa maasa oosana oosana andeeqara mariranara qimaqoofa.
Anutufa narí kaaqa qara amiqiranannai maasa daaree marina Yisunara irianara eedoo qinoo doo minannai narí innaarunaindaraa afeeka maasa qimanakai qimifaqa minannai Anutuna andeeqara marirana maa maqanasaa maraanaura. Mi innaarunaindaraa afeekanannai narí kaaqa idaaqira amiqi amiqirana narí qima afeekaikammaqoona maasa qiminau. Mifa qima afeekaikammaqoo kaaqa amiqira ainainannai maasa maa maqanasaa mariafanna mandainainara fanandirana faqa putaairana faqa qima afeekaikammaqoo afeekana mara mareeqa fi ruqiqaki fidaqa Anutuna aunduraindaraa irirana andeeqara mariranaki mariraree qidaqa miqidaqa.
5-6 Innee innaarunaidaraa andeeqara marirana maraidaqa minara kai innee inneeqa Yisuna mandaaqaranasaa minasaa afeekaikamasee inneeqa andeeqara marirana minasaa ootupaaqa. Ootupamaseeqa Anutuna ufa asaana rumasee amiqimasee irirana faqa minasaa afeekaikamasee ootupaaqa. Kafaa miqooqari innee inneeqa nimanara iriseeqa mina faqa afeekaikamasee ootupaaqa. Kafaa miqooqari noori kandamasee maridaqa ainainirana faqa afeekaikamasee mina faqa ootupaaqa. Kafaa miqooqari Anutuna aanna rarana faqa afeekaikamasee ootupaaqa. Kafaa miqooqari nári nikaqaafasaara foora nariara nariara aidirana mina faqa afeekaikamasee ootupaaqa. Kafaa miqooqari nariara nariara nimuqusirana mina faqa afeekaikamasee ootupaaqa. Mi amiqira ainainausara innee sarauqi mariafanoo. Innee mi ainainausa moo faqa moo faqa maree marifanoo mifauqa inni dadaaqifaqa innee karaambaiqa asauku mundirana Yisuna iriranaki maridaqa sia fifau marifaranoo sia kadiqarausa marifaranoo innee kasi kasidaqa anoonaikimariasa marifaranoo. Faiqí moo fannoo mi amiqira ainainausa sia marainafa mina afu dimbarafa sia qafaidanoo narí mandainaina findaukamaisoonara aunuseenoo miqidanoo.
10 Innee aiqamausa nifusaa maqee maqee moo faqa moo faqa afeekaikamasee Anutufa inni rusandeesamumasee maroonara kooroo iaqa. 11 Innee mi amiqira ainainausa afeekaikamasee inni Yisuna saqarikirana ootupamasaifanoo maasa karaambaiqa asauku mundirafa asumu maree marifa Yisufa mina qafamaseenoo narí naaru marira ququsaki firaa qoo kooqi atu aquseenoo inni naarameeqee minaki quqaannoo.
12-13 Qinee minara iriseeqa maa ainainausara maqee maqee naaqoo auqeemariana iriqa maraaqeera. Innee sia aunimariafanoo irimariafanoo anoona ufasaa afeekaikamafi atooqafi irimariafaqa kaifaa qimannimidaqa. Qinee maaqoo sia kuqidaqa kaqi maridaqa inni kafaa kafaa naaqoo auqaranara andeeqanoo mari ifoo qidaqa. 14 Qinee maa maqanasaa kuqiqa qipata qusasaa quqaanauree qidaqa iridaqa. Maasa karaambaiqa asauku mundirafa Yisufa akooqoo daamua qimaqooqoo kai qusasaa quqaanaura. 15 Qinee kaqi maridaqa afeekaikamasee qimannimidaqa kasooqaqee kuqufuanaqa moo ainaina kambiqainaqa amiqimasee irisaida narimau fuaqeera qimannimidaqa.
Sia Peetooroofa uri ufafau qimanniminau. Qinee qeeqa qifukoo qafaafannanara qidaqee qinau.
16 Sia maasa faiqí uri ufafau iriseefau asauku mundirana 17-18 Yisunara maa maqanasaa firaafa innaarunaindari qumunara qidafau maasa qeeqa qifunnai mina uriqararana qafaafannanara qimannimidaqa. Maasa qeeqa kai mina faqa naaquqara aaqanasaa mariafananoo firaa kaaqa qaranakiqari Anutuna ufa qumufaqa maasa iriqiafana, maafa qini didira qimaaku marifaqa qinee minara ridaqa asasidaqa. Mi ufanannai Yisuna auqu firaanaikinoo kaaqa areenarana aakuamaqoofaqa maasa miqoo marida qafeeqa iriqiafana.
19 Maqee maasa mina qafamaseeqa ooqeenaa tamummaqara fasiqauqa akarara kuqaa fee qimariafannana, maqee anoona qafamaseeqa doo kuqaa uqanna anoona fee qidaqa. Innee tamummaqara fasiqauqa ufa amiqimasee irifanoo naaqooki keeqainaqa amiqimandee marifaranoo. Misa ufa asukunaki qoomara foora kaaqa qaida maridanoo iqaqarana afeesiannoo duqudeeqiara foora Yisufa inni nimuqusaki kaaqa qaannoo. 20-21 Innee maa ainainna naaree iriaqa. Innee tamummaqara fasiqauqa ufa irimariana sia minakinaa moo ufa fannoo naríara aaduma anoona maridanoo. Si tamummaqara ufa moo fannoo faiqí iriranasaa kambiqanau. Naaquqara maraquna fannoo mi tamummaqara fasiqausa uqeereeqeenoo Anutuna iriranaki quqasoofaqa qafamasee nári maqannaa qimannimisee akara rumaqoofa maridanoo sia nári kai iriqau.