2 TIMOOTI
Timootina inaaqianna rumamaqoo akarafa.
1
Anutuna ufasaa asauku mundirana Yisufa narí ufara diqiqoosa maqasaa fasiqa Pauroosa maridaqa. Yisufa naaru naaru marirana qima afeekaikammandee qimiraree qimaqoona mifa nariki asauku mundirana Yisunaki maridanoo maasa minaki oonu maridaqa mi naaru marirana maraanaura.
Oo Timooti anee qini qifaaqasaa qimaakuara foora marianafa qinee maa akarana ani rumamaqaidaqa. Maasa aiqamausa faqa aiqama ainaina faqa nikoofa Anutufa faqa maasa karaambaiqa asauku mundirafa Yisufa faqa narí afaarirana faqa amuqusifanoo nifauarana faqa aundurai asooarana faqa ani amiani.
Pauroofa Timootinara dufi dufi qidanoo pooduamamaqanau.
Qini qikeeku qikaaku sia moo ainaina rafaaqafinau Anutuna sandufamau amiqimasee fidaqa maqee maqee Anutunara innaaru qimariqau. Qinee faqa miqi kai masee misa naanna ramasee maqee maqee innaaru qidaqa aniara Timootinara dufi dufi qidaqa. Oo Timooti ani anoofa Eeunisa nammarifa faqa ani ataatoofa Rooisa nammarifa faqa miqanda noori kandamasee Yisunasaa amiqimasee mundiqa mariqau. Maqee anee faqa miqanda naanna ramasee mi oosanna kai maree mariana qinee iridaqa qafaidaqa. Mi irirafa kaqi aniki marifaqa qinee iridaqa. Qinee ani quqasee fuafannana qiniara anee ikiraqoonnanara qinee minara iridaqa qinee faqa aniara didimarifaqa kasooqaqee ani qafamaseeqa firaaqoo asasianaurannoo. Qinee aniara firaaqoo eendaki faqa faasaana faqa innaaru qimamaqaidaqa aniara dufi dufi qidaqa.
Minara qinee maana qimamidaqa ooqai qinee sindimeera foora ani quqamaqaafananoo Anutufa ani amu afaaqooqana anee amiqimasee rakisiinana kuqua. Anutuna maraquna maasa qimufa sia maparaairana rufiarana qimidanoo, mina maraquna fannoo afeekaikirana faqa faiqí aanaaseera amuqusirana faqa qeeqa daundurai qimanasaa andeeqasee rakisirana faqa maasa qimidanoo.
Minara irisee maasa karaambaiqara sia asaurua. Qinee Pauroosa minasaara karabusaki marunnanara faqa sia asaurua kaqi paasoosamasee qimannimia. Anee faqa miqi kai inana Anutufa afeeka amiqaina anee faqa Yisuna amiqira fasaasa ufara kaqi aupuraranaki keeqaa.
9-10 Anutufa maasa asumu mareenoo maasa daaramasee mai aniannee qimasee qini faiqí anaasee uqanna mariafaqee qidanoo. Sia maasa oosana moo ainaina amiqirana qafeenoofau maasa asumu mareenoofau. Narí irirana narí afaarirana minannai kai miqinoo. Ooqai maa maqa maaqana faqa innaaruna faqa sia maru aukuanna narí mi afaarirana maasara narí asauku mundirana Yisunasaa quqaqoofanoo maqee maa aukuanna maasa asumu maree marifa asauku mundirafa Yisufa maa maqanasaa kooroomafinoo mi afaarirana maasa faiqí faiqi qiminau. Asauku mundirafa Yisufa kuqirana aru taikaseenoo narí amiqira fasaasa ufannai kaqi marirana faqa naaru naaru marirana faqa koorooinoo marifaqa maridaqa.
11-12 Qinee sia fifau oosana oosana aupurarana karabusaki maridaqau maraidau, Anutufa diqiqoofaqa maa maqanasaa qinee mina ufa faiqí anaasee naamua qidaqa Yisuna amiqira fasaasa ufa kooroomannimidaqa qimannimunnanara aupurarana qeeqa qifaaqasaa maraidaqa. Sia qinee minara qisauridaqa. Qinee qeeqa irirana irira fasiqasaa mundusauna maridanoo, qinee minara maana amiqimasee iridaqa, Yisufa narí afaaqooqa qimuna sia kadiqaannoo mifa amiqimasee dadaaqinoo fifi inoo narí qumira aukuana paquriannoo. 13 Oo Timooti qini kuqaa anoona ufauqa anee karaambaiqa ufara foora mina afaqamaree fua. Maasa asauku mundirana Yisunaki keeqafi marifanoo mifa Anutuna saqarikirana faqa faiqí aanaaseera nimuqusirana faqa maasa qimidanoo anee minaki maria. 14 Anutufa oosana oosana amiqira irirana anisaa quqaqoona mina naaquqara maraquna fannoo aniki marina mi afeekanannai mi oosana oosana irirana amiqimasee rakisia.
15 Oo Timooti anee maanara irimariananoo. Misa qini Roomma maqannaa ruumbeeqee karabusaki quqasoofaqa aiqama Asia maqa maaqakina qini qiqoondiuqa qini minnisee quqasee sandamafiqau. Fikeerusafa faqa Qeeramookeeneesafa faqa miqanda faqa quqasee sandaqau. 16-17 Ooneesifoorusafa mifa kai sia qinee karabusaki mariafannanara asaurinau. Roomma maqusai firaa taunna marufanoo qini sia dauni paqurinau anireenoo qiniara fiqu faiqu fumandee randaseenoo paqurimandee moomoo kari qini dadaaqimarinau. Qinee karaambaiqara mi fasiqana aiku asaukuara amiqi amiqi mannisaannee qidaqa. 18 Qinee karaambaiqara narí qumira faasaanasaa mi fasiqanara afauaannee qidaqa innaaru qidaqa. Qinee Eefeesusa maqusai mariafananoo mi fasiqafa Ooneesifoorusafa firaaqoo qini dadaaqiufa marifana anee Timooti anee minara irimariananoo.