YISUFA NIQIQOO FASIQAUSA
Yisufa narí faiqinamu Yuda maqasaaqari niqiqoofaqa daraanimafufaqa auqoo ainainafa.
1
Oo qini qifasaafa Teeoofirusafa, Yisufa indaaru narí saika oosana araseenoo miqooqari mina ufa oosana oosana faqa mifa auqu ainaina faqa Anutufa mareeqee innaarunai quqoonara faqa qinee indaaruqaa papiqaki qinee Rukaasa akara rumamaqaafanafa maridanoo. Maqee maanaki dinnatinnai fuka akara rumamaqaidaqa. Anutufa Yisuna mareeqee innaarunai quqoo kamuqoo mi indaaruqaa akarana taikaqiafana. Yisufa kaqi maridanoo Anutuna naaquqara maraqunnannai narí rusandeesamumasee maroo fasiqausa naamuaqira ufa oosana oosana qimanniminau. Yisufa narí kuqiranakiqari findifinoo miqooqari qaara fasiqa niku nisauku taikasee faasaana maridanoo narí faiqi namu maruqoo moomoo kari kooroomambinoo misa faqa ufa qidanoo Anutuna innaaruna ququsakinaa mariranara ufa qimannimimarinau. Miqimandeenoo narí kuqiranakiqari findifinoo akooqoo mariranara uqannifiqanau. Mi fasannai mi kamuqoo mina faiqi namu mina ufa irimarusa moodaanaki suqufufanoo Yisufa misa faqa maridanoo maaqi qimasee ufa qimanniminau. Qinee innaarunai ooru fuanaqa innee maa maqusana Yeerusaree maqusa sia quqasee fifainiaqa kaqi mariaqa. Qini qikoofa moo afeeka nimianinnanara qinee qimannimiafannana minara maaqoo kai marida rakisiaqa. Yoohaneefa nammari rumannimaqee marifa kaqi fifau nammari uqannaki moomoosa rumannimaqee marinau. Anutufa qusasaa anoona ainainaki narí naaquqara andeeqara maraqunnaki inni rumannimaqaannoo.
Yisufa innaarunai ooru finau.
Yisuna afaaqasaa aqoondiuqa mina faqa nimarusa misara niqiqoo fasiqausee qimariqau. (Yisufa maru aukuanna Roomma maqannaa kaamanna faqa sundiauqa faqa rakisinnimaqee marufanoo Yuda maqannaasa nikooqanau. Naqimasee Roomma maqannaa niqiqamasee fee maasa qeeqa rakisianauree qimariqau.)
Minara Yisuna afaaqasaa aqoondiuqa Yisuna faqa suqufiqa irammiriqa qiqau. Oo Karaambaiqa maa aukuannee yairee fee anee Roomma maqannaa kaamanna aqiqamaseenee Isaraee maqannaa maasa nári kaamanna quqeennaree. Yisufa mi ufana iriseenoo qimanniminoo qinau. Oosana oosana ainaina naaru kambiqaaninna aukuannai sia innindifau maridanoo. Qini qikoofa narí afeeka rakisirana quqaseenoo, sia inniara iriaqee qinau. Maanara kai iriaqee qinau, qini qikoona naaquqara andeeqara maraquna fannoo qumuree inni naakufinaqa innee qini qiqafara fasiqauqa qiniara aiqamai qimannimimaree fifaranoo Yeerusaree maqusaki mariasa faqa Yudeeaa maqa maaqaki mariasaki faqa Samaria maqa maaqaki mariasaki faqa nianai aiqama atinnai mariasaki faqa qini qiqafara fasiqauqa qiniara kooroo ifaranoo. Yisufa miqi qimaseenoo misa nifusaa miqooqari Anutufa kukeeqaranakiqari Yisuna akooqoo uqeerasoofanoo innaarunai oorufimarufanoo asuru fannoo qumu dukunimaseenoo misa nifusaa kai qumu afiqee ooru finau.
10 Misa miqookai tataaqa marufanoo qaara fasiqa eekara qamunna afisiraqanda miqoo misaki dadi findifufaqaqara kikiqiqau. 11 Miqanda maaqi qimasee aiqamausa qimannimiqau. Oo Kariree maqannaasa Innee nanaree innaarunai noori uqeerasee tataaqa maridee, innee fifau miqi mariafanoo. Anutufa Yisuna maqee inni nifusaa uqeereeqeenoo innaarunai muru quqeenoo doo Yisufa maqee innaarunai ooru findee kai miqikai inoo kasooqaqee kafaa qumuannoo.
Mataiasafa Yudasina amana kambiqanau.
12 Miqanda miqi qimasoofaqa Yisuna faiqi namu quqasee Oorifa aaqanasaaqari Yeerusaree maqusai kafaa ooqu keeqaqau. Oorifa aaqana sia nianai maridanoo.
(Moodaa kirometera maaqiraqoo maridanoo dinni Qufoorai miqiraqoo Yeerusaree maqusa maridanoo.)
13 Misa kafaa Yeerusaree maqusaki keeqafiqa maqee maqee nariqa kai suqimaru maqanaki keeqaqau. Maarinni sandaaqai rummaki suqiqau. Misa nuqu Peetooroofa faqa Yoohaneefa faqa narí afasaafa Yameesafa faqa Peetooroona akaqa Andurufa faqa Firipifa faqa Toomasifa faqa Baratooroomeeufa faqa Mataioofa faqa Yameesana amarafa Arafaeeusana amaaku faqa Simoona amarafa moo misa minara nariqa kaamanaikiaqeera sandanainai qimaru fee qimariqau. Mifa faqa moo Yudasina amarafa faqa mifa Yameesana amaaku. 14 Minamusa anaasee namufaqa Yisuna anoona Mariana faqa Yisuna akaqaafasaa namufaqa maqee maqee suqufida moodaa naundurasaa fidaqa innaaru qimarusa mariqau.
15 Qaaramoo faasaana aiqaroofaqa Yisuna ufa irimarusa suqufufaqa ufa suqirara qiqau. Misa nisaanarirafa maaqinoo maridanoo. Qisauku dinni taikasee dinni ani moodaa marasee fasiqa niku nisauku taikasee fasiqa anaasee suqimariqau. Misa suqimarufanoo Peetooroofa misakiqari findifinoo maaqi qimasee qimanniminau. 16 Oo qini qiqoonausa. Ooqeenaa akara anoona maasaki doo anoonaikinoo Yudasifa sundia mareeqeenoo soofaqa Yisuna arunara anoonaikinoo. Ooqai naaquqara andeeqara maraquna fannoo Dafidina qimamifanoo Yudasinara akara rumaqoofa doo maqee mina anoona maasaki kambiqeenoo. 17 Yisufa Yudasina rusandeesamumandee maasa faqa ainainianifeera mareeqee maasaki quqasoofanoo marinau.
[ 18 Yudasifa Yisuna qumaraseenoo Yuda maqannaasa nisaukuki quqasoofaqa misa mina akiaqara feefauru amiqau. Amufanoo mifa mi feefauruna mara mareenoo moo maqa feefaurumandeenoo miqoo saamurufanoo amuaqu radiqufanoo arana kukupamafufanoo kuqinau. 19 Yeerusaree maqannaasa minara iriseeqa mi maqanara fidika maqa maaqee qidaqa. Yeerusaree maqannaasa nári ufakiqari mi maqanara Akeeradama fee qidaqa.] 20 Dafidifa narí idi papiqaki maaqi qimasee Yudasinara ooqai Yudasifa sia kambiqooqoo maaqi qimasee akara rinau.
Mina maqa maaqa kaqi mariannoo
Moo fannoo sia amana minaki marinnaranoo.
Kafaa Dafidifa moosaa maaqi qimasee Yudasinara akara rinau.
Moo fannoo mina amanasaa findifinafa mina amaaqa maqafi mariannoo.
21-22 Peetooroofa Dafidina ooqeenaa ufa kikiqa ususeenoo maaqi qimasee narí aqoonausa miqoo suqiqa marusa qimannimidanoo qinau. Maasaki qisaukuqara taikasee qiku nooqu qaara marasee mariafanausa maridaqa. Yudasifa doo kuqinoo moo fannoo mina amaaqaki kambiqaa. Sia kai fifau fasiqa fannoo miqiannoo. Ooqai oosanaree Yoohanee nammari nimimarufa marunaki maru fasiqafa miqooqari Yisuna faqa maasa faqa fifiufanoo Karaambaiqa Yisufa innaarunai ooru funa irufa mina qafoo fasiqafa kai Yudasina amaaqaki kambiqaannoo. 23 Peetooroofa miqi qimasoofaqa misa qaara fasiqa utaaqaqau. Miqanda nuqu Yooseefaana amarafa faqa Matiasafa faqa Yooseefaana amarafa moo auqu Barasabasifa kafaa moo auqu Yustusafa marinau. 24-25 Miqoo suqimarusa miqanda nuqurama quqaseeqa minee maraanau maanee maraanau qidaqa Anutunara maaqi qimasee innaaru qimariqau. Oo Karaambaiqa Yudasifa ani ufa irimariasaki mariifa doo narí manda nammari namaseenoo narí sanda arinoo maridanoo. Oo Karaambaiqa maasa qaaraqanda mareeqee quqaseeqa, anee miqandakinaana yafasiqa fee ani aididanoo fee Yudasina aikuki kambiqaannoo fee. Anee aiqama fasiqa naundurai irimarianafa minara maasa uqaqifiqa. 26 Miqi qimasee innaaru qimaseeqa masisa quandeera foora ufanoo Matiasana uqannifiqanau. Uqannifiqasoofaqa Matiasana mareeqee Yudasina aikukina mara quqaqau.