KOOROOSEE
Kooroosee maqusanaasa Pauroofa akara rumannimaqoofa.
1
1-2 Innee Kooroosee maqannaakiqari akaqausa Anutuna faiqinamu mariafanoo innee faqa maasa faqa asauku mundiranaki maridaqa mina ufa iridaqa moodaa fidikara foora maridaqa asauku mundiranasaa atooqarausa mariafanoo qinee Pauroosa qeeqa qikaqaafasaa Timootinandiri inni Kooroosee maqannaa nimandaidaqa.
Anutufa qufanoo asauku mundirana Yisufa diqiqamaqaifaqa faiqí faiqi maridaqa inni nimandaidaqa. Maasa qikoofa Anutufa narí amaaku maasara afaarinau mi afaarirana faqa inni naundura asooarana faqa inni nimianifeera qimannimidaqa.
Pauroofa Kooroosee maqannaasara dufi dufi qidanoo.
Maaqanda inniara innaaru qidaqa maqee maqee maasa karaambaiqa Yisuna asauku mundirana akoona maa maqanasaaqari innaaru qunafa Anutuna afusaa inniara dufi dufi qidaqa innaaru qimannisaidaqa. Maaqanda innee Kooroosee maqanaa akaqausa Anutuna asauku mundiranasaa atooqaqa marianara iriseeqa innee Anutuna ufa irimaria fasiqa anaaseesa aiqamausara nidimarifaqa dadaaqi marianara minara faqa iriseeqa Anutuna dufi dufi qimamaqaidaqa. Anutuna anoona ufa amiqira fasaasa ufa faiqí moo fannoo indaaru inni maqusai qimannimufaqa mi ufana naaru kambiqaaninna oosanara irimariafanoo. Innee naaru mareefandinna ainaina Anutufa innaarunai quqasee afeedidanoo. Innee mina innaarunai marararee qimasee asasammasee afeesidaqa Yisuna saqarikidaqa mina aidimariafanoo.
Innee indaaru Anutufa narí amaaku maasara afaarinoo arunara innee mi afaariranara iriseeqa kai mi fasaasa ufana aiqama maqa maaqai daraanidanoo naundurakinaa amiqi amiqirana faiqí aanaaseeki kambiqaidanoo. Eepafaraasafa maasa moodaa saikimarifa asauku mundirana amiqira saikimarifa qini qimanasaa inniki fimarufa maridanoo mifa kai mi fasaasa ufana inni Kooroosee maqannaasa qimannimufaqa iriqau. Mifa inniara Anutuna maraquna fannoo aiqamausara aidirana inni nimufanoo qimaqimifaqa iriqa.
Pauroofa Kooroosee maqannaasara Anutuna iriranamau fuaqeera qimannimidanoo.
Maasa indaaru mi ufana iriseeqa miqooqari inniara innaaru qidaqa. Maasa inniara Anutuna iriranamau fifandinnanara inni naundurai qumbiqaanifeera innaaru qidaqa. Anutuna maraquna fannoo nimi irirana faqa iriranamau fira irirana faqa inni naundurai qumbiqaanifeera minara faqa innaaru qimannisaidaqa. 10 Innee miqi marifaqa Karaambaiqa undee kai imarifaranoo mifa maqee maqee inni marirafa amiqira marira maridaqa amiqisaa kambiqaaqeera Anutuna irirafa faqa firaaqoo inniki kambiqaannoo.
11 Anutuna idaaqira eeraarirafa minasaaqari aninna afeekafa aiqama inni faqa afeeka niminaqa innee oosana oosana mandainaina ummaara fannoo innisaa kambiqainaqa ubiqafi reendeenidaqa asasammasee maraaqeera. 12 Anutufa narí areenara maqusaki innaarunai narí nimianinna ainaina afeedimarina quqaseenoo innee ooru marasee miqoo mariaqeera inni mandainaina doo afaqaseenoo innee minara faqa iriseeqa innaarunai nikoonara asasammasee dufi dufi qimamaqaaqa. 13 Maasa manda marira asukunaki marunanoo maasa rafaaqafuqisaifaqa marunanoo Anutufa qumareeqeenoo narí faiqi uqanna ququsaki quqannisaifaqa amiqiranaki maridaqa. 14 Mi faiqinannai uqanna maasa mandainaina numoo minniqiseenoo minakinaana mara idukuqiseenoo.
Yisufa Anutunara mudukatia kooroomanniminau.
15 Anutufa kukeeqarafa marifanoo asauku mundirafa mina amaaku mina amammana ususeenoo maridanoo narí akoona oori afiri marasee mina nirana mina marirana mina maraquna maasaki doo andeeqasee narí akoonara kooroo idanoo. Mi asauku mundirafa aiqama ainaina Anutufa auquqoona urinaaqararafa maridanoo. 16 Mina asauku mundiranasaa Anutufa aiqama ainaina innaarunai marina faqa maqasaa marina faqa akooqoo maria ainainausa faqa kukeeqara ainainauqa faqa Anutuna amiqira qangiroouqa faqa misa namuqaa afaanauqa faqa nári rakisirausa faqa nári uriqararausa faqa nári faiqí firaasa faqa mi aiqama ainainausa asauku mundiranannai Anutufa auquseenoo mina aummooki mara quqanau. Mina amooqimasee minaindikiaqeera Anutufa minannai auqusee narí aminau.
17 Asauku mundirafa sia maqee kaifau marida ooqai marufa maa maqanasaa ainaina sia maruqoo marufa marinau. Doo maqa faqa minasaa mari ainainausa faqa innaaruna faqa minakinaa ainainauqa faqa asauku mundiranaki kai ookaamambida maridanoo. 18 Asauku mundirafa narí ufa irimariasasaa rakisidanoo qimannimidanoo. Mifa misara narí adakee qidanoo nariara misa nikiaqafee qidanoo rakisinnimaqaidanoo. Mifa aiqama ainaina uriqararafaikirara kuqirausa findifimari aana afisufa maridanoo narí mina ufa iri mariasara narí adakee qimarisara misa kafaa minasaaqaraana aiqama kaqi marira kasirana maraidaqa minara aiqama ainaina uriqararafa maridanoo. 19 Anutufa narí kai narí amaakuara asasamaseenoo qini daanna ramafi urinaaqaramafi mariannee qufanoo maridanoo. 20 Anutufa qufanoo narí amaaku fannoo aiqama ainaina maqasaa qaraana faqa innaarunaindaraana faqa maramareenoo narí akoona aaqa munu moodaaqoo quqasoofanoo aqoondikamma nimaqanau. Narí amaaku asauku mundirafa narí fidika adioonannai asooarana quqasoofaqa moodaanaki kiqa maridaqa. Miqunara asauku mundirafa aiqama ainaina uriqararafa maridanoo.
21 Ooqai indaaru innee Anutuna namuqaakama amaqaqau. Inni oosana fannoo manda marira marufanoo inni irirafa manda irirana kai irimarunara Anutufa inni futee aquseenoo namuqaakamma nimaqanau. 22 Innee minni marufanoo Anutufa maqee inni mareeqeenoo narí aaqa quqaseenoo moodaanaki kinau. Narí amaaku narí afaaqa uqanna kuqiranannai kai inni moodaanaki aqoondikamma nimaqanau. Anutufa sia fifaufau miqinau. Inni marirafa nirafa amiqira marira andeeqara nira nuaqeera miqinau. Yisufa inni mareeqeenoo Anutuna afusaa kooroomasainaqa inniki sia moo nifasaasa ufa marianifeera nuqu siaisa mariaqeera minara Anutufa inni aqoondikamma nimaqanau. 23 Ooqai indaaru Yisuna amiqira fasaasa ufa iriseeqa naaquqarana taikaseeqa innaarunai firara asasida maridaqa. Miqida mi nimuqusa idaaqirana sia kaifaa rufiarana maraaqa. Inni irirafa maqee maqee Yisuna mapukusee mina faakanara maqi masee mundiqa mari iaqa. Mi amiqira fasaasa ufana aiqama maqa maaqai qimannimisoofaqa qinee Pauroosa mina rumbara faiqi maridaqa mina saika faiqi maridaqa.
Pauroofa nariara Yisuna aiku asuaku ainainamannisee mari fee qidanoo.
24 Qinee Yisuna aufakiana qimannimunnanara minara qinee Roomma maqannaa rumbaranaki maridaqa, innisaara faqa rumbaqa maridaqa. Qinee sia minara doori runidaqa, doori quqasee asasida maridaqa. Yisufa narí aiku oosana mariasara aunirira saqarisaa aupurarana maranau. Mina aupuraranaki qinee faqa keeqeeqa ookaamambiqa rumbaqa maridaqa aupuraidaqa Yisunaindi fee qimasee kaqi asasidaqa.
25 Yisufa narí aiku oosana mariasara Anutuna adakara foora mariaafoo qida nuqu raidanoo. Anutufa qufaqa qinee Pauroosa mi nidaka saikirana saikimaruna fasiqausa maridaqa inni dadaaqiaqeera aiqama maqannai ooqai Anutuna ufa kukeeqara ufa amiqimmandee kooroo iaqeera mi saikanaki Anutufa qini quqaqisaifaqa maridaqa. 26-27 Anutuna ufa kukeeqara ufa maaqi qinoo maridanoo. Anutuna asauku mundirafa Yisufa inni faiqí faiqi naundurai maridanoo. Mina oosana maaqimminoo maridanoo kasooqaqee innee faqa innaarunai ooruree Anutuna ainaina adiafaa ira ainaina mina uriqararana afaaqa areenarana kaaqa qarana mareefaranoo. Anutuna kukeeqara ufa doo miqinoo maridanoo. Mifa mi ufanara maaqi qinoo. Maa qini amiqira kukeeqara ufa uriqarara kukeeqara ufa aiqama maqannaasa iriaqeera qini qiku qisauku mariasa kooroomannisaanauree qinoo. Anutuna asauku mundirafa faiqí faiqi naundurai mariranara faqa innaarunai mina faqa ooru mariranara faqa mi ufaqandara ooqaindari kukeeqeeuna maqee kamuqoo doo kooroomasee narí aiku asauku qimanniminoo.
28 Maasa maa namusa asauku mundiranara aiqamausa qimannidaqa. Maasa aiqama fasiqa anaasee aaquqimannimaqaidaqa naamuaqidaqa amiqira iriranannai asauku mundiranasaa atooqeemariasa sia faiqi aanaaqiara foora iaqeera faiqí firaasara foora mafiqa Yisunaki mapukusee mariaqeera qimannimidaqa. 29 Maa namusakiqari qinee Pauroosa firaaqoo kadaapiridaqa qimudaanaiqidaqa fuki faaki qidaqa qimannimidaqa. Sia qeeqa afeekannaifau miqidaqau Yisuna afeekannai miqidaqa faiqí firaasara foora mariaqeera miqidaqa.