EEFEESUSA
Eefeesusa maqusanaasa Pauroofa akara rumannimaqoo ufafa.
1
Qinee Pauroosa Anutuna iriranannai asauku mundirana Yisunaindi maridaqa, mifa diqiqoo fasiqausa maridaqa. Anutuna maqasaa fasiqa anaasee Eefeesusa maqusai mariasa asauku mundirana Yisuna ufamau andeeqasee maqee maqee fimariasa inni maa akarana rumannimaqaidaqa.
Maasa qikoofa Anutufa faqa maasa karaambaiqa asauku mundirafa Yisufa faqa narí afaarirana faqa narí asooarana faqa inni nimiani.
Pauroofa asauku mundiranaki mariasa innaarunai amiqi amiqirana mararufa.
Maasa dufi dufi qirana maasa qikoona Anutuna faqa maasa karaambaiqa Yisuna faqa nimiaqa. Maasa asauku mundiranaki keeqafufanoo mina akoofa Anutufa amiqi amiqirana maasa Yisuna namufaqa qiminau. Mifa innaarunaindaraa amiqira dadaaqirana qimaqaifanoo miqoo innaarunai maridanoo, minara maasa dufi dufi qimamaqaidaqa. Ooqai maa maqa maaqana sia auqu kamuqoo faiqí faqa sia maru kamuqoo Anutufa moomoosa kambiaqa marifandinausa kinaana maasa rusandeesamumandee marararee qimaqoosa maraqaisa maridaqa. Narí asauku mundirana Yisunannai maasa maraqoosa sia aaqarausa mariaqeera noori kandamasee andeeqarausa mariaqee qimasee maasa rusandeesamumasee maraqoosa maridaqa. Sia faiqí maru kamuqoo Anutufa narí aidiranannai maasara maaqimminau, qeeqa qisauku mundiranannai misa qini faiqi namu qiraamuqmaakai kammambifaqa qeeqa unnannai misa mara quqaanauree qinau. Anutuna aidirafa fuaninnana miqiminoo maridanoo. Anutufa narí kaaqa qara areenara afaarirana narí amuqusira amaaku kaqi nimimari ainainnara foora kaqi niminau. Minara maasa qimuqusa ookiqari idaaqira ainaina uqannee qiaqeera kaqi niminau.
Anutufa narí asauku mundirana kuqiranannai maasa mandainainakinaana idukuqiseenoo maasa mandoosana akiaqara minniqisainaqa marianaura. Maasa minara irisee Anutuna firaa afaariranara akooqoo uqanna marifaqa qafamasee irisee naqimasee maraanauree minara rufiaida furufaridaqa. 8-9 Anutufa narí irirana firaana faqa qafeemariana faqa maraseenoo minannai ooqai marararee qimaqoona maraseenoo narí kukeeqara irirana asauku mundiranannai aiqama qimaqoo ainaina anoonaikianifeera qimasee mina maa kamuqoo kooroomasee narí faiqi namu araamuqmmaakai kiranara maasa qimaqiminau. 10 Anutufa narí kai irinoo andeeqara aukuanee qimasee narí ooqai kambiqaaninna ainainara qimarufa taikaannoo minara qimarufa maaqimmiannoo Anutufa aiqama ainainna auquqoo ainainafa innaarunai mari ainaina faqa maaqoo mari ainaina faqa oonu maree ani mareeqeenoo moodaanaki quqaseenoo asauku mundirafa misa nikiaqasaa mariannoo.
11 Anutufa mi aiqama ainainna narí ooqai fuanee qimaqoomau fidanoo miqidanoo. Anutufa narí ooqai fuanee qimaqoomau fidanoo maasa narí aiku asauku mariaqee qimasee faiqí aanaaseeki rusandeesamumandee maasa maranau. Sia kaqi miqinau, asauku mundiranannai kai mina aiku asauku mariafanausa maridaqa. Ooqai indaaru oosana aroo aukuanna mi irirana maraqoomau fidanoo asauku mundiranannai maasa maraidanoo. 12 Maasa asauku mundirana irirana naaree indaaru irisee minara afeesimariasa maasa Anutuna kaaqa areenaranara dufi dufi qidaqa.
13 Innee Eefeesusa maqannaasa faqa miqikai iqa mariafanoo. Amiqira fasaasa ufa innaaruna asumu marirana nimi maria ufana innee iriseeqa kuqaa anoonufee qufanoo Anutufa narí naaquqara maraquna nimiani qimasoofa inni niminoo minannai nariara utaaqanau. 14 Anutuna maraquna nimirafa Anutufa innaarunai qimianinna ainainnara qima afeekaikamma utaaqamaqoofa maridanoo, mifa Anutufa kuqaa mandainaina akiaqara rumbaranakinaana idukirana qimiannoo fee qimarifa maridanoo, maasa minara irisee Anutuna kuqaa areenaranara dufi dufi qidaqa.
Pauroofa Eefeesusa maqannaasara innaaru qidanoo.
15-16 Qinee Pauroosa minara iriseeqa innee Eefeesusa maqannaasa Karaambaiqa Yisuna saqarikiranara irisee faiqí aanaaseera Anutuna ufa irimariasara ridaqa dadaaqidaqa minara iriseeqa iriafannaqooqari qinee Pauroosa inniara Anutufinnai dufi dufi qidaqa. Qinee maqee maqee inniara innaaru qidaqa, maasa karaambaiqa asauku mundirana Yisuna kaaqa areenarana akoofa 17 Anutufa narí maraquna inni niminanoo mifa irirana faqa Anutuna oosana faqa kooroomannimaqainaqa innee minara iriaqeera innaaru qidaqa.
18 Anutufa inni naaramasee narí areenaranara afeesiaqee qimarianara innee iriaqee qimasee inniara innaaru qimasaanaqa inni nifu nitikura quandasainaqa areenarana nimianinnanara afeesiaqeera innaaru qidaqa. Naaquqara amiqi amiqirafa idaaqirafa moomoo uqanna narí maqasaa fasiqa anaasee innaarunai nimirara qima afeekaikidanoo nimiannoo minauqara faqa inniara iriaqeera innaaru qidaqa. 19-20 Maasaki mina ufasaa irirana rusimariaqooqari Anutuna afeeka fannoo maasaki ainaini marinara faqa innee iriaqeera qinee Pauroosa inniara innaaru qidaqa. Anutufa asauku mundirana kuqiranakinaana uqeerasee innaarunai narí aaqa narí asauku uqannai ooqumaruqoo firaa afeeka faqa maasaki ainainimarifa faqa amana amana kai moodaa firaa afeeka maridanoo.
21 Miqoo innaarunai asauku mundirafa aiqama ainainasaa uriqaramafi rakisidanoo, aiqama innaarunai uriqararausa faqa faiqí firaasa faqa afeekafaqaasa faqa karaambaiqauqa faqa misauqa faqa urinaaqaramafi rakisidanoo. Mifa aiqama afeeka nuqu faqaasa maa maqa maaqanaki mariasa faqa innaarunai mariasa faqa urinaaqaramafi rakisidanoo. 22 Anutufa aiqama ainaina mareeqeenoo asauku mundirana aramandunnai quqaseenoo mina mareeqeenoo Yisuna ufara suqimariasa nikiaqasaa quqasaifanoo aiqama ainaina uriqarara karaambaiqa maridanoo. 23 Yisuna ufara suqimariasa Yisuna adakara foora maridaqa, aiqamai mariainainafa qumbiqeemarifa narí adakaki Yisuna ufara suqimariasaki firaaqoo maridanoo.