ESTA
Estaana ufa
1
Kuinna Wasti nammarifa kinna Serkisisana mandaikamma amaqanau.
1-2 Serkisisafa Peereesia maqa maaqaki kinna maru aukuana mifa Susa maqusaki narí kinna siaqa ufiqiseenoo ooqu marifinoo 127 maqa maaqa rakisi marinau. Suani afu uri maru qaannai India maqa maaqaki oosana araseenoo suanafu keeqee maru qaannai Itiopia maqa maaqaaki dinni ati oonu marinau. Mifa qaarammoo aukuanaki kinna maridanoo aiqama kiapausa faqa kaammanna uriqararausa faqa aiqama maqa maaqaki marusa faqa firaa oomaqa sakasaida nee marinau. Peereesia maqa maaqaki faqa Midia maqa maaqakinaa ammiuqa faqa mi firaa oomaqanaki ani mariqau. Rakisirausa faqa firaa fasiqauqa faqa aiqama maqa maaqaki marusa misa faqa mariqau.
Mi naranafa qisauku dinni taikasee dinni oonu moodaa marasee 6 uqoonaki marinau. Marufanoo kinna fannoo narí aiqama munnimma faqa narí maaqa afaaqa auqirana faiqi anaasee quqannifiqanau. Quqannifiqasoofaqa misa mi ainainausa qafoofanoo kaaqa amiqirafa uriqaranoo uqanna marinau. Mina anaaqiana kinna fanoo moo firaa oomaqa narí uqusaki narí maaqa adeedi sakanau. Mi oomaqafa aiqama Susaa maqusaki maru fasiqausa ainaina faqaasa faqa ainaina siaisa faqa misaindi marinau. Marufaqa misa moodaa amaana aundurai naida mariqau. Mitinai misa narana nee marunnai amiqira tida marinau. Ooqai faiqi misa taatuqee ooninnai faqa eekara ooninnai faqa dirindaasi arira ooni faqa kinnaa ooniuqa misa rarai fee qimasee auqu ree maruna mookira ooni tanukaida qeemaruna faqa maqasaa padimmaseeqa minasaa tida auqiqau. Misa mi tidanasaa oomaqa naani qimasee eekara arira qamunnainnai faqa dirindaasi arira qamunnanai faqa afaaqa auqusee amiqira sandannai rumbaqoofanoo marinau. Misa mi sandanannai siruaannai auqira rinna amiqira ooni pausasaa rumbaqau. Misa miqoo koorannnai faqa siruaannai faqa auqira kisaaqa siaqauqa ufiqisaidaqa minasaa ooqu marifidaqa narana nee mariqau. Faiqi misa mooka maakira koora kaafaki nammari nee mariqau. Nee marufanoo kinna fannoo moomoo uainna mi fasiqausa nimi marinau. Sia misa neefandinnana asaana riqau. Kinna fannoo narí maaqaki ainaini maru faiqisa qimannimufaqa misa nári nidiranasaa moodaa moodaa fasiqa nammari nimi mariqau.
Mikari Kuinna Wasti nammarifa aiqama anaaseeuqa faqa kinna maaqaki firaa oomaqa sakasee nee mariqau.
10 Qisauku dinni taikasee dinni oonu qaaraqanda marasee 7 faasanasaa mi firaa oomaqanaki kinna fannoo kaqi kaaqoo uqanna uainnasaa furufarinau, furufarinoo mifa narí maaqaki ainaini maru faiqisa qisauku dinni taikase dinni oonu qaaraqanda marasee 7 naaroofaqa aniqau. Misa nuqu maaqimminoo marinau. Meehummafa faqa Bistaafa faqa Aboonnafa faqa Bitaafa faqa abaktaafa faqa Seetarafa faqa Karkasaafa faqa mariqau. 11 Kinna fannoo misara kuinna Wasti nammarina afiqee aniaqee qimaseenoo qimanniminau. Kuinna Wasti nammarifa narí kuinna qafee afisu maree aniani. Kuinna Wasti nammarifa amiqira manaaqa uqanna marufanoo minara kinna fannoo kiapausa faqa aiqama mina firaa oomaqaki ani marusa uqannifiqarara aaranau. 12 Mi ainainira faiqisa oonu kuinna Wasti nammarina kinna qu ufana qimamufanoo kuinna fannoo sia anufanoo minara kinna firaaqoo uqanna aranaqanau.
13 Mifa irirana faqaa fasiqauqa naroofaqa anireeqa kuinna faqa auqaaninna ainainara qimamiqau. Kinna fannoo irirana faqaasa iramiriseenoo misa qimamundeemmasee narí sandufaki ainaini maruna faqa faiqi anaasee ooqu marirana faqa andeeqanau. 14 Mi fasiqausa nuqu maaqimminoo marinau. Kareesanafa faqa Seetaraafa faqa Atmataafa faqa Tarasisaafa faqa Meereesafa faqa Maraseenafa faqa Meemukanafa faqa mariqau. Misauqa qisauku dinni taikasee dinni oonu qaaraqanda marasee 7 nikiiqa fasiqauqa Peereesia maqa maaqaki faqa Midia maqa maaqaki faqa aiqama kinna rakisi maru maqa maaqanaki misa uriqarara kaammanna mariqau.
15 Mifa mi fasiqausa maaqi qimasee qimanniminau. Qinee kinna Seerkisisasa eeqá maaqaki ainainimaru faiqisa niiqaafanaqa oonu kuinna Wasti nammarina qimamifanoo qinee qimamianna ainainausa auqaanifee qiafananoo mifa qini ufa rukioofanoo qirana qanau. Sandufa fannoo minara naqaa fee qidanoo fee. Innisaimbaqa kuinna naqaa feemma amaqaanauree.
16 Meemukanafa kinna narí oofisaa faqa maaqi qimasee qimanniminau. Rakisirafa anee iria, kuinna Wasti nammarifa sia anikai fau mandaikamma amaqeenoo fau. Mifa aiqama uriqarara fasiqauqa faqa aiqama ani maqa maaqaki maria fasiqausa faqa mandaikamma nimaqeenoo. 17 Qusasaa uqanna aiqama anaaseeuqa anee rakisi marianna maqa maaqanaki mariasa misa kuinna mi oosanna auqainara irifaranoo. Iriseeqa misa maaqi qifaranoo, kinna Seerkisisafa kuinna Wasti nammarifa oonu mina qafaanifeera qufanoo kuinna fannoo kinna ufa rukiasee sia finau. Miqi kai iqa anaaseeuqa faqa nári nifaaqmaaka ufa rukieefaranoo. 18 Mi faasanna kai uriqarara fasiqauqa Peereesia maqa maaqaki faqa Midia maqa maaqaki faqa marusa ninaaqmaaka kuinna mi oosanna auqoo ufana irisee misa mi ainannara nári nifaaqmaaka qimannimisee mi anaseesa moomoo mandoosana faqa mandufa faqa qifaranoo.
19 Rakisirafa anee irinanoo amiqinana, anee moo ufa maaqi qimasee faiqi anaasee iannai uqaa. Wasti nammarifa sia kaifaa ani ani qafaani. Mi ufana Peereesia maqa maaqakinaasa faqa Midia maqa maaqakinaasa sandufa mari papiqanaki akara ruaqa. Akara rumasaifanoo mi sandufafa sia amana taikaannoo. Minara anee Wasti nammarina mara aqusee moo amiqira manaaqa mara uqasainanoo mifa kuinna mariani. 20 Mikari ani mi ufafa aiqama anee rakisi marianna maqa maaqausaki daraani mafinaqa aiqama anaaseeuqa nári nifaaqmaaka nuqu faqaasa faqa nuqu siaisa faqa misa ufa amiqimmasee irifaranoo.
21 Kinna narí uriqarara fasiqauqa faqa misa mi ufanara nidufanoo kinna fannoo Meemukanafa qundee inau. 22 Kinna fannoo narí rakisi maru maqa maaqausakiaqa papiqa quqasoofanoo fifaininau, mifa aiqamausa nári ufakiqari papiqa akara ruma nimaqanau. Akara ruma nimaqaseenoo mifa maaqi qinau, faiqi fannoo kai narí faiqi anaasee rakisiannoo.