OOSANA AROO UFAFA
1
Maa maqa maaqana faqa faiqi faqa auqu ufafa.
Oosana kuradoo aukuanna Anutufa sia maru ainainannai mirisinnaarunna faqa maa maqana faqa oosana arasee auqinau. Mi aukuanna maa maqafa fifau faafau inoo marufanoo, asukuna firaafa rafaaqafinoo marufanoo Anutuna maraquna fannoo nammari amuaqumau ufaira foora uqidanoo oonuree aniree imarinau.
Mi faasaanna Anutufa qinau, kaaqa qaranara mariannee qufanoo kaaqa qarafa kambiqanau. Kambiqafufanoo qafamaseenoo amiqimambinoo qimaseenoo kaaqa qarana faqa asukuna faqa aadu aadu rakeemma quqanau. Rakeemma quqaseenoo qafamaseenoo Anutufa kaaqa qaranara faasaanee qinau, asukunara eendaki fee qinau. Miqi qimasoofanoo mikari indaaru oosana araseenoo eendirafa naaree anireenoo aiqaroofanoo iaqarafa aniroofanoo mifa mi iaqarafa faqa mi eendirafa faqa indaaruqaa faasaana marinau.
Mina inaaqianaa faasaana Anutufa kaifaa qinau. Innaaruna kaqi saqanna rainafinanoo nammari mirinni faqa mianni faqa aadu aadu rainanoo marianifeera qufanoo miqimminau. Miqi qimaseenoo Anutufa innaaruna kaqi saqanna auqu quqaseenoo nammari raina mianni faqa mirinni faqa quqanau. Quqasoofanoo doo miqinoo marinau. Anutufa mi kaqi saqanna auqureenoo innaarunee qinau. Miqimmasoofanoo eendirafa aiqaroofanoo iaqarafa aniroofanoo mi iaqarafa faqa mi eendirafa faqa inaaqianaa faasaana marinau.
Qaaramoo faasaanaikufanoo Anutufa kaifaa qinau. Maqasaa nammari suqufinoo moodaanaki mandi finanoo maqa aadana koorooianifeera qimasoofanoo miqimminoo marinau. 10 Anutufa aadanaikunara maqa fee qinoo auquranau. Nammari moodaanaki suqunara ooruku nammari fee qinoo auquranau. Miqi qimaseenoo doo andeeqafiifoo qimaseenoo asasinau. 11 Asasammaseenoo fuka maqasaara Anutufa qinau. Andanda oosana oosana kambiqaani, oosana oosana andanda neemaru ainainna aqama faqa kambiqaanni, oosana oosana aqama ireemari saqarisa faqa kambiqaannee qufanoo miqimminau. 12 Maqa fannoo, oosana oosana andanda faqa saqari faqa maqanau. Maqasoofanoo Anutufa aiquqummaseenoo doo amiqimminoo fee qimasee asasinau. 13 Miqimmasoofanoo eendirafa aiqaroofanoo iaqarafa aniroofanoo mi iaqarafa faqa mi eendirafa faqa qaaramookinau.
14 Anutufa kaifaa qinau. Innaarunai qooma oosana oosana kambiqafinana, suani faqa quqoona faqa fasau faqa iaqarana faqa asukuna faqa rainaanifeera qinau, iaqarafa faqa aukuana faqa amaana suqirana oosana areemariana uqannifiqaani fee qinau. 15 Mi qoomausa innarunaindari maqasaa kaaqa qamannimaqaani qufanoo miqimminau. 16 Miqi qimaseenoo Anutufa firaa qoomatiaqara suani faqa quqoona faqa miqanda quqanau. Firaa qooma suaniara anee faasaana rakisinnimaqaannee qinau. Kaqikaa qoomara quqoonara anee eendaki rakisinnimaqaannee qinau. Fasau namu faqa auqu quqanau. 17 Anutufa mi qoomausa innaarunaindari maqasaa kaaqa qaanifeera quqanau. 18 Eendaki faqa faasaana faqa rakisidanoo asukuna faqa kaaqa qarana faqa rainaanifeera quqanau. Anutufa quqaseenoo aiquqummaseenoo doo amiqimmafinoo fee qimasee asasinau. 19 Miqimmasoofanoo eendirafa aiqaroofanoo iaqarafa aniroofanoo mi iaqarafa faqa mi eendirafa faqa qaara faqa qaara faqaikinau.
20 Anutufa kaifaa qinau. Aiqama nammariki maria ainainausa oosana oosana kambiqaani, maqa mirinni kaqi saqanna oosana oosana ufinuqa qumbiqaqa maridaqa qaqaqa nuaqa. 21 Miqi qimaseenoo Anutufa ooruku nammariki maria firaa aandausa faqa oosana oosana ainaina faqa auqu quqanau. Ufiniuqa oosana oosana faqa auqu quqanau. Auqu quqaseenoo aiquqummaseenoo amiqimmiifoo qimasee asasinau. 22 Miqi qimaseenoo Anutufa narí afaaqooqa qimannimaqeenoo qinau. Inni asumu moomoo kambiqafiqa ooruku nammarki qumbiqaqa mariaqa. Mifa ufiniuqara faqa moomoo kambiqafi mariaqee qinau. 23 Miqi qimasoofanoo eendirafa aiqaroofanoo iaqarafa aniroofanoo mi iaqarafa faqa mi eendirafa faqa moodaannai qisaukukinau.
24 Miqimma fufanoo Anutufa qinau. Maqa fannoo oosana oosana kasirana faqaa aandauqa maqaani. Maaqeena aadau faqa kaasau aandau faqa firaana faqa kaqikaana faqa maqa fannoo maqaani qufanoo miqimminau. 25 Miqimmaseenoo Anutufa mi aiqama ainainausa auqu quqaseenoo amiqimmafinoo qimaseenoo asasinau.
26 Miqimmaseenoo Anutufa kaifaa qinau. Maasa faiqí naanna faqaasa auquanaura, maasa qimana kai maasa qeeqa fooqaana auquanaura. Misa ooruku nammariki noodaanna ainaina faqa sandaaqai qaqamaree nimaria ufinisa faqa maaqeena aandauqa faqa kaasau aandauqa firaanauqa saa faqa kaqikaanauqa saa faqa rakisianifeera auquanaura.
27 Miqi qimaseenoo Anutufa faiqí narí fooqaa irana kai auqinau. Faiqí faqa anaasee faqa naumoo faqaa qanda auqinau. 28 Auquseenoo Anutufa nifaaqooqa qinoo qinau. Inniqara asumu moomoo kambiqeeqa maa maqa maaqanaki qumbiqafiqa rakisiaqa. Qinee inniqara mareeqee ooruku nammariki noodaanna faqa ufiniuqa faqa aiqama kaasau aandauqa rakisirausaika mannimaqaanaura.
29 Anutufa kaifaa qinoo qinau. Inni narana sakummara foora ireemarina oosana oosana faqa oosana oosana saqari aqama faqa naaqeera nimidaqa. 30 Doo qinee aiqama kaasau aandauqa faqa ufiniuqa faqa andanda faqa nariqa neemaria saqari amaneesa faqa naaqeera qinee nimidaqa. Miqi qimasoofanoo miqimminoo marinau. 31 Doo Anutufa narí auqu quqasoo aiqama ainainauqa qafamaseenoo firaaqoo asasinau. Miqimmaseenoo eendirafa aiqaroofanoo iaqarafa aniroofanoo mi iaqarafa faqa mi eendirafa faqa moodaannai qisauku taikasee dinni moodaa marasee 6 faasaanaikinau.