13
Anutuna aidiramau fira naakaparufa.
Innee asauku mundiranaki marianara nariara nariara moodaa fasiqa anaasee faiqiara foora uriqarara ainainee qimasee sia fifau noonnoo kai nimuqusi marinaqa nariara nariara ruaqa asaukunnoo auqaidana nariara nariara ruaqa. Miqi kai ida sia taikaaqa. Anaamuru sia oori qafainna maqannaana amiqi mandee narana amiqa maaqa amiaqa. Akaqausa miqidaqa sia irirai qangiroo amiqi amiqiqau. Innee karabusaki mariasara misa faqa karabusaki maridara foora amiqimmandee rakisinnimaqaaqa. Asauku mundirana ufasaara aupuree mariasa sia aunuaqa. Innee misa faqa moodaanaki aupuraranara foora nimuqusi marinaqa rakisinnimaqaaqa.
Innee aiqamausa faiqí anaasee nimundaranara uriqarara ainainee qiaqa. Faiqí aneesee aqumummasainafa sia moonaindi quandaki qumaraa. Aiqamausa inneeqa nammari kai neeqa andeeqasee mariaqa. Faiqí anaasee dapi narí maree narí maree qiqa nuasa faqa qummuariqa nuasa faqa Anutufa ufa iriseenoo naruannoo.
Inni irirafa marirafa munnimma ainainara sia kaaqa rida mariaqa, maqee maree maria ainainnara doo amana maridee qimasee afaaqa quqasee maria. Anutufa minara maaqi qinau.
Qinee sia inni minnisee moosaa fuanaura. Inni faqa
naaru marianauree qinau minara afaaqa quqasee maria.
Maasa mi ufana iriseeqa paasoosamaseeqa maridaqa maaqi qianaura.
Karaambaiqa maasa dadaaqimarifa maridanoo
Minara maasa sia rufiaanaura,
Naqimasee maa maqanasaa qaraasa maasa darifaree. Sia
amana darifaranoo.
Ooqai indaaru Anutuna ufa qimannimusara sia aunuaqa. Misa amiqi mariranara faqa misa kuqiranara faqa misa Anutuna saqarikiranara faqa iriseeqa misa nimeeraameera kai ida mariaqa. Yisufa asauku mundirafa sia minaki oosana oosana irirafa marifa. Eenda faqa maqee faqa naaru naaru faqa amanamana kai andeeqara irira oosana marifa maridanoo. Innee faqa miqiaqa. Akaqausa Anutuna ufara oosana oosana irirana uqeeraidaqa. Innee sia misa naanna reeqa oonuree anireeaiqa. Anutuna afaariranara mi irirafa kai inni nimana mapuku nimaqainaqa mariaqa, mifa andeeqarafa amiqirafa maridanoo. Oosana oosana sandufa moo narana neeqa moo narana sia neeqa mi ufana qimaqoonannai sia inneeqa nimana mapukusee marifaranoo, mi ufana maroosa sia mi ufafa misa nimana mapuku nimaqanau, sia misa dadaaqinau minara innee Anutuna afaariranara iriaqa.
10 Ooqai Yuda maqanna aanaiqikirausa Anutuna uqiqaana maqa rakisimarusa Anutuna ufamau fidaqa qaindasaa qaraa aandau tatufirana suqee maruna akaqana marasee naqau. Maasa aandau tatufi maria qaindara foora moo maridanoo. Ooqeenaa uqiqaana maqakinaasa sia amana minasaaqaraana marasee nooqini. 11 Ooqeenaa uqiqaana maqaki moodaa faasaana moodaanaki kira faasaanasaa misa uriqararafa aandau fidika mareenoo firaa naaquqara maaqaki oonureenoo qaindasaa teeqimaseenoo raudamaki mi aandauna apata amudaani amaqi aiqama sia naqau, mara mareeqa faiqí naambeeqai munu ida aree mariqau.
12 Mina amanakai Yisufa Yeerusaree maqusa naambeeqai kuqinau. Narí fidikannai faiqí anaasee mandainaina findaukama nisaanifeera miqinau. 13 Maasa faqa Yisuna dadaaqiqa ooqeenaa maaqa naambeeqaira foora Yisufa mariqoo mina asaurirana dadaaqi maraanauranoo. 14 Maasa kasooqaqee uqanna maa maqanasaa sia maridanoo. Maasa kasooqaqee kambiqaaninna maqusara innaarunaindaraanara rakisidaqa. 15 Doo minara maqee maasa maa maqanasaa maridaqa Yisunannai Anutuna dufi dufi qimamaqaidaqa. Maasa aandau tatufirana fooqaafa dufi dufi qirafa maridanoo. Maasa Anutunara kuqaa anoonnee qimaria noonakiqari minara dufi dufi qirafa maqee maqee kambiqaidanoo. 16 Maa ainainna faqa sia aunuaqa, narí amiqi narí amiqiaqa, inneeqa ainaina innee iriranannoo kai raineeqee niqoonausa narí ami narí amiaqa. Anutufa miqira ainainara amiqira tatufira aandaura foora maridanoo fee qidanoo qaqaara raidanoo.
17 Innee inneeqa uriqararausa qinnandee kai iaqa. Misa Anutuna saika maraidaqa inni nimanara maqee maqee rakisidaqa. Anutufa kasooqaqee misa innisaa rakisiranara iraannoo. Innee misa ufara eedoo qifaqa misa asasammasee mi ainainnammifaranoo. Innee misa ufa rukiaifaqa misa nifaaqa qumooqukidaqa nikoo nikaa ifaranoo. Misa nikoo nikaa idaqa sia inni dadaaqifaranoo.
18 Innee maasara maqee maqee innaaru qiaqa. Maasa qimana sia moo ainainara iridaqa andeeqaraqoo kai firanara ridaqa inni qimannimidaqa. Innee minara maasara faqa innaaru qiaqa. 19 Qinee qeeqara faqa inni qimannimidaqa. Innee qiniara faqa innaaru qifanoo Anutufa qini dadaa qinaqa innee innannai kaqi kaqi fua.
Anutufa amiqi amiqimma nimaqaaninnufana.
20 Naaru naaru moodaanaki kirana Yisufa asauku mundirafa kuqiranannai mina fidikannai doo mapukuseenoo maridanoo. Anutufa mina kuqiranakinaana uqeereeqeenoo faiqí anaasee rakisirana firaanaikamaqaifanoo maridanoo. Narí kuqiranannai faiqí aanaaseesaa rakisirafa maridanoo. 21 Anutufa asooarana faqaafa innee mina iriranamau fifandinna oosana akoofasaikirana inni niminaqa fuaqeera. Anutufa asauku mundiranannai maasa faqa mareeqeenoo narí aidira oosanaki narí iriranamau firanaki quqannisaani. Aiqama amooqirafa faqa kaaqa areenarafa faqa asauku mundiranaindi naaru naaru mariannoo. Kuqaa.
Ati ufa.
22 Oo qini qikaqaafasaa innee maa ufana amiqimasee asaana ruaqa. Dadaaqira ufa maridanoo sia kisaaqa akara riqa minara qimannimidaqa. 23 Qinee maa ainainnara faqa qimannimidaqa. Maasa qikaqa Timootifa doo Roomma maqannaa karabusaki Yisuna ufasaara rumbaqoofa idukinoo maridanoo. Mifa dauni dauni mai anirainaqa afiqee innee marinnaqoo oonureeqa maaqanda inni niqafaanaura.
24 Innee maasa qimandarana inni uriqararausa faqa aiqama Anutuna ufa irimariasa faqa qimannimiaqa. Itari maqannaasa maaqooqaraasaki mariasa inni nikaqaafasaa mariasa inni nimandaidaqa.
25 Anutuna afaarirafa inni faqa mariani.