2
Qamunna afaaqainainara sia faiqí raina amana kai amiqi amiqia.
Qini qikaqaafasaa mariasa. Asauku mundirafa Yisufa maasa karaambaiqa Anutuna kaaqa qarana uriqararafa maridanoo. Innee mina ufa iridaqa sia faiqí amiqira nifaaqa qafainnanara amiqira qamunna qafainnanara rainasee amiqira fasiqa fee qimasee minara amiqi amiqia, kafaa sia moona afaaqara manda fasiqa fee qimasee minara akoo akaa iaqa.
2-4 Innee amaana maqaki suqufi keeqaifanoo moo fasiqa ainaina faqaafa amiqira afaaqa qamunna afisirafa asaukuki rinna marinafa keeqaannoo moo fasiqa qamunna anaqanaqirafa keeqaannoo, innee amiqira afaaqa qamunna faqaanara amiqira fee qimasee amiqira qoo mara quqasaifanoo ooqu mariannoo manda afaaqa qamunna faqaanara kaqi kikiannee qifanoo kaqi kikiqinoo mariannoo fee maqasaa fee ooqu mariannoo fee. Innee miqidaqa manda iriranannai faiqí rainee mariafanoo.
Qini qikaqaafasaa mariasa qini ufa iriaqa. Anutufa ainaina siaisara rusandeesamu mandeenoo qafamaseenoo qumareeqeenoo narí saqariki mariasaki uriqararanaki mariaqeera narí innaaruna ququsa maraaqeera ainaina siaisa utaaqamannisaidanoo. Anutufa faasa nariara rimariasara niqafamasee qima afeekaikammasee innaaruna maqa maaqa nimiraree qimaqoofa maridanoo. 6-7 Anutufa miqimasee ainaina siaisa uqeeraifaqa inneeqa ufannai rainannimaqaidaqa unnaqimasee misara maqasaa ooqu mariaqee qimariafanoo. Yafa yafee inni Yisuna ufa irimariasa mareeqee ufaki siaasinnai quqaida fee, ainaina faqaasa kai miqidaqa innee aaqaidaqa misara amiqira qoo ooqu mariaqee qimariafanoo. Anutufa inniara narí amaakundi fee qimaqoofa marifaqa ainaina faqaasa kai miqiasara manda fasiqee qidaqa Yisuna uriqararana aquraraidaqa fidiaqaammamaqaidaqa.
8-9 Anutuna ququsakinaa ufa maaqi qimasee akara rinoo maridanoo, inneeqa niqoonausara inniqa nifaaqara foora nidianinani. Innee mi ufanamau fidaqa andeeqasee fifaranoo. Innee faiqí nifaaqa qamunna qafamasee rainee mariana mandoosana mareemariafanoo miqimarianara Anutuna sandufa fannoo inni rafaaqafidanoo. 10 Faiqí moo fannoo Anutuna sandufa aiqama qumaree marinafa moodaa kai aaqamasainafa mifa Mooseena sandufa rukiee marifa maridanoo. 11 Anutufa qinau sia innee faiqí anaasee narí qummuari narí qummuari iaqanani. Mifa kai innee sia faiqí anaasee kuqa naruaqee qinau. Anee sia anaasee qummuarinana kafaa quandaki faiqí arinana Anutuna sandufa rukiee marianafa mariananoo.
12 Anutuna sandufa sia faiqí rumbee marifa maridanoo faiqí iduki marifa maridanoo Anutufa mi sandufanasaa kasooqaqee inni ufa iriannoo minara mandainainakiqari idukira kasiqa naanna ramasee andeeqasee maridaqa ufa qiaqa. 13 Innee inneeqa niqoonausara sia nimuqusirana nimifanoo Anutufa faqa inniara faqa sia amuqusirana nimiannoo. Nariqa niqoonausara nimuqusidaqa dadaaqimariasa sia Anutuna ufara rufieefaranoo, amiqimasee marifaranoo.
Yisuna saqarikirana fifau ufannoo faqa asaukunnoo qumararanannai faqa mifa rainaidanoo.
14 Qini qikaqaafasaa mariasa, faiqí anaasee moo fannoo nariara Yisuna saqariki marunausee qidanoo sia narí marirana akooroo idanoo mi fasiqana saqarikirafa fifau maridanoo. Miqi mandee saqarikinafa amanee naaru naaru marirana amiannoo fee, sia amana amiannoo. 15-16 Qinee minara iridaqa moo ainaina kikiqa usuanaura. Inni nikaqaafasaa fee nisooqmaakee kuqaa sarauqimariasara qidaqa misa innee innannai aniree naranaree qamunnaree innaaru qifaqa innee sia nimiqa fifau nifaurukoo kai maaqi qia Anutufa inni amiqi amiqiannoo innee oonu qamunna afisusaifanoo inni nifaaqa tootoo qinaqa narana suqasee naaqa. Miqira ufa sia anoona maridanoo fifau ufa maridanoo. Anee kaqi kasinana nipatasaa sarauqi maria ainainna andeeqasee nimiaqaana. 17 Yisuna saqarikirafa miqi kaimminoo maridanoo fifau afaurunnoo akaqaafasaara anee oonu qammunna afisusee narana naa. Miqira ufa sia akaqaafasaa dadaaidanoo. Miqi kai inoo fifau afaurunnoo Yisuna saqarikidee qinafa sia asaukunno Anutuna ufa qumarasee inafa marinana ani Yisuna saqarikirafa kuqinoo maridanoo.
18 Faiqí anaasee moo fannoo minara qiannoo, anee Yisuna saqarikirana qumaree marianafa mariananoo qinee qisaukunnai Anutuna ufa qumaree marunausa maridaqa. Qinee Yameesasa minara maaqi qidaqa. Qinee naqimasee ani Yisuna saqarikirana qafaanauree asaukunnoo qumararafa sia marinaqa sia qafaanaura. Qinee Yameesasa qeeqa Yisuna saqarikirana qisaukunnai qumararana miqiqa inni uqannifiqaanaura. 19 Anee fee aneennaraa kai fee Anutufa moodaa mari fee qimasee mi iriranannai kai anee amiqiranaki maridee qidanee. Oo amana innee afaannauqa ufa moodaamau aamasee qimariasa mariafanoo. Afaannauqa faqa Anutunara moodaa mari fee qidaqa nariqa mandainaina akiaqara narifandinnanara iriafanoo naaquqaidanoo naindiri raidanoo. 20 Oo furufarira fasiqa anaasee asaukunnai dadaaqi qumararafa sia maridanoo Yisuna saqarikirafa narí kai miqoo marida fifau ainainara foora maridanoo. Qinee mi oosannara kafaa koorooianaura.
21 Maasa qifaqnafa Abarahaamafa naqimaseenoo fee Anutuna faqa moodaanaki kinau. Narí asaukunnai narí faiqi Isakeena qumareeqeenoo qaindasaa tatufira aandau suqa amianeera quqoonannai Anutuna faqa moodaanaki kinau. 22 Sia fee innee iridee. Abarahaamafa narí Anutuna saqarikirana faqa narí asaukunnai qumararana faqa miqandannoo narí dadaaqi narí dadaaqinau. Narí asaukunnai qumararafa narí saqarikirana dadaaqufanoo anoonaikinoo amiqinau. 23 Minara akarakina kuqaa maaqi qinau, Abarahaamafa Anutuna aamuaqira ufa irisee kuqaa fee qimasee saqarikufanoo Anutufa mina qafamaseenoo oo andeeqara fasiqa mareenoo qinau. Miqi qimaseenoo Anutufa Abarahaamanara qini qiqoondi fee qinau. 24 Doo innee Abarahaamana oosana qafamasee iriaqa, faiqí sia narí saqarikiranannai kaifau Anutuna faqa moodaanaki kidanoofau asaukunnai qumararanannai faqa moodaanaki kidanoo.
25 Yeerikoo anaasee moo Raqaba nammarifa dapi nuaanaaseefa marinau. Mifa miqi kai inoo narí asaukunnai qumarasee iranannai Anutuna faqa moodaanaki kinau. Mifa Anutunara irisee Yuda maqannaa qaaraqanda nipuraraa fasiqaqara narí maaqaki mara kukeeqaseenoo kafaa mareeqeenoo moo aatata quqasoofaqa fiqau. 26 Maa ufausa ati minara maaqi qinoo maridanoo. Faiqí amana sia marinanoo apata kai doo iri maridanoo kuqinoo mariannoo. Anutuna saqarikirafa naríara maridanoo miqinoo maridanoo asauku qumarasee inafa sia marinara doo kuqinoo maridanoo.