YOOHANEE
Amiqira Fasaasa Ufa Yoohaneefa Akararinau.
1
Naaru naaru marira ufa.
Ooqai maa maqa maaqafa sia marunakinai Anutuna afeeka ufara foora Yisufa marinau. Mi afeeka ufara foora Yisufa Anutuna faqa marinau. Mi afeeka ufafa Anutufa kai marinau. Oosana aroonakina mi ufafara foora Yisufa Anutuna faqa marufa marinau. Mi ufanannai Yisunannai aiqama ainaina kambiqaqoofanoo maridanoo. Sia moo ainaina sia minannai kambiqanau. Aiqama ainaina mina Yisunannai kai kambiqanau. Aiqama kambiqoo ainaina mina Yisunasaaqaraa marirana maraseenoo doo maridanoo. Mi marirafa maa maqanasaaqaraa fasiqa anaasee naundurai qoomara foora aurau rimarifa maridanoo. Mi aurau rirafa asukunaki qaidanoo. Mi aurau rira qoomana asukuna fannoo sia amana qumaree rafaaqa fuannoo.
Anutufa qumee dadaaqufanoo maqasaa fasiqa moo nammari nimimaru Yoohaneefa kambiqafufanoo Anutufa qini saikaki fuannee qufanoo narí saikaki ani marinau. Yoohaneefa kooroo irafa animarinau. Mi qoomana Yisunara kooroo irara aninau. Aiqama fasiqa anaasee mina ufa irisee Yisunara kuqaa anoonee qiaqeera aninau. Mifa Yoohaneefa sia mi qoomafau marinau. Kaqi mi qoomanara kooroo ianifeera animarinau. Anutuna ufa fannoo Yisufa anoona aurau rirafa marinau. Mi aurau rirafa faiqí aiqamausa naunduraki qeemarufa maridanoo maqasaa faiqi aanaaqi kammafinoo maa maqa maaqanaki quminau.
10 Mifa maa maqa maaqanaki ani marinau. Anutufa mi ufana Yisunannai maa maqa maaqanakinaa fasiqa anaasee auqu quqasoofanoo misaki akooqoo qumu marufaqa sia minara iriqau. 11 Mifa narí auqu maqa maaqanaki aniroofaqa mina maqannaasa minaki mariasa mina mareeqee aqusee minnisaqau. 12 Akaqausa asasammasee maroosa Anutuna ufa Yisufa misara innee Anutuna faiqi kamambi mariaqee qira ufa niminau. Minara kuqaa Anutunee qimasee naundura amimarusa mina faiqi kamambi mariaqee qira ufa niminau. 13 Anutuna faiqi miqimariasa kambiqafi mariasa sia maa maqa maaqanaki mariasakiqari kambiqaqau. Sia faiqí faiqi imariandeefau mafi kambiqaqau. Sia faiqí nári iriranannaifau Anutuna faiqi kammafi kambiqaqau. Anutuna iriranannai kai kambiqafufaqa mina faiqi namukiqau.
14 Mi ufafa Anutuna anoona ufa Yisufa faiqí faiqi kamambinoo maasaki qumu marinau. Qumumarufaqa mina afeeka eeraarirana maasa mina faiqi namu kuqaa qafaqau. Mifa narí akoona amaaku moodaa marunara narí akoonasaaqaraa afeeka eeraarirana faqa kaqi afaarirana faqa kuqaa anoona ufa qirana faqa maraseenoo qumbiqanoo maruna qafaqau. 15 Yoohaneefa nammari nimimarufa minara Yisunara kooroo inau. Mifa maaqi qimasee faiqí anaasee qimanniminoo qinau. Ooqai qinee qimannimiqia. Moo fannoo qini qinaaqianna aniannoo. Qinee kambiqaafannaqoo mifa ooqai mariufa marifaqa qini uriqarara fee qiafanafa maana Yisufa mifa maridanoo. Yoohaneefa miqi qimaseenoo minara qimanniminau.
16 Yisufa maaqoo qumu maridanoo narisaaqaraa amiqi amiqirana amuaaqa amuaaqa moomoo maasa aiqamausa qimufaqa mareemariqiafana. 17 Anutufa Mooseenannai narí sandufa narí amusufa maasa qiminau. Asauku mundirana Yisunannai narí kaqi asasamandee nimirufa faqa kuqaa anoona ufa qirana faqa maasa qiminau. 18 Sia moo fannoo Anutuna qafee marufa marinau. Narí amaaku moodaa narí akoona amuqusa uqanna mifa kai narí akoona faqa marida qafamaseenoo maa maqanasaa maasa qimannimirara quminau.
Yoohaneefa nammari nimimaru ufafa.
(Mat 3:1-12; Mak 1:1-8; Ruk 3:1-18)
19 Yoohaneefa Yisunara kooroo qu ufafa maaqimasee animarinau. Yuda maqannaasa amaana maqa aanaiqikirausa faqa amaana maqaki dapi saika maree marusa misara Reefina aiku asauku fee qimarusa misa faqa Yeerusareenni suqufufaqa ufa qimaseeqa faiqí akaqausa nifeeqasee niqiqoofaqa Yoohaneenara irarara ooqufiqau. Yoohaneefa nammari nimimarufunnai Yooradanna nammarinni ooqureeqa maaqi qimasee iraqau.
Oo Yoohanee, Anutuna tamummaqara fasiqauqa kambiqaaninna tamummaqara fasiqanara akara rumaqoofa anee maana mifee yafee. 20 Yoohaneefa misa ufa iriseenoo sia kaqi ufa qinau akooqoo kooroo qimasee qimanniminau. Qinee sia asauku mundirausau maridau. 21 Misa minara iriseeqa kafaa iraqau. Anee Eeriaafee maridanee. Maasa qimaqimia. Miqi qufanoo Yoohaneefa qinau sia qinee misau. Miqi qufaqa misa iraqau. Anee mi tamummaqara fasiqanara akara rumaqoo fee maridanee.
Miqi qufanoo Yoohaneefa sia fee qinau. 22 Sia fee qimasoofaqa misa quandaki qiqau. Maasa niqiqaasa nana ufa fee aniara qimannimianauree. Anee yafee. Anee aneennara naqi fee qidanee. 23 Yoohaneefa misa ufa iriseenoo maaqi qimaseenoo qimanniminau. Anutuna tamummaqara fasiqa Eesaiaafa ooqai maaqi qimasee qiniara akara rinau.
Qinee karaambaiqara nammeera qimasee qimannimira fasiqausa maridaqa.
Kaasau maqa maaqakiqari maaqi qimasee nammeeraqidaqa. Innee karaambaiqa anianinna aanna andeeqaseeqa afisuaqa.
24 Yeerusareendari niqiqoosa misa Farisai amaana ufa qimarusa misa mina iriseeqa kafaa irammiriqau. 25 Oo Yoohanee, anee sia asauku mundirafa maridana. Anee sia Eeriafa maridana sia anee mi tamummaqara fasiqafa maridana. Anee sia misa maridana naqi fee idanee nammariki keeqannimaqaidanee. 26 Yoohaneefa misa ufa iriseenoo maaqi qimasee qimanniminau. Qinee nammariki faiqí anaasee keeqannimaqaidaqa. Inni qambaanai moo fannoo maridanoo innee minara sia irimariafanoo. 27 Mifa qini qinaaqianna anianinafa qini uriqararafa mariannoo. Naqimasee fee qinee mina dadaaqianauree. Qinee kuqaa ooreeqararausa uqanna maridaqa.
28 Yoohaneefa Yooradanna nammariki Beetani maqusai dinni afainni nammariki keeqannimaqee marufaqa misa aniree miqi qimasee iree mariqau.
Anutufa auiqaaninna sipsipa anaaqina ufa.
29 Iqaqoofanoo kananaana Yisufa Yoohaneefunnai ooqu fimarufanoo Yoohaneefa qafeenoo narí faqa marusa maaqi qimasee qimanniminoo qinau. Innee qafaaqa maa fasiqafa Anutufa nifaueemari aandau aanaaqi narí qaindasaa kuquaninna aandaufa maasa aiqamausa maa maqanasaaqaraasa mandainaina minannai maraquqiseenoo Anutufa darira ufa ateekaqisaaninafa maridanoo. 30 Eenda qinee minara maaqi qunafa maafa qinee sia mariafanna kamuqoo marunara qini uriqararafa maridanoo qini qinaaqianna kambiqafi aniraannoo qunafa maana mifa maridanoo. 31 Qinee minara sia irimariafanausa maridaqa. Isaraee maqannaa nifusaa kooroo qiaqeera nammari auqamannimaqaqa anidaqa.
32 Yoohaneefa maaqi qimasee Yisunara qinau. Qinee Anutuna maraquna qafaunanoo mifa nakipurunaika mafinoo innaarunaindari qumureenoo Yisunasaa quqeenoo. 33 Qinee qeeqa kai asauku mundiranara sia amana mifee qianaura. Maa saikanara diqiqoofa Anutufa maaqi qimasee qimaqiminau. Anee faiqí moo qafainanoo qini maraquna fannoo akooqoo minasaa mundufinnanara minara faiqí anaasee qini naaquqara maraqunannai rumannimaqaanina fee qinnaranoo. 34 Maafa Anutufa rusandeesamu masee maroofa narí amaaku uqanna maridanoo. Qinee qeeqa qifunnai qafeeqa inni kooroomannimaqaidaqa.
Yisufa indaaru ooqasaa nifiqoo faiqi namusa.
35 Kananaana iqaqoofanoo Yoohaneefa nammari afainni narí ufa irimaru fasiqa qanda faqa marufanoo Yisufa aiqaranau. 36 Aiqaroofanoo Yoohaneefa amiqi mandee aiquqummaseenoo qinau. Innee maana qafaaqa Anutuna aandau aanaaqiara foora qaindasaa maasara kuquaninafa aiqaqaidanoo. 37 Yoohaneena ufa irimaruqanda mi ufana irisee Yisuna doo afaqee fiqau. 38 Afaqee fimarufanoo Yisufa quandafi nindafeenoo qinau. Inneeqara nanaree qini qifaqee anidee qufaqa miqanda qiqau. Ufasaa rakisira anee yai fee maridanee. 39 Yisufa iriseenoo qimanniminau doo aniree qafaaqa qufaqa miqanda mina faqa oonu mina maaqa qafamasee eenaanianna oonu qafamaseeqa mina faqa kaqi kaaqoo mariqau.
40 Mi fasiqaqanda Yisuna maaqa oonu qafamasee mina faqa maruqanda miqandakiqari moo fannoo Andurufa marinau. Mifa Simoona moo auqu Peetooroona akaqa marinau. 41 Andurufa narafasaana Simoona moo auqu Peetooroona kaqi kaqi paqurimaseenoo qimaminoo qinau. Maasa Anutuna asauku mundira fasiqa kambiqaannoo fee qimaqoofa doo maasa paquriqa qimaseenoo mina afiqammaree Yisufinnai finau. 42 Oonuroofanoo Yisufa Simoona aiquqummaseenoo qinau. Anee Yoohaneena amaaku Simoonafa mariananoo. Qinee aniara Keefasanee qianauree qinau. Mi auqu oosanna ooni fee qinoo maridanoo.
Yisufa Firipina faqa Natanaeerana faqa naaroo ufafa.
43 Moo kananaana Yisufa Kariree maqamaaqai fuaneera aanai Firipina paqurimandeenoo qimaminoo qinau. Doo Firipi qini faqa doo aniannee qinau. 44 Firipifa faqa Andurufa faqa Peetooroona faqa Beetasaida maqusaindari moodaa maqusanaasa mariqau. 45 Firipifa Natanaeeranara randasee paqurimaseenoo qimaminau. Mooseefa Anutuna sandufasaa faqa tamummaqara fasiqausa faqa kambiqaaninna fasiqanara ooqai akara rumaqoona maasa paquriqa. Mifa Yisufa Yooseefaana amaaku Nasareetee maqusaindaraafa maridanoo. 46 Natanaeerafa qinau, Akasaa naqimasee amiqira ainaina Nasareetee maqusaindari kambiqararee, sia kambiqaannoo. Miqi qufanoo Firipifa qinau aniree doo oonu qafa.
47 Firipifa mina afiqeenoo oonu roofanoo Yisufa Natanaeerana qafamaseenoo qimaminoo qinau. Oo maafa Isaraee maqannaa faiqí uqanna anidanoo. Sia qunna ufa minaki marifa andeeqarafa kai marifa maridanoo. 48 Natanaeerafa minara iriseenoo tautumaseenoo maaqi qimasee Yisuna qimaminau, anee naqi fee masee qiniara iridanee. Yisufa iriseenoo maaqi qimasee qimaminau. Natanaeera faasai Firipifa sia ani paquriqoo anee aneenna maqusai aneenna faafisa atukaki nianai marianaqa qinee ani aundurakinaa oosana faasai qafeeqa. 49 Natanaeerafa iriseenoo tautumakufanoo qinau. Ufasaa rakisirafa anee Anutuna amaaku marianafa. Anee Isaraee maqannaa karaambaiqa marianafa mariananoo. 50 Miqi qimasoofanoo Yisufa qinau. Qinee faasai faafisa atukaki mariana qafaunnanara minara qunnanara anee minaree qiniara Anutuna amaaku fee qidanee. Qini ufa iria. Maqee kaqikaaqoo uqafiqaunana qafaananoo. Kasooqaqee anoona firaaqoo uqannifiqaanaura. 51 Miqi qimasee mina faqa marusa qimanniminoo qinau. Qinee anoona ufa qimannimidaqa kasooqaqee innee innaarunai kudimanda rakee inaqa qafaifanoo qangiroouqa faiqí nimaaku qini qimummaqa ooraini qumaini imarifaqa nindafeefaranoo.