RUKA
Yisuna amiqira fasaasa ufa Rukaafa akara rinau.
1
Rukaafa akara oosana aranau.
1-2 Oo maa fasiqa Tioofirusa maasaki Yisunasaaqari kambiqoo ainainara moomoo fasiqauqa amanamasee akara riqau, Yisufa kambiqooqooqari minara qimannimimarusa misa qimannimufaqa akara riqau. Oo Tioofirusa qinee Rukaasa Yisufa kambiqooqooqari mifa niniunara randoorandaamasee amiqimasee iriseeqa qinee faqa padimasee akara ruanauree qimaseeqa akara rummamaqaidaqa. Anee kuqaa anoona ufa tia irianneera akara rumamaqaidaqa.
Yoohanee nammari nimi maruna maqaaninna ufafa.
Mi ufana oosana maaqimminoo marinau, Eeroodeefa Yudeeaa maqa maaqaki karaambaiqa maru kamuqoo Yisufa kambiqanau, mi aukuanna Yeerusaree amaana maqasaa rakisirafa moo mina auqu Seekariafa marinau. Amaana maqasaa rakisi marusa faiqí oosana oosanakiqari mariqau, nuqufaqaasa mariqau, Seekariafa Abiaana oosanakiqari marinau. Mina anaaqa Aaroona akeeku akaaku mina auqu Eerisabeeta nammarifa marinau. Mi qafaqiqanda Seekariasa Eerisabeetasa andeeqasee Anutuna ufamau fimaruqanda mariqau. Aiqama karaambaiqa Anutuna aaquqira ufa faqa naamuaqira ufa faqa mi mau fimaruqanda mariqau. Eerisabeeta nammarifa aafanaasee marunara miqanda asooqaqeeqa faiqi siaiqanda mariqau.
Moo kari narí saika faasaana Seekariafa Yeerusaree amaana maqaki keeqafinoo narí amaana maqasaa rakisira saika Anutuna afusaa mina saika qimari fee qimarufanoo maree marinau. Amaana maqasaa rakisi marusa misakiqari yafee amiqira unda imari nammarina amaana maqaki suqeemaria qaindanasaa suqaannoo fee qimasee masisa rutukiara foorammasee Seekariana uqannifiqasoofanoo findifinoo mi amiqira undana imaru nammarinaki ida qumbiaramasoofanoo qeemarufaqa mikari faiqí anaasee moomoo amaana maqa naambeeqai maqusai suqufufaqa innaaru qimariqau. Amiqira unda imari nammarina qumbiaramasaafanoo qaidanoo mina muna fannoo faiqí anaasee innaaru qimariafa mi ida munnara foora ooru fidanoo Anutuna aiki ambuidanoo misa innaaru koorooidanoo.
9-11 Seekariafa mi nammarinaki ida qumbi marufaqa faiqí anaasee madaanai innaaru qimarufanoo Seekariafa naríara amaana maqaki marifanoo mi nammarifa qeemaru qaindana aaqa Karaambaiqa Anutuna qangiroo moo fannoo miqoo kai kambiqafufanoo Seekariafa miqoo marufanoo qafanau.
12-13 Seekariafa mina qafeenoo tautinoo rufianau. Tataqanoo marufanoo mi qangiroofa Seekariana qimaminoo qinau. Seekaria sia rufiaa, Anutufa ani innaaru qirana irinoo ani anaaqa Eerisabeetana dadaaqinanoo ani amaaku maqaannoo, Maqasainana anee mina auqu Yoohaneenee qia. 14 Mi faiqina maqasainaqa ani faqa moomoosa asasifaranoo. 15 Anutufa minara amiqira fasiqa auqufaqaa fee qiannoo, uainna nammari fee afeeka nammari fee sia naannoo mina maqainnaqooqari Anutuna naaquqara maraquna fannoo aakufi mariannoo. 16 Mifa Isaraee maqannaa moomoosa Anutuna ufa minnisee kaqirunna fimariasa kafaa naarameeqee nariqa karaambaiqa Anutuna aramandunnai quqaannoo. 17 Mifa Anutuna ufa marasee qimannimimarifa mifa maqasaa fasiqa uriqararafa afeeka Anutuna tamummaqara fasiqa ooqai maruna Eeriaana fooqaafa afeeka mariannoo. Mifa faiqi nikausamara faiqi minnisee furufari mariasa quandakina nári faiqi namuara nimuqusinaqa moodaanaki kifaranoo. Ufa rukiee mariasa faqa mareeqeenoo andeeqee mariasa mariranaki quqaannoo. Miqi marifanoo mi fasiqafa faiqí anaasee mareeqee karaambaiqa qumiranaki amanaikianno.
18 Mi qangiroofa miqi qufanoo Seekariana aaquqoofanoo mi qangiroona qimaminoo qinau, naqimasee mi ainainafa kambiqaannoo fee, Sia amana, qinee nauraiqi maridaqa, qini qinaaqa faqa asooqa maridanoo. 19 Mi qangiroofa mina ufa iriseenoo quandafi qimaminoo qinau, Qinee Kabarieerasa maridaqa Anutuna afusaa kiki iqa marunausa maridaqa. Mifa kai qini diqiqaifaqa maa amiqira ufana ani faiqí asumu faiqi aanaaqi maqeemaria faasaana kambiqaannoo fee qunana sia iriananoo. 20 Anee qini ufa sia iriannana akiaqara ani ufa akia finana mariinana maa qimamunna ainainafa kooroomafinanoo ani ufa rakeeiannoo.
21 Seekariafa faqa qangiroo faqa Yeerusaree amaana maqaki mi ufana narí qimami narí qimamidaqa marufaqa faiqí anaasee maqusai Seekarianara kisaaqasaa afeesida marusia qiqau nanaree kisaaqasaa amaana maaqaki maridanoo fee qimarufanoo Seekariafa amaana maqakiqari raudeenoo qimannimirara oo raqoofanoo sia amanufanoo asaukunnoo qimanniminau. 22 Faiqí anaasee mina ufa akiafuna qafamasee oo amaana maqaki Anutuna kooroo irana moo qafeenoo fee qiqau.
23 Miqooqari Seekariafa amaana maqaki ainainirana taikasoofanoo moo fannoo mina amaaqaki aniroofanoo Seekariafa doo amaaqa finau. 24 Miqoo marufanoo mina anaaqa Eerisabeeta nammarifa amuaqu uqaikufanoo moodaannai qisauku quqoonasaa maaqaki kai marinau. 25 Eerisabeeta nammarifa qinau, doo maqee Anutufa faiqí anaasee nifusaa qinee kisaaqasaa marunna sia faiqi maqaunna qisaurirana taikaqiseenoo.
Kabarieerafa Yisuna maqaaninnanara kooroo inau.
26 Eerisabeeta nammarifa amuaqu uqaikinoo marufanoo dinni taikasee dinni ani moodaa quqoona aiqaroofanoo Anutufa narí qangiroo moo auqu Kabarieerana aqiqoofanoo Kariree maqa maaqaki kaqikaa maqusa Nasareetee maqusai ooqufinau. 27 Mifa maanaaqa uqanna ufa qimamiraree qimaseenoo ooqufinau. Mi manaaqana auqu Mariafa. Yooseefaafa karaambaiqa Dafidina ati maraanifeera utaaqama amaqaqoofanoo maru manaaqana Mariana qimamiraree qimasee ooqufinau. 28 Mi qangiroofa Mariafa maruqoo anireenoo amandeenoo qinau. Asooarafa aniki mariani, karaambaiqa ani faqa kukeeqanoo maridanoo dadaaqidanoo doo firaaqoo ani amiqi amiqinoo. 29 Mariafa mina ufa iriseenoo tautinoo mina ufa anoonara firaaqoo randanau. 30 Miqufanoo qangiroo fannoo qimaminoo qinau, Oo Maria sia rufiaa doo Anutufa narí afaarirana anisaa quqeenoo. 31 Anee amuaqu uqaikinana akoonaiqi maqaseenana mina auqu Yisunee qinnaranoo. 32-33 Mifa uriqararafaikinaqa misa minara firaaqoo uriqarara Anutuna amaaku fee qifaranoo. Karaambaiqa Anutufa Yisuna mareeqeenoo mina akeeku akaaku Dafidina aanna ramasee uriqarara karaambaiqaikiannoo. Yakooboona atiuqa Isaraee maqannaasa naaru naaru misa karaambaiqaikianoo, naaru naaru sia taikaannoo miqinoo mariannoo.
34 Mariafa mi qangiroona ufa iriseenoo qinau, Qinee maanaaqa uqanna maridaqa naqimasee anee qianandee faiqi maqaanauree. 35 Qangiroo fannoo iriseenoo qimaminoo qinau, Anutuna naaquqara andeeqara maraquna fannoo ani aakufinanoo Anutuna afeeka anisaa mariannoo, minara misa mi naaquqara faiqi anaaqinara Anutuna amaaku fee qifaranoo. 36-37 Maria aneenna ati Eerisabeetanara iria asooqa faiqi maqarana sia amana marifa doo maqee dinni taikasee dinni ani moodaa quqoona aundurai amuaqu uqaikinoo maridanoo, minara ririmma miqinoo Anutufa sia moodaa ainaina sia amanaikiannoo doo aniara faqa qunnana amanaikiannoo. 38 Mariafa qangiroo ufa iriseenoo qimaminoo qinau. Qinee Anutuna ufamau fimarunausa maridaqa anee qianna ainainafa amana qiniki kambiqaannoo, miqi qufanoo qangiroo fannoo quqasee finau.
Mariafa Eerisabeeta nammarifa marunnai fu ufafa.
39 Mariafa miqoo kaqikaaqoo marinoo unnaaqa mammareenoo Nasareetee maqusaindari Yudeeaa maqamaaqai Seekariana maqusai kisaaqasaa faiqanoo fifiufanoo oorureenoo 40 Seekariana maaqaki keeqafinoo Eerisabeeta nammarina amandanau. 41 Eerisabeeta nammarifa Mariana amandarana irufanoo mina aranandakinaa faiqi fannoo kasinau. Kasufanoo Anutuna naaquqara maraquna fannoo Eerisabeetana aakufufanoo narí Mariana amuaqu uqaikianinnanara sia irufanoo maraquna fannoo mina qimamufanoo firaaqoo Mariana qimaminoo qinau. 42 Aiqama aanaaseekina Anutuna firaaqoo amiqi amiqi ianinafa mariananoo, anee maqeenna faiqi anaaqina Anutufa amiqi amiqi ianinafa mariannoo. 43 Oo qini karaambaiqa anoofa uriqararafa nanaree anee qini qiqafarara aninanee qinee oorudupirausa maridaqa. 44 Anee qini qimandaananoo qini faiqi qiranandakiqari asasinoo kooripoo inoo. 45 Karaambaiqa ani qimamu ufana irisee kuqaa fee qimasee iriannana akiaqara mifa ani amiqi amiqiannoo.
Mariana asasira ufa.
46-47 Mariafa mi ufana iriseenoo asasammaseenoo qinau,
Qini qimuqusa karaambaiqa amooqidanoo,
qini daunduraindari Anutunara asasidanoo innaarunai asumu marirana qimimarifammi.
48-49 Qinee oorudupimasee mina ufa irimarunausa marunanoo kaqi qiniara irinoo,
firaa afeeka faqaa Anutufa firaa ainaina qiniki qinara,
maaqooqari aiqama maqasaa fasiqa anaasee qiniara amiqi amiqi qifaranoo.
Mifa naaquqara andeeqara auqu faqaafa maridanoo, mina ufara rufiee mariasa nifauarana nimidanoo.
50 Maqee mariasa faqa miqoo kambiqainausa faqa naaru kambiqainausa faqa nifauarana nimiannoo.
51 Narí amudaanaiqimari asaukuna uqeeraseenoo aanoo
imaria fasiqa anaaseesa nári firannaira irimariasa raurukamasanau.
52 Mifa uriqaree maria karaambaiqausa qumara muqufi quqaseenoo ureeqarausa qumaree uqeeranau.
53 Mifa naararee mariasa amiqira narana ainaina nimuaqu mannimaqaseenoo moomoo narana faqaasa kaqisamu fuaqeera niqiqanau.
54 Mifa maasa Isaraee maqannaa nikeeku nikaaku ufa qimannimuna anoonaikamma nimaqanau,
Mifa narí ainainira faiqi Isaraee maqannaasa dadaaqinau.
55 Abarahaamanara faqa iriseenoo amuqusufanoo dadaaqinoo mina aiku asauku faqa naaru naaru dadaaqiannoo.
56 Mariafa mi ufana qimaseenoo qima taikaseenoo qaarammoo quqoona miqoo Eerisabeeta nammarina faqa marinoo quqasee narí maqusai Nasareeteenni finau.
Nammari nimimaru Yoohaneena maqoo ufafa.
57 Mariafa narí maqusai fufanoo Eerisabeeta nammarifa marikinoo innaamunai oonureenoo akoonaiqi maqanau. 58 Maqasoofanoo mina maqusanaasa faqa mina ainaina faqa iriseeqa oo Anutufa maa asooqana amiqi amiqi inoo fee qimasee mina faqa asasiqau.
59 Maqasoofanoo mi faiqifa moodaa amaana marasoofaqa misa anireeqa Yuda maqannaasa oosana mareeqa nári fainanduidaqa nipata aukuannee qimasee mi faiqi anaaqina apata aukusee narí akoona amaranaikiraree qimasee aniusufiqau. 60 Miqi qufanoo mina anoofa Eerisabeeta nammarifa qinau, sia narí akoona amaranaikiaqa mina auqu Yoohaneefa mariannoo. 61-63 Misa iriseeqa qiqau, Oo ani atiuqaki sia mi nuqufa maridanoo, naqimasee fee mina auqu raanauree qimaseeqa faiqi aanaaqi akoona Seekariana ufa akiarana nisaukunnoo iramirufanoo Seekariafa papiqa faqa kirifi faqa asaukunnoo qimiaqee qufaqa amufanoo maa faiqina auqu Yoohaneefa mariannoo fee qimasee akara rinau. Akara rumasoofaqa aiqamausa qafamasee tautiqau. 64-65 Miqimaseenoo Seekariana ufa akiarafa rakeeinau. Rakeemafufanoo Anutuna amooqira ufa aiqamausa nifusaa qimarufaqa aiqamausa qafamasee rufieeqa niqoonausa qimannimufanoo miqooqari aiqamai Yudeeaa aaqana maqa maaqaki daraaninau. 66 Aiqama mi ufana irusa mi faiqi anaaqinara innooqafinoo nana firaa saikee maraanno fee qimasee randaqau, karaambaiqa afeeka minaki akooqoo marifaqa qafaidaqa.
Seekariana maraquna aakufufanoo ufa qimanniminau.
67 Seekariana ufa rakeemafufanoo Anutuna naaquqara maraquna fannoo mina aakufufanoo tamummaqaseenoo ufa qinau.
68 Isaraee maqannaa Anutufa anireenoo narí faiqí anaasee idukunnisainara minara karaambaiqara dufi dufi qianaura.
69 Mifa amudaanai qimasee asumu maraaninnana narí ainainira faiqi Dafidina atikiqari uqeereeqeenoo.
70 Minara ooqai narí naaquqara tamummaqara fasiqauqannai maasa maa ainainnara qimanniminau.
71 Mifa maasa namuqaasaa ititannimaqasee aiqama maasara fidiaqaa imariasa afeeka rafaaqa fuannoo.
72-75 Mifa narí qimaqoo ufanara irianauree qeeqa naaquqara moodaanaki kira ufa iriseeqa mimau dadaaqianauree qinau.
Mifa oori runusee Abarahaamana qimaminau, minaki mifa maasa namuqaa nisaukukinaana mareeqee paasoosiranaki quqaqisainaqa maasa kaqi marianna kamuqoo mina naaquqara andeeqara fasiqa anaasee mariannanara qimaminau.
76 Oo qini faiqi aanaaqi misa aniara firaa uriqarara Anutuna tamummaqara fasiqa fee qifaranoo.
Anee karaambaiqa afunni fidana mina aana afisinnaranoo.
77-79 Anutufa maasara amuqusi marifa nifauee marifa maridanoo maasa innaarunai marira asumu mararafa doo suani qamannimaqeenoora foora inoo maridanoo innaarunaindari maasa kuqiranakiqara foora asukunaki
mariasasaa qaannoo maasa asooara aatata niku raannanara qaannoo.
Qini faiqi minara anee karaambaiqa faiqí anaasee qimannimia, nariqa mandainaina ikairi karaambaiqinnai maree aniraifanoo mininnisaannoo, minannai Anutufa innaarunai asumu marirana nimiannoo, Seekariafa doo mi tamummaqara ufana taikanau.
80 Seekariasa Eerisabeeta nammarisa faiqi aanaaqi fannoo innooqeenoo uriqarara maraquna faqaafa findifinau, Isaraee maqannaa nifusaa kikiqiranara deedaqidanoo kumaaraasaa kaasau maqa maaqaki kai marinau.