MATAIOO
Yisuna amiqira fasaasa ufa Mataioofa akara rinau.
1
Yisuna akeeku akaaku marusa.
(Ruk 3:23-38)
Maa akarafa Anutuna asauku mundirana Abarahaamana ati Yisunara qidanoo. Karaambaiqa Dafidina ati maridanoo. Mina akeeku akaaku mina oosana maaqimminoo maridanoo.
Abarahaamafa Isakeena akoofa marinau. Isakeefa Yakooboona akoofa marinau. Yakooboofa Yudana faqa mina akaqaafasaa faqa nikoofa marinau. Yudafa faqa Peereesana faqa Seeraana faqa nikoofa marinau. Miqanda ninoofa Tamaafa marinau. Peereesafa Qeeseeroona akoofa marinau. Qeeseeroonafa Aramana akoofa marinau. Aramafa Aminadafana akoofa marinau. Aminadafa Naasoona akoofa marinau. Naasoofa Saramoona akoofa marinau. Saramoonafa Booasina akoofa marinau. Booasina anoofa Raqabafa marinau. Booasifa Oobeetana akoofa marinau. Oobeetana anoofa Rusioofa marinau. Oobeetafa Yeeseena akoofa marinau. Yeeseefa karaambaiqa Dafidina akoofa marinau. Dafidifa Sooroomoona akoofa marinau. Sooroomoona anoofa Quriana anaaqa Dafidifa rafiaqoofa marinau. Sooroomoonafa Reeqoobooamana akoofa marinau. Reeqoobooanafa Abisaana akoofa marinau. Abisaafa Asaana akoofa marinau. Asaafa Yeeqoosafatana akoofa marinau. Yeeqoosafatafa Yooramana akoofa marinau.
Yooramafa Usiana akoofa marinau. Usiafa Yootamana akoofa marinau. Yootamafa Aqasana akoofa marinau. Aqasafa Qeeseekiana akoofa marinau. 10 Qeeseekiafa Manaseena akoofa marinau. Manaseefa Amoona akoofa marinau. Amoofa Yoosiana akoofa marinau. 11 Yoosiafa Yeekooniaana faqa mina akaqaafasaauqa faqa misa nikoofa marinau. Babiroonia karaambaiqa fannoo narí maqusaindari anireenoo narí sundiauqa qimannimufaqa Yuda maqannaasa akaqausa naru taikeenoo akaqausa Babiroonia maqa maaqai nifiqasee karabusaki quqasoofaqa Yeekooniaana faqa mina akaqaafasaauqa faqa karabusa marunaki kambiqaqau. 12 Babiroonia maqusaindaraa karabusa taikaseeqa narí maqusai anireenoo Yeekooniaafa Seearatieena maqanau. Seearatieefa Seerubaabeerana akoofa marinau. 13 Seerubaabeerafa Abiutana akoofa marinau. Abiutafa Eeriakimana akoofa marinau. Eeriakimafa Asoorana akoofa marinau. 14 Asoorafa Sadookana akoofa marinau. Sadookafa Aakimana akoofa marinau. Aakimafa Eeriudana akoofa marinau. 15 Eeriudafa Eeriasarana akoofa marinau. Eeriasarafa Matana akoofa marinau. Matanafa Yakooboona akoofa marinau. (Mi Yakooboofa moo marinau.) 16 Yakooboofa Yooseefaana akoofa marinau. Yooseefaafa Mariana afaaqi marinau. Mariafa Anutuna asauku mundirana Yisuna anoofa marinau.
17 Maaqimmasee Abarahaanasaaqari qisaukuqara taikasee qikunni ooqu qaara faqa qaara faqa marasee oosana kambiqafufanoo Dafidinaki ootupanoo maridanoo. Dafidifa misa Isaraee maqannaasa karaambaiqa marinau. Karaambaiqa Dafidinasaaqari oonu arufufanoo miqi kai inoo qisaukuqara taikasee qikunni ooqu qaara faqa qaara faqa marasee oosana kambiqafufanoo minakiqari Babiroonia karaambaiqa fannoo karabusa mareenoo narinoo inau. Babiroonia karaambaiqa karabusa oosana raquramifufanoo miqooqari kafaa miqikai inoo qisaukuqara taikasee qiku qaara faqa qaara faqa ooqu marasee oosana kambiqafufanoo misaki Anutuna asauku mundirafa ootupa mafi kambiqanau.
(Yisufa kambiqoo aukuana faiqí anaasee siara irannimimarufa maaqimminoo marinau. Kumaaraa maanaaqa ninausa nikausa utaaqama nimaqaqoofaqa marida nariara nariara nianasaa rufiasee mariqau. Miqiqa maridaqa maanaaqa faqa akoonaiqi faqa innooqafufaqa misa ninausa nikausa narana suqasee naidaqa susumasee doo firaaqoo kooroomasoofaqa miqanda kaqi naadu naadu mariqau. Miqimmasooqooqari doo moodaa aukuana aiqaramafufanoo doo moo aukuanasaa amundeeqee faiqí faqa moodaanaki quqasoofaqa mariqau. Yooseefaasa Mariasa miqimmasee firaaqoo kooroomasoofaqa naadu naadu marunakina Anutuna maraqunannai Yisufa Mariana aranandaki kambiqanau.)
Yisufa kambiqoo ufafa.
(Ruk 2:1-7)
18 Ooqai Anutuna asauku mundirafa Yisufa mina maqoo ufafa maaqimminoo maridanoo. Mina anoofa Mariafa faqa mina áqoonafa Yooseefaafa faqa qutaaqama amaqarafa mariqau. Miqanda naadu naadu mariqau. Miqinoo maridanoo Mariafa amuaquqaikinau. Anutuna kaaqa areenara maraquna fannoo Mariana aranandakina anoonaikufanoo amuaquqaikinau.
19 Yooseefaafa andeeqara faiqi Anutuna ufa irimarufa marinau. Sia Mariana mifa faiqi mara aminau. Minara iriseenoo Yooseefaafa Marianara amuqusufanoo ufa firaana qiqa Mooseena sandufamau fiqa Mariana arifoo qimasee qumee kai minnisararee qinau. 20 Miqi qimaseenoo Yooseefaafa irisee fimarufanoo karaambaiqa qangiroo fannoo qainasaa akooqoo qimaminau. Yooseefa, anee Dafidina mi oosanafa mariananoo. Anee aneenna aqoonnanara sia rufia, sia qumuarimari manaaqafa maridanoo mifa amuaquqaiki ainainafa Anutuna kaaqa areenara maraquna fannoo quqasaifanoo anoonaikinoo. Sia minnisaa kaqi maraa. 21 Mariafa mari inanoo faiqi akoonaiqi maqaannoo. Maqasainana anee mina auqu Yisunee qia. Mina auqu oosana maaqimminoo mariannoo. Furufariranakinaana qumbaqi uqeerannisaaninafa mariannoo. Mifa kasooqaqee narí maqannaasa nariqa mandainaina numookinaana qumbaeeqeenoo amiqiraqoo quqaannoo. Minara anee Yisu nee qia.
22 Qangiroo miqi qufanoo ooqai Anutufa tamummaqara fasiqa qimannimu ufafa anoonaikinau. Mi tamummaqara fasiqafa maaqi qimasee qimaqoofa.
23 Maanaaqa moo fannoo mari inanoo amuaquqaikiannoo. Amuaquqaikinoo faiqi maqaannoo. Mina auqu Imanueera nee qifaranoo.
Mi auquna oosana maasa ufakiqari maaqimminoo maridanoo. Anutufa doo maqee maasa faqa maridanoo.
24 Miqi qimasoofanoo qainasaa Yooseefaana afunni aroofanoo tautinoo findifinoo karaambaiqa qangiroo ufa kai maranau. Minara misa amundeeqee narí afaaqi amufanoo doo narí anaukoo maaqaki mara quqanau. 25 Mara quqaseenoo amuaquqaiku kamuqoo sia ameesaaqusinoo ninau, kaqi marinau. Miqi marufanoo Mariafa narí amaaku maqasoofanoo Yooseefaafa mina auqu Yisu nee qinau.