AAQUQIRA UFA
1
Maa aaquqira ufafa Soroomoonna ufa maridanoo. Dafidina amaaku Isaraee maqannaa karaambaiqa ufa maridanoo.
Maa aaquqira ufafa ani dadaaqinana amiqira irirana faqa andeeqara naamuaqira ufa faqa irisee mina oosana farumara foora meemai uqanna marina faqa irinnaranoo.
Irirana faqaa nira marirana uqannifiqara ufa maridanoo. Anoona ufa kai qira oosana faqa andeeqara oosana amana amana kai raina nimaqara oosana faqa nimianifeera maa ufafa maridanoo.
Maa ufafa irirana siaisa irirana nimidanoo kumaaraa maanaaqa irirana naakapama saina amiqira nira marirana faqaasa mariaqeera maa ufafa maridanoo.
Maa aaquqira ufafa irirana faqaasa irirana moo faqa moo faqa nimimarifa maridanoo. Amiqira irira aanara randee mariasa nimimarifa maridanoo.
Uqannifiqaafaqa aaquqira ufa oosana kukeeqarana faqa irirana faqaasa kukeeqara mariranauqa faqa irifara.
Anee irirana faqaafa mariraree qimasee Yaaweena ameemaanai maria. Furufari mariasa sia iriranara naaquqaidanoo irirana mararanara faqa nikooqaidanoo.
Kumaaraa maanaaqa naakapara ufa.
Qinee qimaaku anoofakoona ufa iria.
Ani anoona akoona aamuaqira ufa fannoo ani amiqira fasiqaikamma amaqaannoo, amiqira sarandaraqara foora aqinaaqa rumbasee kukukakana anukaki rufu amaqeera foora masainana amiqirafa marinnaranoo.
10 Qini qimaaku manda oosana maree mariasa ani amanifana sia misa ufa iria.
11 Misa aniara maaqi qifaranoo. Anee maasa faqa anirainaqa maasa faiqí kuqa narua. Aninaqa kukeeqafi qeeqa didirana taikeeqa oosana siaisa kuqa narua.
12 Misa kaqi marida amiqiqa marifaranoo maasa misa paqurimmasaanaqa kuqifaranoo. Amiqira fasiqa faqa manda fasiqa faqa dapi naruanauranoo.
13 Misa naruseeqa misa qumiasana oosana oosana mareeqee maasa nári maaqaki quqasaananoo maasa maaqa qumbiqaani.
14 Anee maasa faqa aninaqa maasa ummuara masainna aiqama ainaina ani faqa naida amianaura.
15 Qini qimaaku sia miqira fasiqa faqa fua. Misa mariaqooqari nianai maria.
16 Misa mandainaina auqarara sia anuqidaqa. Misa aiqama kari fidika ruiqaranara deedaqiqa maridaqa.
17 Anee ufini ufana fufinana sia aruani qinna ufinina afusaa fufua. Mifa qafamasee rufiaannoo.
18 Miqi maria fasiqausa nári nimaara ufaana fufidaqa. Nariqa ninuka arusee kuqifandinna ufanna fufidaqa.
19 Faiqí nári marusa mi oosanafa nariiundee inoo ummuari mariasa mi ummuarira oosanafa nári naruannoo.
Amiqira irirafa naaraidanoo.
20 Iriaqa, amiqira irirafa irirana faqaa anaas eera foora aana kindooraki faqa faiqí suqi mariaqoo maridanoo nammeera qidanoo.
21 Faandaamura ququsa kooqiki faiqí suqi mariaqoo maridanoo firaaqoo nammeera qidanoo.
22 Innee furufarirausa innee kisaaqasaa fee furufarida marifaree, innee kisaaqasaa fee irirana faqaasa iriranara uteeti qifaree. Sia fee innee minara irifaree.
23 Innee qini aaquqira ufa amiqimmasee iriaqa. Qinee qeeqa amiqira naakapara ufa faqa qeeqa irirana faqa inni nimianaura.
24 Inni naarauna sia irimariafanoo. Aniaqee qunaqa innee qini ufa irisee mana mana imariafanoo.
25 Innee qini naamuaqira ufa nimeesuqusee qini andeeqa nimaqaranara sia nididanoo.
26 Qinee irirausa innee umaaraki aqufi saamurifaqa qinee inniara naanaidara qianaura. Innee mandainainaki aqufifaqa qinee ataasa ataasa qima nimaqaanaura.
27 Mandainaina fannoo firaa aaku ufaira foora anireenoo inni nifu mara ookeendaandaa meeqeenoo aqusaannoo. Nidafirafa faqa ummaara faqa inni rafaaqafu sainaqa qinee naanaidara qianaura.
28 Innee mi mandainainna kiqari iriranara qini irirana faqaasa daaraifaa qinee sia irianaura. Innee firaaqoo qiniara aiqamai randeeqa sia paqurifaranoo.
29 Innee iriranara mandainainee qimasee sia Yaaweena ufa qaindusi mariafanoo.
30 Innee qini naamuaqira ufara sia nididanoo. Qini andeeqa nimaqaranara sia nididanoo.
31 Innee inneeqa mandoosana akiiqara feefauru marasaifanoo inni auriranara foora nimiannoo.
32 Irirana siaisa amiqira irirana nimeesa uqaanara kuqidaqa. Furufari mariasa amiqira irirafa sia marinara mandaikidaqa.
33 Yafasiqa fee qini irirausa ufa irinanoo mi ufafa minasaa rakisi amaqaanoo. Mifa asumu marinanoo sia mandainainara rufiara oosana mariannoo.