IDI UFA
Samma Papiqa
1
–41 Indaaruqaafa (Book 1)
Idi Ufa 1–41
Kuqaa qira asasirafa.
Manda oosana maree mariasa iriranamau sia
fimariasa faqa Anutuna ufa rukiee mariasa faqa
sia moodaanaki kimariasa faqa andeeqara
oosanara fidiaqaa imariasa faqa sia ooqu maria
fasiqausa mi manda oosanausara rufiee
mariasa misa asasiranaki maridaqa.
Miqi maria andeeqara fasiqa anaaseesa Anutuna
sandufamau fuanara asasirana maraidaqa.
Misa faasaana faqa eendanaki faqa mi sandufana
asaana rumasee irimaree fidaqa.
Miqi maria fasiqa anaaseesa saqari nammari aaqa
ummaqirafara foora iqa mariasa maridaqa narí
qanaa mina aqama amiqimmasee iraidanoo
mina amanee sia kakasidanoo.
Miqira fasiqa anaasee nana ainainee auqaafanoo
anoonaikidanoo.
Manda oosana maree marisa sia miqidaqa.
Misa anaaqmaarara foora ufai uqinoo fuaqaqidanoo.
Yaaweena ufa rukiee marisa Anutufa narí ufannai
rumbannimaqaseenoo narí faiqí anaasee
mariaqooqari nianai naaduma mara
quqannisaannoo.
Yaaweefa andeeqarausa nirana mariranasaa
rakisidanoo itita nimaqaidanoo.
Manda oosana maree mariasa kuridiranaki maaniki
fifaranoo.