ROOMMA
Pauroofa Roomma maqannaA akaranimaqoo ufafa.
1
Qinee Pauroosa Anutuna asauku mundirana Yisufa mara firiqai faiqisa maridaqa mina ainaina dadaaqimaruna faiqisa maridaqa. Anutufa qini maqasaa fasiqa Anutufa faiqí aanaaseekinaana rusandeesamumasee narí amiqira fasaasa ufara qimannimiannee qimaqoosa maridaqa.
Mi amiqira fasaasa ufana naaru kambiqaaninnanara Anutufa ooqai uqanna narí tamummaqara fasiqauqa narí ookiqari qimannimisoofaqa quandafiqa faiqí anaasee qimannimisee quandakiqa naaquqara akaraki quqaqoofa maridanoo. 3-4 Mi amiqira fasaasa ufana narí amaaku narí asauku mundirana Yisunara maasa karaambaiqara qidanoo. Mifa Dafidinakiqari kambiqoonara maasa maqasaa fasiqee qidaqa. Anutufa narí firaa afeekannai kuqiranakinaana Yisuna mara findifumaseenoo minannai uqannifiqasoofaqa iriseeqa misa minara Anutuna amaaku innaarunaindaraafa naaquqarafee qidaqa. Yisuna minannai Anutufa qini amiqi amiqinoo qimannimira fasiqaikamambi maridana aiqama maqannaa naarama minisee Yisuna amiqira fasaasa ufa qimannimisainaqa iriseeqa mi mau fiqa Yisuna auqu uqeeraaqeera qiniara qimaqoosa maridaqa. Aiqama maqannaasara qidaqa inni Roomma maqannaasara faqa qidaqa Anutufa inniara narí asauku mundirana Yisunaindi kiaqeera qimaqoofa maridanoo.
Anutufa inni Roomma maqannaasa faqa naarameeqeenoo qini qiku qisauku kiaqeera qimaqoosa mariafaqa. Qinee Pauroosa minara iriseeqa inni akara rumannimaqaunafa maridanoo. Anutufa maasa qikoofa faqa narí asauku mundirana Yisuna maasa karaambaiqa faqa narí amiqi amiqira oosana faqa narí aundura asooarana faqa inni nimiani.
Pauroofa Roomma maqannaasara Anutu finnai dufi dufi qidanoo.
Maa ufanannai inni qimannimiranara qianaura Anutuna asauku mundirana minannai qinee Pauroosa inni Roomma maqannaasara Anutu finnai dufi dufi qimamaqaidaqa. Aiqama maqannaasa innee Yisuna saqarikiranara irimarifaqa minara qinee Pauroosa innaaru qimamaqaidaqa dufi dufi qidaqa. Qinee aiqama kari maqee maqee inni Roomma maqannaasara iridaqa Anutufinnai maqee maqee innaaru qimarunnanara minara Anutufa iridanoo. Qinee qeeqa qimuqusa ookiqari qeeqa iriranannai Anutunara eedoo qira dadaaqira ainainiranakina maridaqa. Maridaqa narí amaaku amiqira fasaasa ufa faiqí anaasee qimannimidaqa. Qinee inniara Roomma maqannaa faiqí aanaaseera innaaru qidee qunanoo Anutufa kuqaa fee qiannoo. 10 Qinee ooqaindari inni maqusai oonuree inni nindafarara irida marunnanara maqee Anutufa qini dadaaqinaqa inni maqusai oonu mariannanara minara faqa innaaru qidaqa.
11 Qinee firaaqoo inni nindafarara qidaqa innaarunaindaraa amiqi amiqirana moo inni naida nimianaqa innee Anutunaki afeekaikamafi mariaqeera iridaqa. 12 Qinee minara maaqi qidaqa qinee faqa innee faqa narí dadaaqi narí dadaaqirara innee Yisuna saqarikirana faqa qinee faqa Yisuna saqarikirana faqa narí dadaaqi narí dadaaqiaqa.
13 Innee Roomma maqannaasa maa ufana iriaqa. Qinee inni maqusai moomoo kari firari mariafananoo moo ainaina rafaaqafinau. Qinee moomoo maqusanaasaki sia Yuda maqannaasaki nimariafanausa miqidaqa misakinaana oonu rarisameeqee Yisunaki quqeemarunausa inniki faqa ooqaindari miqianee qidaqa. 14 Aamina maqannaa faqa irirana faqaasa faqa aikara foora daruqoofanoo maridanoo. Misa aiqama Yisunufa qimannimianaqa irifanoo mi aikana darirafa tatinoo qifaaqa aufadaannoo. 15 Mi aikana tatiranara irisee qinee inni Roomma maqannaasa faqa Anutuna amiqira fasaasa ufa qimannimiraree qidaqa.
Anutuna afeeka ufa asumu mariranaki quqannisee marifa.
16 Anutuna amiqira fasaasa ufa Anutufa faiqí mareeqee asumu mariranaki quqeemari afeekafa maridanoo minannai Yuda maqannaa naaree aanaamuru mariasa innaaqiana irisee mi mau finausa Anutufa asumu mareeqee quqaannoo. Minara qinee mi amiqira fasaasa ufanaki qeeqa daundura firaaqoo mara quqaidaqa. 17 Anutufa faiqí anaasee aaqeemariasa narí namuqaaki mariasa sia naruseenoo mareeqeenoo narí aqoondikidanoo narí amiqira fasaasa ufa minara kooroo idanoo. Maasa Yisuna saqarikirana mifa kai Anutunara aqoondikirana nimidanoo. Ooqeenaa tamummaqara fasiqauqa akara minara maaqi qinoo maridanoo. Faiqí anaasee Anutuna saqarikiranannai mina aqoondikinausa misa kai naaru naaru marirana mareefaranoo.
Faiqí faiqi mandoosana fannoo Anutufa nariranaki quqannisaidanoo.
18 Faiqí anaasee mandainaina faqa kudimakirana faqa miqanda Anutuna anoona ufa rafaaqafifaqa sia irida maridaqa, minara Anutuna aanoo qirana narirafa inaarunaindari akooqoo misasaa qumu maridanoo. 19 Maanara Anutufa misa naridanoo. Faiqí faiqi Anutunara irimari ainainafa akooqoo maridanoo. Anutufa narí kai uqannifiqasoofanoo marifaqa sia irimariafanoo.
20 Ooqai Anutufa maa maqa maaqana auquqooqari mina kukeeqarana idaaqirana faqa mina naaru naaru marira afeeka faqa innaarunaindaraa andeeqara marirana faqa narí auqu quqoo ainainaki akooqoo marufa maridanoo. Faiqí faiqi Anutufa auqu quqoo ainainaki qafamasee sia Anutunara irida fee qifaranoo. Miqi qimasaidaqa unna qimarifanoo Anutufa mi ufana sia iriannoo kaqi naruannoo. 21 Misa Anutunara iridaqa sia minara dufi dufi qidaqa, kafaa sia mina auqu uqeeraidaqa. Misa quandaki nári irirafa firaaqoo furufariranaki kai maridaqa misa nitikura fifau maridanoo asukuna kai qumbiqanoo maridanoo. 22 Misa náriara irirana faqaasee qimasaida unna qimasaidaqa furufariranaki maridaqa. 23 Misa Anutuna naaru naaru marira areenarana mafi quqasee Anutuna innaaruqirana faqa amooqirana faqa mafi quqasee fifau faiqí faiqi amanauqirana faqa ufini amanauqirana faqa aandau amanauqirana faqa amuaqundari maqamau nimarina amanauqirana faqa marasee maasa Anutu fee qimasee minara innaaru qidaqa amooqidaqa.
24 Faiqí misa nári furufarirafa miqinoo firaafa marifanoo Anutufa misa mareeqeenoo nariqa nimuqusimari mandainainaki quqasaifaqa faiqí narinni narinni ira ainainara nisaurira ainaina kai maraidaqa. 25 Misa Anutuna anoona ufa mareeqee kaqinni quqaseeqa unna ufa mareeqee nifusaa quqasee minara kuqaa fee qidaqa. Naaru naaru amooqimaria Anutuna aiqama ainaina auqu quqoo Anutunara minnisee quandaki Anutufa auqu quqoo ainainara fifau ainainara innaaru qimasee maasa Anutu fee qimasee mi mau fidaqa.
26 Anutufa faiqí anaasee nári manda niranara qafamasaifanoo akooqaifanoo kaqi minaki nifeeqaidanoo. Minara aanaaseeuqa faqa nári nifaaqmaaka minnisee andeeqara oosana minnisee narinni narinni oosana oosana manda marirana maraidaqa. 27 Faiqí miqi kai iqa nári ninaaqmaaka faqa amiqira oosana minnisee nariara nariara ridaqa idara foora nitakuqidanoo. Faiqí misa narinni narinni nisaurira ainaina maraseeqa mina akiaqara nári nifaaqasaa aurirana aidafirana marasee aupuraidaqa.
28-31 Faiqí anaasee Anutuna anoona ufara nikooqaifanoo Anutufa misa mareeqeenoo mandainainakina sia fuaqaa ira mandainainakina quqasaifaqa minaki fidaqa. Miqianara maa manda ainaina oosana oosanafa qumbiqaidanoo, manda oosana faqa, kaaqa ainainara rimarina faqa nariara nariara fidiaqaa imariana faqa nariara nariara rairai qirana faqa faiqí kuqannarirana faqa narí afumau narí afumau irafa faqa nári ueeqee narí ueeqee imariana faqa manda oosana oosana faqa nariara nariara munuqi miniqi imariana faqa misa Anutunara fidiaqaa imariana faqa kaukaata qimariana faqa nári nifaaqa nimooqirana faqa nariara kai firaaqoo ufaqí marina faqa maqee maqee mandoosanara randeemariana faqa nári ninaukoo ufa rukiee mariana faqa sia nári andeeqaramau firanara uriqararanee qimariasa, faqa nariqa qimannimira ufa rukiee mariana faqa sia nári nikaqaafasaara amuqusirana faqa mi manda ainainnausaki fimariasa maridaqa. 32 Anutufa minaki fimariasara kuqiranaki fimariaa maqi qida qifaqa iridaqa kaqi minaki fidaqa. Sia minakaifau miqidau firaa manda oosana marasee akaqausa mi mandainainaki dadaaqimariasara misara faqa eedoo qimaseeqa asasidaqa.