Makɨtɨbɨ kɨ dɔsa̰y kɨ Pol ndangɨ adɨ
Korḛtɨ je
Ta kɨ dɔ makɨtɨbɨ tɨ kɨ dɔsa̰y kɨ Pol ndangɨ adɨ Korḛtɨ je
MBa lə Pol kɨ ko̰ joo kɨ mba kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ kɨ aw, aw tḛḛ Korḛtɨ tɨ kɨ e ɓe bo kare kɨ dɔnangɨ Gɨrəsɨ tɨ. Lokɨ Pol aw tḛḛ Korḛtɨ tɨ, ɨsɨ tɨ no̰o̰ ra nay dɔgɨ gɨde jijoo. Nɨngə njé kaw-naa je kɨ Pol ɨndə ngɨrəde, əi dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al, kɨ əi njé tɔ ɓa je al.
Korḛtɨ e ɓe bo kɨ nḛ kɨngə e ngay me tɨ kɨ takul toe kadɨ ba bo tɨ kɨ ra adɨ bato je rəi ngay tɨtɨ. NJé ra gatɨ je uwəi naa tɨ be, taa njé nḛ gər je kɨ dangɨ dangɨ ka əi ngay me tɨ tɔ. Nə nḛ kare kɨ majal, kaya kɨ ra rosɨ mee. Ra adɨ njé kaw-naa je kɨ əi ngə ɓəy kɨn, nḛ je ngay tɨlə-de naa tɨ. Lo kɨn tɨ, Pol ga ta ngay dɔde tɨ, tadɔ lokɨ ɨyə̰-de ə aw lo kɨ rangɨ tɨ, nja naa tɨ naa tɨ, ɨngə poyde kɨ ade rɔnəl al. E be ə, ndangɨ-n makɨtɨbɨ kɨ asɨ sɔ be adɨ-de. Makɨtɨbɨ je kɨ joo ə j-ɨngə-de me Kɨlə-mɨndɨ tɨ kɨ sɨgɨ ne kɨn, nə njé kɨ joo dəw gər lo kɨ tade tḭ tɨ al. Pol əl ta ləde: kɨ kare me 1 Kor 5.9-13, ə e kɨ nungɨ me 2 Kor 2.3 tɔ. Nɨngə makɨtɨbɨ je kɨ joo kɨ j-ɨngə dan made je tɨ ne kɨn, Pol ndangɨ-de dɔkagɨlo mba tɨ lie kɨ ko̰ mɨtə kɨ mba kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ. Kɨ dɔsa̰y Pol ndange Epəjɨ tɨ, ə e kɨ ko̰ joo ndange Epəjɨ tɨ wa tɔ ə se dɔnangɨ Masəduwan tɨ wa be.
Me makɨtɨbɨ tɨ kɨ dɔsa̰y kɨn, go ta kuwə ji-naa tɨ, kɨ kəl ta kɨ Luwə kɨ mbata majɨ lie kɨ ra (1.1-9), Pol dəjɨ njé kaw-naa je kɨ Korḛtɨ tɨ kadɨ ɨndəi ngangɨ gangɨ-naa kɨ to dande tɨ kɨn nɨm (1.10-4.21), kadɨ ɔsi kaya kɨ ra ngərəngɨ nɨm (5), kadɨ ɨyə̰i ta kaw kɨ ndu kasɨ-naa al kɨ dande tɨ no̰ njé gangɨ ta je tɨ kɨ gəri Luwə al kɨn nɨm tɔ (6.1-11). Pol təl a no̰o̰ əl-de ɓəy tɔ kadɨ gəri lo kɨndə kəmde go darɔde tɨ kɨ e kəy kɨsɨ NDɨl Luwə kɨn tɔ (6.12-20). Nɨngə go ta kɔjɨ je tɨ kɨn, Pol tur ta je tɨ kɨ dangɨ dangɨ kɨ njé kaw-naa je dəji-e me makɨtɨbɨ tɨ kɨ ɨləi adi-e. Adɨ e ta kɨ ɔjɨ dɔ:
Taa-naa (7);
Ta kɨ dɔ kuso da je tɨ kɨ awi no̰ kagɨ yo je tɨ, kɨ ta kɨ dɔ pa njɨyəde me nḛ je tɨ pətɨ kɨ aw naa tɨ kɨ ya̰ Luwə al (8.1-11.1);
Ta kɨ dɔ njé kaw-naa je tɨ kɨ nḛ kuso lə Ɓaɓe (11.2-34);
Ta kɨ dɔ kadɨ-kare je tɨ lə NDɨl Luwə (12-14);
Kɨ ta kɨ dɔ kḭ njé koy je lo koy tɨ (15).
Pol tɔl ta makɨtɨbɨ ləne kɨ poy ta je madɨ tɔ (ta kɨ dɔ nḛ kaw tɨ nɨm, ndɨgɨ ra je lə Pol nɨm…), kuwə ji-naa tɔ (16).
Me nḛ je tɨ pətɨ kɨ asɨ-naa al dan Korḛtɨ je tɨ kɨn, Pol əl-de təkɨ təl rɔ go ndu tɨ lə Kɨrɨsɨ par ə a ra kadɨ nḛ je asɨ-naa. NGa nɨngə ndɨgɨ-naa kɨ rɔjetɨ lə ngakonaa je ə e rəbɨ kɨ majɨ ɨtə rəbɨ je pətɨ tɔ (13).
1
Kuwə ji-naa
Mi Pol kɨ Luwə ɓar-m, kɨ go me ndɨgɨ tɨ lie kadɨ mi nje kaw kɨlə lə Jəju Kɨrɨsɨ, naa tɨ kɨ ngoko̰je Sosɨtən Knjk 18.17, j-uwə jisi səi njé kaw-naa je kɨ ɨsi Korḛtɨ Knjk 18.1 tɨ, j-uwə jisi səi njé kɨ Luwə ɔr səsi me majal tɨ kɔ kɨ go rəbɨ kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ, j-uwə jisi səi njé kɨ Luwə ɓar səsi tə dɨje kɨ kay njay ləne, j-uwə jisi səi dɨje pətɨ kɨ, me lo je tɨ kɨ dangɨ dangɨ, ɨsɨ ɓai tɔ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ, Ɓaɓe ləsi kɨ Ɓaɓe ləje. Kadɨ me-majɨ kɨ kɨsɨ-maje lə Bawje Luwə əi kɨ Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ e dɔsi tɨ.
Ra majɨ lə Luwə me Kɨrɨsɨ tɨ
M-ra oyo Luwə ləm kɨ ndɔ je ndɔ je kɨ mbata ləsi. M-ra-e oyo ɔjɨ dɔ me-majɨ lie kɨ to dɔsi tɨ me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ. Tadɔ me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ kɨn ə majɨ ur-n səsi me kujɨ ta tɨ kɨ me nḛ gər tɨ. Najɨ kɨ ma kɨ dɔ Kɨrɨsɨ tɨ e kɨ ma kɨ tɔgɨ dansi tɨ, adɨ kadɨ-kare madɨ kare kɨ du səsi goto. Ɨsɨ ɨngəmi ndɔ kɨ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ a tḛḛ-n hɔy. Kɨrɨsɨ wa kɨ dɔne a adɨ səsi tɔgɨ kadɨ uwəi rɔsi ba bɨtɨ dɔbəy ndɔ tɨ. A adɨ uwəi rɔsi ba mba kadɨ ndɔ təl-e ɓa səi kɨ ta dɔsi tɨ al. MBata Luwə kɨ nje ɓar səsi, ɨlə səsi naa tɨ kɨ NGone Jəju Kɨrɨsɨ kɨ Ɓaɓe ləje, e Luwə kɨ nje ka dɔ ndune tɨ. 10 NGakom je, m-ndəjɨ səsi me tɔ Ɓaɓe tɨ ləje Jəju Kɨrɨsɨ kadɨ adi ndusi e naa tɨ. Adi gangɨ-naa goto dansi tɨ. Majɨ kadɨ adi tagasi je kɨ angalsi je e naa tɨ kare ba. 11 MBa ri ə m-əl ta kɨn be wa? M-əl be mbata dɨje kɨ Kolowe tɨ əli-mi ta kɨ dɔsi tɨ adɨ-m m-o. 12 Nɨngə nḛ kɨ m-ge kadɨ m-əl səsi, m-o təkɨ dansi tɨ dəw madɨ ə nə: «Mi dəw lə Pol», kɨ nungɨ ə nə: «Mi dəw lə Apolosɨ Knjk 18.24», kɨ rangɨ ə nə: «Mi dəw lə Pɨyər», ə e kɨ rangɨ ɓəy ə nə: «Mi lə Kɨrɨsɨ». 13 Ə se Kɨrɨsɨ e kɨ gangɨ rɔne dana wa? Se e Pol ə ɓəi-e dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ mbata ləsi wa? Se rai səsi batəm me tɔ Pol tɨ wa? 14 M-ra oyo Luwə təkɨ ra adɨ m-ra batəm dəw madɨ kare dansi tɨ al. Dɨje kɨ m-ra-de batəm e Kɨrɨsɨpusɨ Knjk 18.8 əi kɨ Gayusɨ par. 15 Dəw madɨ kare kɨ a ə nə rai nḛ batəm me tɔm tɨ goto. 16 Dɨje kɨ m-ra-de batəm ɓəy tɔ ɓa, e njé kɨ me kəy tɨ lə Isɨtəpanasɨ. Kɨ rangɨ to no̰o̰ nɨngə, m-o al ngata. 17 E kɨ mba kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ ə Kɨrɨsɨ ɨlə-m, ɓɨ e kɨ mba ra batəm al. Kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ kɨn e kɨ gosɨ ta kɨ ta tɨ al. Re e kɨ gosɨ ta kɨ ta tɨ nɨngə, koy Kɨrɨsɨ dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ a təl nḛ kɨ ndae goto.
Kɨrɨsɨ e tɔgɨ kɨ tər lə Luwə
18 MBḛ koy Kɨrɨsɨ dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ e ta mbə kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ ɨsɨ awi tujɨ tɨ. Nə kɨ rɔjetɨ je kɨ j-ɨngə kajɨ nɨngə e tɔgɨ lə Luwə. 19 Makɨtɨbɨ lə Luwə ə nə: «M-a m-tujɨ tər lə njé tər je, nɨngə njé nḛ gər je, m-a m-ro ta nḛ gər ləde kadɨ təl nḛ kɨ kare Ejay 29.1420 NJe tər e ra be? NJe ndo ndu-kun e ra be? NJe najɨ ta e ra be? Tər lə dəw kɨ dunɨya̰ tɨ ə yə Luwə təl-e nḛ kɨ mbə tɨ. 21 E be mbata tər kɨ dɔnangɨ tɨ ne asɨ kadɨ aw kɨ dɨje adɨ gəri tər lə Luwə al. E be ə Luwə ndɨgɨ ngay kadɨ n-ajɨ dɨje kɨ adi-e mede. Dɨje kɨ adi-e mede kɨ go rəbɨ kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ kɨ dəw oo ə to tə ta mbə yo. 22 *Jɨpɨ je dəji kadɨ n-ooi nḛ kɔjɨ, Gɨrəkɨ je sangi tər tɔ. 23 Kɨ sɔbɨ dɔje nɨngə, j-ɨlə mbḛ Kɨrɨsɨ kɨ ɓəi-e dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ. MBḛ kɨn təl jɨgɨ tɨgə Jɨpɨ je, ə e ta mbə kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al tɔ. 24 Nə kɨ rɔ dɨje tɨ əi Jɨpɨ je kɨ dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al, kɨ Luwə ɓar-de nɨngə, mbḛ lə Kɨrɨsɨ kɨn e tɔgɨ kɨ tər lə Luwə mbata tɨ ləde. 25 Tadɔ ta mbə lə Luwə kɨn e tər kɨ ɨtə tər lə dɨje, ə tɔgɨ goto lə Luwə kɨn e tɔgɨ kɨ ɨtə tɔgɨ lə dɨje.
26 NGakom je, ɨndəi kəmsi majɨ oi. Dansi tɨ kɨ Luwə ɓar səsi kɨn, njé tər je kɨ go darɔ tɨ əi ngay al, njé tɔgɨ je əi ngay al, njé tɔɓa je əi ngay al tɔ. 27 Nɨngə kadɨ ɨgəri təkɨ Luwə kɔtɨ nḛ je kɨ njé tɔgɨ al kɨ dɔnangɨ tɨ ne mba kadɨ ɨlə-n rɔsɔl dɔ nḛ je tɨ kɨ njé tɔgɨ. 28 Luwə kɔtɨ nḛ je kɨ kəme goto, nḛ kɨ dɨje kɨdi-e dɔnangɨ, nḛ je kɨ əi nḛ madɨ al, mba ro-n ta nḛ je kɨ dɨje ooi ndade. 29 Be mba kadɨ dəw madɨ ɨndə gune no̰ Luwə tɨ al. 30 E Luwə ə ɨlə səsi naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ. Kɨrɨsɨ kɨ ɓone e tər ləje kɨ ḭ rɔ Luwə tɨ. E ə, kɨ go rəbɨ lie, Luwə ɔr-n ta dɔje tɨ, adɨ j-ayi njay, ugə dɔje ji majal tɨ. 31 E be təkɨ makɨtɨbɨ lə Luwə əl-n ə nə: «Dəw kɨ ge kɨndə gune nɨngə, majɨ kadɨ un Ɓaɓe ə ɨndə-n gune Jərəmi 9.23

1:1 Knjk 18.17

1:2 Knjk 18.1

1:12 Knjk 18.24

1:14 Knjk 18.8

1:19 Ejay 29.14

1:31 Jərəmi 9.23