Makɨtɨbɨ kɨ dɔsa̰y kɨ
Ja̰
ndangɨ
Ta kɨ dɔ makɨtɨbɨ tɨ kɨ dɔsa̰y kɨ Ja̰ ndangɨ
Dəw ɨndə tɔ Ja̰ dɔ makɨtɨbɨ tɨ kɨn al, nə njé kɨ kəte gəri majɨ kadɨ makɨtɨbɨ je mɨtə e Ja̰ ə ndangɨ-de. E kɨ dɔsa̰y kɨn ɔjɨ-je nḛ madɨ kare dɔ dɨje tɨ kɨ nje ndangɨ makɨtɨbɨ ndangɨ adɨ-de al. Ne kare kɨ ɓa, nje ndangɨ makɨtɨbɨ tɔjɨ ndajɨ nḛ je madɨ kɨ rɔ njé kaw-naa je tɨ kɨ makɨtɨbɨ kɨn sɔbɨ dɔde adɨ j-o. NJé kaw-naae je kɨn, njé kɨ əli əi nə n-əi njé ra kɨlə lə Luwə, kɨ ndəmi rəbɨ kadɨ-me Kɨrɨsɨ rai-de majal kɨ nḛ ndo je kɨ ngom. Rai-de majal təkɨ j-o-n rɔ njé kaw-naa je tɨ lə Kɨrɨsɨ ngay go koy Kɨrɨsɨ tɨ. E mbata kɨn ə, nje ndangɨ makɨtɨbɨ ɨlə jine dɔ nḛ je tɨ joo me makɨtɨbɨ tɨ ləne:
Kɨlə dɨngəm me dɨje tɨ kɨ ndangɨ makɨtɨbɨ adɨ-de kadɨ njɨyəi me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ rɔjetɨ kɨ Luwə nɨm kɨ NGone Jəju Kɨrɨsɨ nɨm. Nɨngə e nḛ kɨ sɔbɨ kadɨ a tɔji me ndɨgɨ-naa tɨ dande tɨ.
Rɔ kɨ nḛ ndo kɨ go rəbe tɨ al kɨ ə nə dɔnangɨ kɨ je me tɨ kɨn e dɔnangɨ kɨ rosɨ kɨ majal ɓɨ Kɨrɨsɨ kɨ e NGon lə Luwə asɨ kadɨ a təl rɔne dəw tɨ re me tɨ al. NJé ndo nḛ je kɨ ngom kɨn əli təkɨ Jəju kɨ dɔnangɨ tɨ ne e dangɨ kɨ Kɨrɨsɨ kɨ e dəw kɨ Luwə mbəte. Əli əi nə Kɨrɨsɨ e dəw kɨ me ndɨl tɨ par ɓɨ dəw a oo-e al. Taa təli əli ɓəy tɔ təkɨ re dəw gər Luwə kɨ rəbɨ nḛ gər ləne, ɓa ɨngə kajɨ par ngata, ɓɨ e ta kadɨ go tɨ ə dɨje ndɨgɨ-naa je, rai nḛ kɨ go rəbe tɨ wa taa al ngata. Nɨngə əi je kɨn əi nḛ ndo je kɨ go rəbe tɨ al kɨ ɨlə kagɨ no̰ Poy ta tɨ kɨ Majɨ, ə kadɨ e kɨ rɔ səde.
NJe ndangɨ makɨtɨbɨ ɨlə ngɨrə ta ləne kɨ nḛ kɨ uwə mee kɨ e kadɨ tɔgɨ njé kadɨ-me je me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ sɔbɨ kadɨ ɨndəi-naa tɨ kɨ Luwə nɨm kɨ Jəju Kɨrɨsɨ nɨm kɨn, taa me kɨndə rɔ naa tɨ dande tɨ nɨm tɔ (1.1-4). Lo kɨn tɨ, sɔbɨ kadɨ ai dana me najɨ kɨ ma tɨ kɨ njé kɨ ooi Kɨrɨsɨ kɨ kəmde nɨm, ooi ta lie kɨ mbide nɨm mai kɨn. NJe ndangɨ makɨtɨbɨ dəjɨ njé kɨ dangɨ makɨtɨbɨ kɨn adɨ-de kadɨ njɨyəi me kunjɨ tɨ, tadɔ Luwə e kunjɨ. Nɨngə e mbata kɨn ə, sɔbɨ kadɨ rai kɨlə kɨ ndu-kun kɨ dɔ ndɨgɨ-naa tɨ (1.5-2.17). Go tɨ, nje ndangɨ makɨtɨbɨ əl təkɨ njé ta̰ rɔ Kɨrɨsɨ kɨ tɔgɨde ngay a ḭḭ taa, nɨngə əi njé ngom je kɨ a naji təkɨ Jəju e Kɨrɨsɨ kɨ Luwə mbəte kɨn al (2.18-29). Ɓa a no̰o̰ ole mede dɔ tɨ təkɨ njɨyə me nḛ ra je tɨ kɨ rɔjetɨ, me ndɨgɨ-naa tɨ yo je kɨ ne je, kɨ me ka dɔ nja tɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ kɨn ə e nḛ je kɨ tɔji kadɨ je ngan lə Luwə təkɨ rɔjetɨ (3.1-24). Go tɨ, nje ndangɨ makɨtɨbɨ tɔjɨ-de rəbɨ kɔr kəm nḛ kɨ rɔjetɨ al kɨ nḛ kɨ rɔjetɨ naa tɨ, ɓa təl re dɔ ko̰ ta tɨ kɨ dɔ ndɨgɨ-naa tɨ ka kɨn ɓəy. Əl-de təkɨ ke dəw lə Luwə e ndɨgɨ-naa, tadɔ Luwə e nje ndɨgɨ dɨje (4.7-21). Ja̰ tɔl ta makɨtɨbɨ ləne kɨ kɨlə ji dɔ nḛ tɨ kɨ ɓari-e kadɨ-me kɨ nje tətɨ rɔ, taa təl re dɔ ngongɨ ta je tɨ madɨ tɔ (5.1-21).
Makɨtɨbɨ kɨn e makɨtɨbɨ kɨ ɨlə jine dɔ rəbɨ njɨyə kɨ Kɨrɨsɨ tɨ adɨ ay njay. Adɨ tɔgɨ njé kun go Kɨrɨsɨ me mər ta je tɨ ləde, taa ra səde kadɨ ɔsi nḛ ndo kɨ go rəbe tɨ al kɨ a ur kɨ dəw wale kɨn ngərəngɨ nɨm, ɨlə dɨngəm mede tɨ kadɨ gəri lo dɔɔ rɔde naa tɨ kɨ Jəju nɨm, kɨ ndɨgɨ-naa nɨm tɔ.
1
Ta Kajɨ
Nḛ kɨ e lo kɨlə ngɨrə nḛ je tɨ Ja̰ 1.1, nḛ kɨ j-o kɨ mbije, nḛ kɨ j-o kɨ kəmje, nḛ kɨ jɨ go̰ kɔri kɔri, nḛ kɨ jije ɔdɨ, e ta kajɨ kɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ. Kajɨ kɨn ɔdɨ rɔne adɨ j-o-e kɨ kəmje; jɨ ma najɨ lie. Nɨngə e mbata kɨn ə, j-ɨsɨ j-ɨlə səsi mbḛ kajɨ kɨ kəte e kadɨ Bawje Luwə tɨ, ɓa go tɨ, e kɨ tḛḛ kɨ dɔe kadɨ-je. Nḛ kɨ j-o kɨ kəmje nɨm, j-o kɨ mbije nɨm, ə səi ka j-ɨlə səsi mbḛe tɔ. Lo kɨn tɨ, a ɨndəi rɔsi naa tɨ səje dɔ me kasɨ-naa tɨ kɨ j-aw-n kɨ Bawje Luwə nɨm, kɨ NGone Jəju Kɨrɨsɨ nɨm kɨn. Nɨngə jɨ ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn j-adɨ səsi kadɨ rɔnəl ləje asɨ-naa tapɨ.
NJɨyə me kunjɨ tɨ
Luwə e kunjɨ, ngon tɨl kɨ ndə̰y be ka goto rɔe tɨ, nɨngə e kɨn ə e ta kɨlə mbḛ kɨ j-ɨngə ta Jəju Kɨrɨsɨ tɨ ə je j-ɨlə səsi mbḛe. Kɨn ə re j-əli j-əi nə meje e naa tɨ kɨ Luwə, nɨngə j-ai no̰o̰ jɨ njɨyəi me tɨl tɨ ɓəy ə, j-əi njé ngom je, nḛ kɨ rɔjetɨ goto rɔje tɨ. A re jɨ njɨyəi me kunjɨ tɨ təkɨ Luwə wa e-n me kunjɨ kɨn be ɓa, me je e naa tɨ kɨ naa nɨm, taa məsɨ Jəju kɨ NGone togɨ majal je ləje pətɨ kɔ tɔ.
Kɨn ə re j-əli j-əi nə jɨ rai majal al ə, j-ɨsɨ j-ədi rɔje j-əi je wa, taa nḛ kɨ rɔjetɨ goto rɔje tɨ tɔ. Nə re jɨ tḛḛ taje dɔ majal je tɨ ləje ə, Luwə kɨ e dəw kɨ yətɨ ndune al nɨm, e dəw kɨ dana nɨm kɨn a ɨyə̰ go majal je ləje kɔ, taa a bɔr ra go tɨ al je ləje pətɨ kɔ tɔ. 10 A kɨn ə re j-əli j-əi nə j-əi njé ra majal je al ə, jɨ ɓari Luwə nje ngom, nɨngə ta lie ka goto meje tɨ tɔ.

1:1 Ja̰ 1.1