Makɨtɨbɨ kɨ dɔsa̰y kɨ
Pɨyər
ndangɨ
Ta kɨ dɔ makɨtɨbɨ tɨ kɨ dɔsa̰y kɨ Pɨyər ndangɨ
Makɨtɨbɨ kɨ dɔsa̰y kɨn Pɨyər ndangɨ adɨ njé kun go Kɨrɨsɨ kɨ sanəi-naa kɨ lo je kɨ dangɨ dangɨ dɔnangɨ Aji tɨ kɨ du (ɓone ɓari-e Turki). NJé kaw-naa je kɨ dɨje kɨn əi dande tɨ, əi njé kaw-naa je kɨ Pol əi kɨ madɨ-kɨləne je ɨndəi gɨnde. Dɔmajɨ ə Pɨyər a ɨsɨ Rom tɨ ə ndangɨ-n makɨtɨbɨ kɨn. Rom kɨ Pɨyər ɨndə tɔe nə Babɨlon (5.13). Ta kɨ Pɨyər əl ɔjɨ dɔ dɨje kɨ ndangɨ makɨtɨbɨ adɨ-de kɨn tɔjɨ kadɨ dɨje kɨ əi njé kun go Kɨrɨsɨ al kɨ gəi gɨdɨde, ɨsɨ kɨdi-de nɨm, ɨsɨ ɨndəi ta je kɨ majal dɔde tɨ nɨm, taa ɨsɨ sangi kadɨ n-adi ko̰ darɔde nɨm tɔ. Nɨngə e mbata kɨn ə nje kaw kɨlə Pɨyər ndangɨ makɨtɨbɨ, ɨlə-n dɨngəm mede tɨ kadɨ adi kəmde e dɔ Ɓade Jəju Kɨrɨsɨ tɨ kɨ ɨsɨ ɨngəi ko̰ lie kɨn.
Me kəl ta tɨ kɨ Luwə kɨ re go ta kuwə ji-naa tɨ, Pɨyər ole mede dɔ rəbɨ tɨ kɨ Luwə ajɨ-n-de, taa adɨ-de nḛ kɨndə me dɔ tɨ kɨ bo ngay kɨ takul koy Kɨrɨsɨ kɨ kḭe lo koy tɨ tɔ (1.3-12). Pɨyər ɨlə dɨngəm mede tɨ nɨm, kadɨ ɨsi dɔ njade tɨ nɨm, dəjɨ-de kadɨ pa njɨyəde ay njay me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ nɨm (1.13-2.10). Dəjɨ-de tɔ kadɨ ooi nḛ je kɨ tḛḛ dɔ Kɨrɨsɨ tɨ, nɨngə əi je kadɨ tɔji təkɨ ai dɔ njade tɨ me ta tɨ lie kɨ rəbɨ kɨlə rade je nɨm, kɨ rəbɨ kuwə tɔgɨ ba me nḛ je tɨ kɨ nga̰ kɨ a tḛḛ dɔde tɨ nɨm. Pɨyər adɨ-de ta kɔjɨ je ngay dɔ kɨlə je tɨ kɨ sɔbɨ dɔde kadɨ rai dan dɨje tɨ me ɓe tɨ ləde, dɔ kulə nojɨ tɨ kɨ kadɨ to dan ɓəə je tɨ kɨ ɓade je, dɔ ɓukɨ-naa tɨ kɨ kadɨ to dan ne-naa je tɨ kɨ ngaw-naa je, dɔ ji kɨsɨ kɨ naa tɨ lə kosɨ njé kaw-naa je, kɨ dɔ pa njɨyəde tɨ kɨ rɔ njé kun go Kɨrɨsɨ al je tɨ (2.11-4.19). Lo ka̰ye tɨ kɨ 5, Pɨyər adɨ-de ngan ndu je madɨ kɨ ɔjɨ dɔ ngatɔgɨ je (njé kɔr no̰ njé kaw-naa je) nɨm, basa je kɨ mandɨ je nɨm, taa njé kadɨ-me je pətɨ nɨm tɔ, kadɨ pətɨ, ai dɔ njade tɨ me ko̰ tɨ kɨ ɨsɨ tḛḛ dɔde tɨ. Pɨyər tɔl ta makɨtɨbɨ ləne kɨ ta kuwə ji-naa.
Kɨn ə Pɨyər dəjɨ dɨje kɨ ndangɨ makɨtɨbɨ adɨ-de kɨn kadɨ re e ko̰ kɨ ban ə tḛḛ dɔde tɨ ka kadɨ uwəi rɔde ba me kadɨ-me tɨ ɓa, e mbata najɨ kɨ ma kɨ sɔbɨ kadɨ mai dɔnangɨ tɨ ne. Sɔbɨ kadɨ ji kɨsɨde kɨ dɔde taa, kɨ pa njɨyəde, kɨ kɨlə rade pətɨ ɨlə mbḛ kɨlə je kɨ ətɨ ɓəl kɨ Luwə ra-de (2.9), kadɨ tə dɨje kɨ njé kun go Kɨrɨsɨ al, gəri kɨlə rade kɨ majɨ ngay kɨ ɨsɨ rai, ə kadɨ ɨləi tɔjɨ dɔ Luwə tɨ ndɔ tɨ kɨ a re-n tɔ (2.12).
1
Kuwə ji-naa
Mi Pɨyər kɨ nje kaw kɨlə lə Jəju Kɨrɨsɨ, m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn madɨ səi je kɨ Luwə mbətɨ səsi, kɨ ɨsanəi-naa, adɨ ɨsi tə mba je dɔnangɨ je tɨ kɨ Po̰, kɨ Galasi, kɨ Kapadosɨ, kɨ Aji, kɨ Bɨtɨni. Luwə kɨ Bawje mbətɨ səsi kəte, kɨ go ndɨgɨ ra tɨ ləne, kadɨ səi dɨje lie kɨ takul NDɨle, kadɨ ɨtəli rɔsi go Jəju tɨ, ə kadɨ məse togɨ səsi adɨ ayi njay Tḛḛ kɨ taga 24.3-8; Ləbətɨkɨ 16.14-15. Kadɨ me-majɨ kɨ kɨsɨ-maje lə Luwə to mbar mbar kɨ dɔsi tɨ.
Ra oyo Luwə tadɔ kajɨ kɨ tḛḛ dɔe kɨ takul Jəju Kɨrɨsɨ
Tɔjɨ kɨ dɔ Luwə tɨ kɨ Baw Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ, tadɔ me-majɨ lie kɨ ngay kɨ ojɨ-n-je kojɨ kɨ sɨgɨ, kɨ go rəbɨ kḭ Jəju Kɨrɨsɨ dan njé koy je tɨ. Lo kɨn tɨ, j-aw kɨ nḛ kɨndə me dɔ tɨ kɨ to ratata, tadɔ j-aw kɨ nḛ majɨ je kɨ Luwə ngəm dɔra̰ tɨ mbata ləje. E nḛ kɨ a ndum al nɨm, a uwə yoro al nɨm, taa ndolee a goto al nɨm tɔ. Nḛ je kɨn Luwə ngəm-de dɔra̰ tɨ mbata ləsi səi je kɨ tɔge ɨsɨ ngəm səi kɨ takul kadɨ-me, mbata kajɨ, adɨ e kajɨ kɨ e ɓasi kadɨ dɔe a tḛḛ ndɔ kɨ dɔbəy tɨ. E kɨn ə ɨsɨ adɨ səsi rɔnəl, lokɨ nḛ na je kɨ dangɨ dangɨ kɨ dɔkagɨlo ndə̰y be adɨ me-ko̰ ra səsi. Ɔr kɨ e nḛ kɨ a tujɨ ka, nai-e me por tɨ kadɨ ooi-e. Be tɔ ə, nḛ na je ka kɨn ɨsɨ nai kadɨ-me Luwə ləsi kɨ gate ɨtə ɔr, kadɨ ooi se e kɨ rɔjetɨ wa. Re e kɨ rɔjetɨ nɨngə, a ɨngəi pɨtɨ, kɨ tɔɓa, kɨ kɔsɨ-gon lokɨ Jəju Kɨrɨsɨ a tḛḛ hɔy. Jəju kɨ oi-e kɨ kəmsi al, nə ɨndɨgi-e, oi-e al ɓəy, nə adi-e mesi. Nɨngə ɨsɨ rai rɔnəl, adɨ e rɔnəl kɨ bo ngay, dum kəl tae. Tadɔ ɨngəi nḛ kɨ adi mesi kɨ dɔe, adɨ e kajɨ rɔsi. 10 Kɨ ɔjɨ dɔ kajɨ kɨn, njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ, ndəri gɨne, taa dəji ta dɔ tɨ ngay tɔ. Adɨ e njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ dɔ kadɨ-kare tɨ kɨ Luwə ɨndə dɔe dana kəte adɨ səsi. 11 *NJé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ sangi kadɨ n-gəri se dɔkagɨlo kɨ ra ə nḛ je kɨn a rai nḛ, ə nḛ je kɨ ban ə a rai nḛ dɔkagɨloe tɨ kɨ NDɨl Kɨrɨsɨ ɔjɨ-de wa? Tadɔ NDɨl Kɨrɨsɨ kɨ mede tɨ tɔjɨ-de dɔkagɨlo kɨn kəte, lokɨ əl ta dɔ ko̰ je kɨ Kɨrɨsɨ a ɨngə kɨ tɔjɨ kɨ a re go ko̰ tɨ Pa je 22; Ejay 53; Lk 24.25-26. 12 Luwə adɨ nje kəl ta kɨ tae tɨ gəri təkɨ, mbḛ kɨ n-ɨndə tade tɨ kɨn e kɨ mba majɨ ləde əi je wa al, nə e kɨ mba majɨ ləsi ə ɨləi mbḛ kɨn. NGɔsɨne njé kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ ɨləi səsi mbḛ kɨn kɨ takul tɔgɨ lə NDɨl Luwə kɨ Luwə ɨlə sie adɨ ḭ dɔra̰ tɨ re. MBḛ kɨn, malayka je kɨ dɔde ka sangi kadɨ n-gəri gɨne tɔ.
Kɨndə me dɔ tɨ kɨ a ge nḛ ra kɨ ay njay
13 Tadɔ kɨn ə, kadɨ adi tagasi ɨsɨ kəm, adi kəmsi ay njay kadɨ ɔri mbo̰ nḛ kɨ majɨ kɨ nḛ kɨ majal naa tɨ. Kadɨ kɨndə me dɔ tɨ ləsi ba pətɨ e dɔ kadɨ-kare tɨ kɨ Luwə a adɨ səsi, lokɨ Jəju Kɨrɨsɨ a tḛḛ hɔy. 14 Sɔbɨ kadɨ səi njé təl rɔ go ta tɨ lə Luwə, ɓɨ uni go ngur darɔ kɨ kəte ɨsɨ ndɔr səsi, lokɨ ɨsi day dɔ rɔsi tɨ ɓəy kɨn al. 15 Nɨngə, təkɨ Luwə kɨ ɓar səsi e nje Kay NJay ka kɨn ə, səi je ka, kadɨ ayi njay me pa njɨyəsi je tɨ pətɨ tɔ. 16 MBata makɨtɨbɨ lə Luwə əl ə nə: «A səi dɨje kɨ kay njay, tadɔ mi kɨ Kay NJay Ləbətɨkɨ 19.217 Re me kəl ta je tɨ ləsi kɨ Luwə, ɨsɨ ɓari-e Bawsi, e kɨ e Luwə kɨ nje gangɨ ta dɔ dəw tɨ kɨ ra kɨ go kɨlə rae tɨ ɓɨ, ɔr kəm dəw dana al nɨngə, majɨ kadɨ nḛ rasi e kɨ go ɓəl Luwə tɨ, dɔkagɨlo tɨ kɨ ɨsi tə mba je dɔnangɨ tɨ ne kɨn. 18 Nɨngə ɨgəri majɨ təkɨ e kɨ la ə se ɔr kɨ əi nḛ je kɨ a tuji kɨn ə Luwə ɨgə-n dɔsi me nḛ ra je tɨ kɨ majal, kɨ kasi je ɨyə̰i adi səsi kɨn al. 19 Nə e kɨ məsɨ Kɨrɨsɨ kɨ gate dum ndogɨ, ə Luwə ɨgə-n dɔsi. Kɨrɨsɨ kɨ e tə ngon batɨ kɨ nḛ madɨ ra-e al, ta nḛ kɨ majal ɔde al tɔ. 20 Luwə mbəte, ɨndə dɔe dana kəte no̰ kɨlə ngɨrə dunɨya̰ tɨ nu kɨ mbata kadɨ-kare kɨn, nɨngə tḛḛ kɨ dɔe dɔkagɨlo tɨ kɨ dɔbəy tɨ, mbata majɨ ləsi. 21 E kɨ takul Kɨrɨsɨ ə, uni mesi adi Luwə, kɨ tḛḛ sie dan njé koy je tɨ, ə ade tɔɓa, mba kadɨ kadɨ-me, kɨ kɨndə me dɔ tɨ ləsi e kɨ dɔ Luwə tɨ.
NJɨyə lə ngan lə Luwə me ndɨgɨ-naa tɨ
22 Təkɨ ayi rɔsi njay, kɨ go rəbɨ təl rɔ go ta tɨ kɨ rɔjetɨ, mba kadɨ ɨndɨgi ngako̰si je kɨ me Kɨrɨsɨ tɨ, kɨ kanjɨ kədɨ kəm-naa, sɔbɨ kadɨ ɨndɨgi-naa dansi tɨ, kɨ yo kɨ nḛ, kɨ me kɨ kay njay. 23 Kojɨ kɨ oji səsi sɨgɨ, e kɨ ta rəbɨ lə bawsi je kɨ njé koy kɨn al, nə e kɨ takul nḛ dɨbɨ kɨ a oy al, kɨ takul ta koy al kɨ a to ratata. 24 MBata makɨtɨbɨ lə Luwə əl ə nə:
«Dɨje pətɨ toi tə mbi kam be,
Nɨngə majɨde pətɨ, to tə putɨ kam be tɔ.
Kam ndole, pute jɔre,
25 Nə ta lə Ɓaɓe to lo tone tɨ ratata kɨ no̰ tɨ Ejay 40.6-8.» Ta kɨn e Poy Ta kɨ Majɨ kɨ ɨləi səsi mbḛ.

1:2 Tḛḛ kɨ taga 24.3-8; Ləbətɨkɨ 16.14-15

1:11 Pa je 22; Ejay 53; Lk 24.25-26

1:16 Ləbətɨkɨ 19.2

1:25 Ejay 40.6-8