Makɨtɨbɨ kɨ dɔsa̰y kɨ Pol ndangɨ adɨ
Təsalonɨkɨ je
Ta kɨ dɔ makɨtɨbɨ tɨ kɨ dɔsa̰y kɨ Pol ndangɨ adɨ Təsalonɨkɨ je
Təsalonɨkɨ e ɓe kɨ kəte e ɓe bo kɨ ɨsɨ dɔ made je tɨ, go nangɨ tɨ kɨ Masəduwan kɨ dɨje kɨ Rom ɨsɨ dɔ tɨ. Masəduwan kɨ a kɨ jam dɔ ɓe tɨ kɨ Gɨrəsɨ, kaw kɨ lo kɨbə kadɨ tɨ be.
NGa nɨngə, e kaw mba tɨ lə Pol kɨ ko̰ joo kɨ aw mba kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ kɨn ə, ɔtɨ Pɨlɨpɨ tɨ aw Təsalonɨkɨ, ɨndə gɨn njé kaw-naa je kɨ Təsalonɨkɨ tɨ. Nə lo kadɨ Pol ɨsɨ Təsalonɨkɨ tɨ ndɔ ngay goto, tadɔ Jɨpɨ je madɨ kɨ ɔsi-e ta. E be ə, ra adɨ Pol əi kɨ Sɨlasɨ, tusi Təsalonɨkɨ ɨyə̰i, ə ɔti law ba awi Bəre tɨ (Knjk 17.1-10). Dɔkagɨlo kɨ rangɨ go tɨ nga ɓa, Tɨmote kɨ təl re Təsalonɨkɨ, aw ɨngə Pol Korḛtɨ tɨ, ade poy njé kaw-naa je ade oo (1Təsa 1.6). Lo kɨn tɨ ə, Pol a ndangɨ-n makɨtɨbɨ kɨ dɔsa̰y kɨn, kaw kɨ ɓal tɨ kɨ 51 je be go Jəju Kɨrɨsɨ tɨ. NJé sangɨ gɨn makɨtɨbɨ je əli təkɨ makɨtɨbɨ tɨ kɨ dɔsa̰y kɨ Pol ndangɨ adɨ Təsalonɨkɨ je kɨn e makɨtɨbɨ kɨ ndange a e no̰ makɨtɨbɨ je tɨ ngay kɨ me Kɨlə-mɨndɨ tɨ kɨ Sɨgɨ.
Poy njé kaw-naa je kɨ Pol oo, ade rɔnəl ngay. Be ə, me makɨtɨbɨ tɨ kɨ Pol ndangɨ adɨ-de kɨn, ra oyo Luwə mbata njé kaw-naa je kɨ Təsalonɨkɨ kɨ təli nḛ ndajɨ kɨ majɨ mbata lə ndəgɨ njé kaw-naa je kɨ dɔnangɨ Masəduwan tɨ. Pol ole mede dɔ kɨlə tɨ kɨ e wa ra dande tɨ, nɨngə əl-de təkɨ n-ndɨgɨ ngay kadɨ n-təl n-oo-de tɔ (1.1-3.13). Pol ɨlə dɨngəm mede tɨ kadɨ uwəi tɔgɨde ba nɨm, kadɨ tɔgi kɨ kəte me njɨyə naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ nɨm (4.1-12).
Ta kɨ rangɨ, Pol əl-de ta kɨ dɔ ta tɨ kɨ ɨsɨ dəji-naa ɔjɨ-n dɔ kḭ lo koy tɨ lə njé koy je, kɨ təl kɨ Kɨrɨsɨ a təl tə re me tɔɓa tɨ (4.13-5.11). Pol tɔl ta makɨtɨbɨ ləne kɨ ndu je kɨ kadɨ njé kaw-naa je ai dɔ tɨ tɔ, ta kuwə ji-naa tɔ (5.12-28).
Makɨtɨbɨ kɨ Pol ndangɨ adɨ njé kaw-naa je kɨ Təsalonɨkɨ tɨ kɨn, re kɨ me kosɨ nangɨ adɨ dɨje pətɨ kɨ ɨsɨ dəji rɔde ta dɔ dɔkagɨlo tɨ kɨ dɔbəy tɨ. Dɨje kɨ njé kun go Kɨrɨsɨ ɨngəi me makɨtɨbɨ tɨ kɨn təkɨ əi dɨje kɨ əi me kunjɨ tɨ ngata, nɨngə kɨlə ləde e ta kadɨ tḭḭ mede katɨ, mai najɨ lə Kɨrɨsɨ dɔkagɨlo tɨ kɨ əi dɔnangɨ tɨ ne ɓəy kɨn. NGa nɨngə, kɨ ɔjɨ dɔ ndɔ kɨ Kɨrɨsɨ a re-n, dəw kɨ gər goto. Nə ta ləde e kadɨ ɨndəi mede tɨ təkɨ Kɨrɨsɨ a re no̰o̰, ə ndɔ kɨ tḛḛ patɨ ɓa, a ɨndəi ɓe naa tɨ sie (4.17).
1
Kuwə ji-naa
Mi Pol, naa tɨ kɨ Sɨlasɨ əi kɨ Tɨmote Knjk 15.22; 16.1, ə jɨ ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn j-adɨ səi njé kaw-naa je lə Luwə kɨ Bawje əi kɨ Ɓaɓe lə Jəju Kɨrɨsɨ, kɨ ɨsi Təsalonɨkɨ tɨ Knjk 17.1-9; 1Təsa 2.1-2. Kadɨ me-majɨ kɨ kɨsɨ-maje lə Luwə e naa tɨ səsi.
Pol ra oyo Luwə mbata kadɨ-me lə Təsalonɨkɨ je
Jɨ ra oyo Luwə kɨ ndɔ je ndɔ je mbata tɨ ləsi pətɨ, lokɨ j-ɨsɨ j-əl ta ləsi Luwə taa taa, me kəl ta tɨ sie. Ta kəm Luwə tɨ kɨ Bawje, meje ɨsɨ ole dɔ kadɨ-me tɨ ləsi kɨ ɨsɨ kəm, kɨ ndɨgɨ-naa ləsi tɨ tɨngə bɨl, kɨ kuwə tɔgɨ ba me kɨndə me dɔ Ɓaɓe tɨ ləje Jəju Kɨrɨsɨ 1Kɔr 13.13. Tadɔ jɨ gər majɨ kadɨ Luwə kɔtɨ səsi, səi ngako̰je je kɨ ndɨgɨ səsi. Təkɨ rɔjetɨ, Poy Ta kɨ Majɨ kɨ j-ɨlə mbḛe dansi tɨ, e me ta kɨ kəl tɨ par al, nə e kɨ tɔgɨ, kɨ me kɨ kare kɨ NDɨl Luwə adɨ-je. Səi, ɨgəri pa njɨyəje kɨ jɨ njɨyə-n dansi tɨ mbata majɨ ləsi kɨn ɓətɨ. Nɨngə səi je, ɨndaji-je nɨm, ɨndaji Ɓaɓe nɨm, tadɔ ɨtaai ta lə Luwə me ko̰ je tɨ kɨ ngay. Ɨtaai kɨ rɔnəl kɨ NDɨl Luwə adɨ səsi Knjk 17.5-9. Lo kɨn tɨ, ɨtəli nḛ ndajɨ mbata tɨ lə njé kadɨ-me je kɨ dɔnangɨ Masəduwan tɨ 2Kɔr 1.16 kɨ dɔnangɨ Akay tɨ 2Kɔr 1.1. Ka ta lə Ɓaɓe ɓa ḭ rɔsi tɨ, tḛḛ dɔnangɨ Masəduwan tɨ kɨ dɔnangɨ Akay tɨ par al, nə poy kadɨ kɨ adi mesi Luwə kɨn sane kɨ lo je pətɨ. Sane sane kɨ j-aw kɨ ndoo kadɨ j-əl tae ɓəy taa al. Dɨje kare kare əli ta kɨ dɔje tɨ ɔjɨ-n dɔ kuwə kɨ uwəi-je kɨ rɔsi tɨ, kɨ təl kɨ ɨtəli gɨdɨsi adi kagɨ yo je ləsi, ə ɨtui kəmsi dɔ Luwə tɨ kɨ rɔjetɨ, kɨ nje kɨsɨ kəm ba, kadɨ ɨrai ɓəə lie kɨn. 10 Ɨrai ɓəə lie, ɨngɨnəi ngone kɨ ḭ dɔra̰ tɨ, kɨ un-e dan njé koy je tɨ taa. NGone Jəju kɨ nje taa je ta wongɨ tɨ kɨ a re.

1:1 Knjk 15.22; 16.1

1:1 Knjk 17.1-9; 1Təsa 2.1-2

1:3 1Kɔr 13.13

1:6 Knjk 17.5-9

1:7 2Kɔr 1.16

1:7 2Kɔr 1.1