Makɨtɨbɨ kɨ dɔsa̰y kɨ Pol ndangɨ adɨ
Tɨmote
Ta kɨ dɔ makɨtɨbɨ tɨ kɨ dɔsa̰y kɨ Pol ndangɨ adɨ Tɨmote
Makɨtɨbɨ kɨn e makɨtɨbɨ kɨ dɔsa̰y kɨ Pol ndangɨ adɨ Tɨmote, lokɨ Tɨmote e-n dɔ njé kaw-naa je tɨ kɨ Epəjɨ. A ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn go dangay tɨ kɨ dɔsa̰y kɨ ra me ɓe tɨ kɨ Rom. Tɨmote e ngon kɨ ko̰e e Jɨpɨ ə bawe e Gɨrəkɨ tɔ. Ko̰ Tɨmote təl nje kun go Kɨrɨsɨ, adɨ Tɨmote ka təl nje kun go Kɨrɨsɨ tɔ. NGa nɨngə, e kaw mba tɨ lə Pol kɨ ko̰ joo kɨ aw mba kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ lə Kɨrɨsɨ kɨn ə ɨngəi-naa kɨ Tɨmote dɔsa̰y me ɓe tɨ kɨ Lɨsɨtɨr, dɔnangɨ Aji tɨ kɨ du (ɓone kɨn ɓari-e Turki) (Knjk 16.1-3). Go kɨngə-naa tɨ ləde wa kɨ ɨngəi-naa kɨn ɓa, Tɨmote təl kɨ kare dan madɨ-kɨlə Pol je tɨ kɨ njé njɨyə sie. Lo je ngay kɨ Pol aw tɨ, Tɨmote e sie naa tɨ naa tɨ. Kɨ madɨ je, Pol ɨyə̰ ngɔdɨ kɨ ɔjɨ dɔ njé kaw-naa je kɨ lo je tɨ kɨ dangɨ dangɨ jie tɨ. E be ə, tɔe re-n nja ngay me makɨtɨbɨ tɨ lə NJé kaw kɨlə je (17.14-15; 18.5; 19.22) ə se me makɨtɨbɨ je tɨ kɨ Pol ndangɨ (1Kor 4.17; 16.10-11; Plp 2.19-24; 1Təsa 3.2-6). Makɨtɨbɨ je kɨ joo kɨ Pol ndangɨ adɨ Tɨmote tɔ, e kɨ ndangɨ adɨ Tɨtɨ tɔ kɨn, ɓari-de «makɨtɨbɨ lə ɓəə kɨlə je», mbata əi makɨtɨbɨ je kɨ ɔji rəbɨ ra kɨlə ɓəə lə Luwə, ə se rəbɨ kɔr no̰ njé kaw-naa je majɨ ngay.
Makɨtɨbɨ kɨ dɔsa̰y kɨn əl ta dɔ nḛ je tɨ mɨtə:
Nḛ kɨ dɔsa̰y, me makɨtɨbɨ tɨ kɨn, Pol ndɔr mbi njé kaw-naa je dɔ nḛ ndo tɨ kɨ ngom nɨm, dɔ pole nḛ ndo lə Jɨpɨ je kɨ ya̰ njé gər Luwə al, naa tɨ kɨ nḛ ndo lə Kɨrɨsɨ.
Nḛ kɨ ko̰ joo, makɨtɨbɨ kɨn tɔjɨ rəbɨ ra kaw-naa nɨm, kɨndə kəm go njé kaw-naa je tɨ kadɨ njɨyəi majɨ nɨm, njɨyə lə njé kɔr no̰ njé kaw-naa je nɨm tɔ.
Ta tɔl ta tɨ, Pol adɨ ta kɔjɨ Tɨmote ɔjɨ dɔ kɨlə ɓəə kɨ Luwə ɨlə jie tɨ, taa ade gosɨ kɨ kadɨ gər-n lo kɨndə kəmne go ɓutɨ je tɨ kɨ dangɨ dangɨ kɨ toi dan njé kaw-naa je tɨ. Nḛ kɨ bo ngay, sɔbɨ kadɨ Tɨmote e ɓəə kɨlə kɨ majɨ lə Jəju Kɨrɨsɨ (4.6).
Makɨtɨbɨ kɨ Pol ndangɨ adɨ Tɨmote kɨn, dəjɨ njé kaw-naa je kɨ njé kɔr no̰de je kadɨ rɔi rɔ kɨ rɔjetɨ kɨ ngɨre e dɔ kɨlə tɔjɨ tɨ, kɨ kɔsɨ məkəsɨ nangɨ no̰ Jəju Kɨrɨsɨ tɨ kɨ e nje taa dɔje ji majal tɨ (2.3-6).
1
Kuwə ji-naa
Mi Pol kɨ nje kaw kɨlə lə Jəju Kɨrɨsɨ kɨ go ndɨgɨ tɨ lə Luwə kɨ NJe kajɨ-je, taa kɨ go ndɨgɨ tɨ lə Jəju Kɨrɨsɨ kɨ e nḛ kɨndə me dɔ tɨ ləje. Ə m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn m-ɨlə-n m-adi ḭ Tɨmote Knjk 16.1 kɨ ḭ ngonm kɨ rɔjetɨ. Ḭ ngonm kɨ rɔjetɨ kɨ go rəbɨ kadɨ-me kɨ adɨ mei Jəju Kɨrɨsɨ. M-uwə ji, nɨngə kadɨ me-majɨ kɨ koo kəm-to-ndoo kɨ kɨsɨ-maje lə Bawje Luwə əi kɨ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ e səi naa tɨ.
Ta dɔ nḛ ndo tɨ kɨ ngom
Təkɨ ndɔ kɨ m-əli, lokɨ m-un ta rəbɨ kɨ dɔnangɨ Masəduwan tɨ 2Kɔr 1.16, ɨsɨ ɓe bo Epəjɨ tɨ no̰o̰ 2Kɔr 1.8. Ɨsɨ tɨ no̰o̰ mba kadɨ ɨndɔr mbi dɨje madɨ kɨ njé ndo nḛ je kɨ ngom, kadɨ tai kə̰ə̰ ta tɨ. Kadɨ ko dɨje ka kɨn tai kə̰ə̰ ta su je tɨ kɨ kɨdə kɨ kɔr gɨn nojɨ Kɨlə ngɨrə nḛ je 4-5; 9-11 kɨ gɨne gangɨ al, tadɔ lo tɔl ta nḛ je kɨn pətɨ e gakɨ-naa par. A ra səje majɨ dɔ kɨlə tɨ kɨ Luwə ɨlə jije tɨ, kɨ go rəbɨ kadɨ-me kɨn al. NDɔr mbi kɨn a re kɨ ndɨgɨ-naa kɨ nga̰me tɨ kɨ ay njay njay, kɨ me kɨ majɨ kɨ uwə dəw kɨ ta al, kɨ kadɨ-me kɨ rɔjetɨ tɔ. Dɨje madɨ mbati go rəbɨ ta kɔjɨ kɨ majɨ kɨn ə təli nayḭ-naa ta ta kɨ majɨ tɨ kɨ ndae goto. Rai rɔde njé ndo dɨje ndu-kun tɨ lə Luwə, nə təkɨ rɔjetɨ, əi je wa ka gəri me ta kɨ ɨsɨ əli al nɨm, taa gəri gɨn nḛ ndo kɨ ɨsɨ ndoi kɨ tɔgɨde kɨn al nɨm tɔ.
Jɨ gər kadɨ ndu-kun lə Luwə e ndu-kun kɨ majɨ lokɨ dəw gər lo ra-n kɨlə kɨ go rəbe tɨ. Majɨ kadɨ jɨ gəri ta kɨn majɨ: E dɨje kɨ njé ra nḛ kɨ dana ə ndu-kun re mbata ləde al, nə re mbata lə njé kadɨ dɨje ko̰, kɨ njé ta̰ rɔ je, kɨ njé mbatɨ Luwə, kɨ njé ra majal je, kɨ dɨje kɨ njé ra nḛ kɨ nəl Luwə al, kɨ njé kɨ ooi tɔ Luwə tə nḛ kɨ ay njay al, kɨ njé tɔl bawde je kɨ ko̰de je. Re mba njé tɔl dɨje, 10 njé ra kaya je, kɨ dɨngəm je kɨ njé sangɨ-naa, kɨ njé gatɨ kɨ dɨje ɓəə tɨ, kɨ njé ngom je, kɨ dɨje kɨ njé tətɨ ta je. Re kɨ mbata lə dɨje pətɨ kɨ njé ra nḛ kɨ ɔsɨ ta nḛ ndo kɨ rɔjetɨ lə Luwə. 11 Nḛ ndo kɨn e kɨ go poy ta tɨ kɨ majɨ kɨ Luwə ɨlə jim tɨ. E Poy Ta kɨ Majɨ kɨ tɔjɨ tɔɓa lə Luwə kɨ nje majɨ.
Me-majɨ lə Luwə mbata lə Pol
12 M-ra oyo Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ kɨ adɨ-m tɔgɨ kadɨ m-ra-n kɨlə lie. M-ra-e oyo mbata koo kɨ oo adɨ masɨ nakɨ ə ɨlə kɨlə kɨn jim tɨ. 13 Mi kɨ kəte mi nje kəl ta kɨ mal dɔ tɔ Luwə tɨ, mi nje kadɨ ko̰ dɨje lie, kɨ nje taje. Nə Luwə, oo kəm-to-ndoo ləm, tadɔ m-ra nḛ je kɨn pətɨ kɨ go gər-e tɨ al. M-ra-de tadɔ m-adɨ mem al Knjk 8.3; 9.4-5. 14 Ɓaɓe ləje, kɨ go me-majɨ tɨ lie kɨ to mbar mbar kɨ mbata ləm adɨ-m kadɨ-me kɨ ndɨgɨ-naa kɨ go rəbɨ kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ. 15 Ta kɨn e ta kɨ rɔjetɨ kɨ majɨ kadɨ dɨje pətɨ taai kɨ me kɨ kare ba. Jəju Kɨrɨsɨ re dɔnangɨ tɨ mba kajɨ njé ra majal je. NJé ra majal je kɨn, mi majal ləm ɨtə-de pətɨ. 16 Nə Luwə oo kəm-to-ndoo ləm. Ra be kadɨ Jəju Kɨrɨsɨ tɔjɨ kɨsɨ dɔ tɨ lie səm, mi kɨ majal ləm ɨtə dɨje pətɨ. MBata kadɨ e nḛ ndajɨ lə dɨje kɨ a adi-e mede kadɨ ɨngəi kajɨ kɨ to bɨtɨ kɨ no̰ tɨ.
17 Kadɨ tɔjɨ kɨ tɔɓa e
Lə NGar kɨ nje kɨsɨ kɨ dɔkagɨlo kɨ dɔkagɨlo,
Lə Luwə kɨ nje koy al,
Lə Luwə kɨ dum koo kɨ kəm,
Lə Luwə kɨ e karne ba e Luwə. Amen.* Amen e ta Ebɨrə kɨ kɔr me nə e rɔjetɨ, kadɨ e be!
Pol ɨlə dɨngəm me Tɨmote tɨ
18 NGonm Tɨmote, ta kɔjɨ kɨ m-adi ə to kɨn: Kɨ go ta je tɨ kɨ njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ əli dɔi tɨ kəte, m-ndɨgɨ kadɨ uwə ta je kɨn səm, ɨrɔ-n rɔ kɨ majɨ. 19 Ɨrɔ rɔ kɨ majɨ, kɨ kadɨ-me kɨ majɨ kɨ uwə dəw kɨ ta al. Dɨje madɨ mbati kadɨ mede uwə-de kɨ ta, adɨ kadɨ-me ləde tujɨ. 20 Dan dɨje tɨ kɨn, Iməne əi kɨ Aləgɨjandɨr əi tɨ no̰o̰. M-ɨlə Iməne 2Tɨm 2.17 əi kɨ Aləgɨjandɨr 2Tɨm 4.14 ji Sata̰ tɨ, kadɨ ndoi kəl ta kɨ mal dɔ Luwə tɨ al ngata.

1:2 Knjk 16.1

1:3 2Kɔr 1.16

1:3 2Kɔr 1.8

1:4 Kɨlə ngɨrə nḛ je 4-5; 9-11

1:13 Knjk 8.3; 9.4-5

*1:17 Amen e ta Ebɨrə kɨ kɔr me nə e rɔjetɨ, kadɨ e be!

1:20 2Tɨm 2.17

1:20 2Tɨm 4.14