Makɨtɨbɨ kɨ ko̰ joo kɨ Pol ndangɨ adɨ
Korḛtɨ je
Ta kɨ dɔ makɨtɨbɨ tɨ kɨ ko̰ joo kɨ Pol ndangɨ adɨ Korḛtɨ je
Makɨtɨbɨ tɨ kɨ ko̰ joo kɨ Pol ndangɨ adɨ Korḛtɨ je kɨn, ta kɨ me tɨ tɔjɨ kadɨ dan Pol əi kɨ njé kaw-naa je kɨ Korḛtɨ tɨ majɨ boy al. Dɨje madɨ tuji me Pol ngay kɨ ta kəlde je kɨ kɨlə rade je. Awi bɨtɨ əli təkɨ Pol aw kɨ tɔgɨ kɨ kadɨ e-n nje kaw kɨlə lə Jəju Kɨrɨsɨ al. Lo kɨn tɨ, Pol əl ta ngay. Nə re Pol əl ta ngay mɨndɨ ka, tɔjɨ njé kadɨ-me je kɨ Korḛtɨ tɨ təkɨ n-ndɨgɨ-de wa kɨn nɨm, n-sangɨ rəbɨ kulə nojɨ naa tɨ səde nɨm. E be ə, əl-n ta lə rɔne kɨ nəl-ne ngay lokɨ poyde kɨ majɨ re tḛḛ rɔne tɨ (7.5-15).
Go ta je tɨ kɨ ɔjɨ dɔ nḛ je kɨ nga̰ nga̰ kɨ tḛḛ dɔe tɨ dɔnangɨ Epəjɨ tɨ (1.1-11), Pol ole me njé kadɨ-me je kɨ Korḛtɨ tɨ dɔ nḛ je tɨ kɨ to kɨ n-ɨngə rɔde tɨ me kulə nojɨ tɨ kɨ to dande tɨ n-əi səde je, nɨngə tɔjɨ nda kɨlə lə nje kaw kɨlə lə Jəju Kɨrɨsɨ adɨ-de gəri tɔ. Pol ɔr-de gɨn nḛ kɨ n-əl-n-de ta je kɨ nga̰ nga̰ me makɨtɨbɨ tɨ ləne kɨ dɔsa̰y kɨ n-adɨ-de, nɨngə əl-de təkɨ n-ɨngə rɔnəl go tɨ, mbata ta kɨ nga̰ kɨ n-əl-de, kandɨde kɨ majɨ tḛḛ go tɨ (1.12-7.16).
NGa nɨngə, kɨ ɔjɨ dɔ nḛ kaw kɨ mba ra-n kɨ njé kadɨ-me je kɨ dɔnangɨ Jude tɨ (8-9), Pol dəjɨ Korḛtɨ je kadɨ əi njé ra majɨ, nɨngə əl-de ə nə: «Ɨgəri ra majɨ lə Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ majɨ. Kɨrɨsɨ kɨ e nje nḛ kɨngə, nə ra rɔne nje ndoo tɨ mbata ləsi, kadɨ me ndoo tɨ lie, səi, ɨtəli njé nḛ kɨngə je» (8.9).
Me ndəgɨ ta je tɨ kɨ re go tɨ (10-13), Pol təl ɨlə jine kəm dɨje tɨ kɨ njé kəl kə nə e asɨ kadɨ e nje kaw kɨlə al kɨn. Ɓa tɔl ta makɨtɨbɨ ləne kɨ ngon ta kɨ ndə̰y be kɨ əl kɨ mɨndɨ kɨ majɨ (13.11-13).
NDu Pol kɨ j-ɨngə me makɨtɨbɨ tɨ lie ne kɨn, ɨsɨ sangɨ majɨ lə darɔne wa al, nə ɨsɨ sangɨ kadɨ gəri təkɨ e tɔgɨ kɨ Luwə wa ə ade ə ɨsɨ ra-n kɨlə lie, nɨngə kadɨ taai Poy Ta kɨ Majɨ kɨn tə ta kɨ rɔjetɨ nɨm, kadɨ gəri Kɨrɨsɨ tə Ɓaɓe ləde nɨm tɔ.
1
Kuwə ji-naa
Mi Pol kɨ nje kaw kɨlə lə Jəju Kɨrɨsɨ kɨ go ndɨgɨ tɨ lə Luwə, naa tɨ kɨ ngoko̰ je Tɨmote, j-uwə jisi səi njé kaw-naa je lə Luwə kɨ ɨsi Korḛtɨ tɨ, taa j-uwə ji dɨje lə Luwə kɨ ɨsi dɔnangɨ tɨ kɨ Akay tɨ tae ba pətɨ tɔ Knjk 18.1. Kadɨ me-majɨ kɨ kɨsɨ-maje lə Bawje Luwə əi kɨ Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ e naa tɨ səsi.
Pol ra oyo Luwə
J-ɨlə tɔjɨ dɔ Luwə tɨ kɨ Baw Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ. Bawje kɨ me-majɨ lie to mbar mbar, kɨ e Luwə kɨ nje sɔl me me nḛ je tɨ pətɨ. E ə e nje sɔl me je dɔ ko̰ je tɨ kɨ dangɨ dangɨ, mba kadɨ je ka jɨ sɔl me dɨje kɨ ko̰ je kɨ dangɨ dangɨ tḛḛ dɔde tɨ tɔ. Kadɨ jɨ sɔl mede kɨ me-sɔl kɨ j-ɨngə rɔe tɨ. Be tɔ ə, təkɨ j-ɨngə-n ko̰ lə Kɨrɨsɨ ngay, Kɨrɨsɨ sɔl meje ngay tɔ. Re j-ɨsɨ j-ɨngə ko̰ ɓa, e kɨ mba kadɨ mesi sɔl-n, taa e mbata kajɨ ləsi tɔ. Re me je sɔl ɓa, e kɨ mba kadɨ adɨ səsi me-sɔl tɔ. NGa nɨngə, me-sɔl kɨn a ra kadɨ tə uwəi tɔgɨsi ba me ko̰ tɨ təkɨ j-ɨsɨ j-ɨngə ko̰ kɨn be tɔ. Lo kɨn tɨ, j-ɨndə meje dɔsi tɨ njɨriri, tadɔ jɨ gər kadɨ lokɨ ɨsɨ ɨndəi rɔsi naa tɨ səje dɔ ko̰ tɨ, ɨsɨ ɨndəi rɔsi naa tɨ səje dɔ me-sɔl tɨ kɨ j-ɨsɨ j-ɨngə tɔ.
NGakom je, jɨ ndɨgɨ kadɨ ɨgəri go ko̰ kɨ tḛḛ dɔje tɨ dɔnangɨ Aji tɨ kɨn. Dɨje adi-je ko̰ kadɨ kɨ dum kəl tae, e ko̰ kɨ al dɔ sɨngəje. Dəw kɨ ɨndə mene dɔ tɨ kadɨ n-a n-ɨsɨ kɨ dɔne taa goto. Je j-ɨndə meje tɨ kadɨ je dɨje kɨ gangi ta koy dɔje tɨ ngata. Nɨngə e be mba kadɨ j-uwə-n kul rɔje je wa al, nə kadɨ j-uwə kul Luwə kɨ nje kadɨ njé koy je ḭḭ lo koy tɨ. 10 E e ə taa-je ta ko koy tɨ kɨn, nɨngə a nay kɨ lo taa-je tae tɨ. E ə j-ɨndə meje dɔe tɨ, kadɨ a taa-je ta ko koy tɨ kɨn ɓəy. 11 Nɨngə, səi wa ka ɨsɨ ɨndəi rɔsi ta tɨ tɔ, me kəl ta tɨ kɨ Luwə mbata tɨ ləje. Luwə a ra səje majɨ kɨ rəbɨ nḛ kɨ dɨje ngay dəji mbata tɨ ləje. Lo kɨn tɨ, majɨ kɨn a təl nḛ ra oyo lə dɨje ngay mbata tɨ ləje tɔ.
Pol yətɨ ndune ɔjɨ dɔ kaw mba ləne
12 Nḛ kɨ adɨ-je rɔnəl, meje uwə-je kɨ ta al, jɨ gər kadɨ njɨyəje dan dɨje tɨ kɨ gəri Luwə al, e kɨ hal kɨ sɔl lɔm lɔm, kɨ nḛ ra kɨ rɔjetɨ kɨ ḭ rɔ Luwə tɨ. Nɨngə e njɨyə kɨ jɨ njɨyə kɨ gosɨ lə dəw al, nə kɨ ra majɨ lə Luwə. Kɨ bo ngay, e kɨ pa njɨyə kɨn ə jɨ njɨyə-n kɨ rɔsi tɨ. 13 Ta kɨ jɨ ndangɨ j-adɨ səsi kɨn, e ta madɨ kɨ rangɨ al, nə e nḛ kɨ ɨtɨdəi ə ɨgəri me wa kɨn par. NGa nɨngə, m-gər kadɨ a gəri me ay njay ɓəy. 14 Təkɨ ɨgəri ndə̰y ngata kɨn, a ɨgəri ay njay, ndɔ təl Ɓaɓe Jəju tɨ kɨ j-a je nḛ rɔnəl ləsi təkɨ a səi nḛ rɔnəl ləje kɨn be tɔ. 15 Kɨ me kɨ tḭ katɨ kɨn ə, m-ndɨgɨ kadɨ səi ə m-tḛḛ dɔsi tɨ kəte, kadɨ m-adɨ səsi ɨngəi ra majɨ kɨ ko̰ joo. 16 NGa nɨngə kadɨ m-ḭ dɔsi tɨ taa m-aw dɔnangɨ Masəduwan tɨ, ə m-ḭ Masəduwan tɨ ɓa Knjk 19.21, m-təl m-re dɔsi tɨ gogɨ ɓəy kadɨ tə ɨrai səm me nḛ ge je tɨ ləm kadɨ m-aw Jude tɨ. 17 NDum kɨ m-un kɨn, m-un kɨ no̰o̰ be par al, taa ndɨgɨ ra je ləm e kɨ go mər ta tɨ lə dəw kadɨ tə m-əl m-ə nə «oyo» ə m-təl m-ə nə «jagɨ» al. 18 Luwə asɨ kadɨ ma najɨ ləm: ta je kɨ j-əl səsi e «oyo» nɨm «jagɨ» nɨm al. 19 Tadɔ Jəju Kɨrɨsɨ, NGon lə Luwə kɨ je kɨ Sɨlasɨ je kɨ Tɨmote je Knjk 18.5 j-ɨlə səsi mbḛ ta lie kɨn e «oyo» nɨm «jagɨ» nɨm al. E dəw kɨ ta kɨ a ɨngə rɔe tɨ e «oyo» par. 20 Nɨngə kun mɨndɨ je lə Luwə pətɨ, Kɨrɨsɨ ə e nje tɔjɨ-de kə nə «oyo» e kɨ rɔjetɨ, taa e kɨ go rəbɨ lie tɔ ə j-ɨsɨ j-əl-n j-ə nə «Amen», mba kulə-n tɔjɨ dɔ Luwə tɨ tɔ. 21 Nɨngə e Luwə ə e nje kadɨ-je nɨm, səi je nɨm, tɔgɨ me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ. E ə mbətɨ-je ɨndə-je ta dangɨ mbata ləne. 22 E e tɔ ə ɨndə ndajɨ ləne rɔje tɨ tə nḛ ləne, taa ɨndə NDɨlne meje tɨ tə nḛ kɨ adɨ-je dɔ kəte dan nḛ majɨ je tɨ kɨ ɨndə ta dangɨ mbata ləje, kadɨ a adɨ-je.
23 Mi m-dəjɨ Luwə kadɨ gangɨ ta ndɔm, re m-ngom: nɨngə e mba kadɨ m-tujɨ mesi al, ə m-təl m-re-n Korḛtɨ tɨ gogɨ al. 24 Nɨngə jɨ sangɨ rəbɨ kadɨ j-ɨndə tɔgɨ dɔsi tɨ kadɨ adi mesi al jagɨ, tadɔ ɨsɨ uwəi tɔgɨsi ba me kadɨ-me tɨ ne ngata. Nḛ kɨ j-ɨsɨ jɨ sangɨ, e kɨndə rɔ naa tɨ səsi dɔ kɨlə tɨ mba kadɨ ɨngəi rɔnəl.

1:1 Knjk 18.1

1:16 Knjk 19.21

1:19 Knjk 18.5