Makɨtɨbɨ kɨ ko̰ joo kɨ
Ja̰
ndangɨ
Ta kɨ dɔ makɨtɨbɨ tɨ kɨ ko̰ joo kɨ Ja̰ ndangɨ
NJe ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn ɓa rɔne ə nə n-e «NGatɔgɨ». Nɨngə ta kəle tɔjɨ kadɨ e dəw kɨ aw kɨ ngon tɔgɨ madɨ dɔ dɨje tɨ kɨ ndangɨ makɨtɨbɨ adɨ-de kɨn. NDangɨ ta adɨ «Dəne kɨ Luwə mbəte nɨm adɨ ngane je nɨm». Nɨngə Dəne əi kɨ ngane je kɨn, kɨ rɔjetɨ ɓa, əi njé kaw-naa je kɨ lo madɨ tɨ (1).
Ɨlə dɨngəm mede tɨ kadɨ njɨyəi me ta kɨ rɔjetɨ kɨ me ndɨgɨ-naa tɨ (1-6); taa ndəjɨ-de kadɨ ɨndəi kəm-kədɨ dɔ rɔde tɨ kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ njé ndo nḛ kɨ go rəbe tɨ al təkɨ əl-n me makɨtɨbɨ tɨ kɨ dɔsa̰y kɨn be tɔ (7-11). NJe ndangɨ makɨtɨbɨ tɔl ta makɨtɨbɨ ləne kɨ ta kaw mba kɨ ndɨgɨ kadɨ n-a n-aw kɨ dɔde tɨ, taa əl-de ta kuwə ji-naa lə njé kaw-naa je kɨ e səde ɨndəi tae tɨ tɔ (12-13).
Təkɨ əl-n me makɨtɨbɨ tɨ kɨ dɔsa̰y, dəjɨ dɨje kɨ ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn adɨ-de kadɨ ɨndəi kəm-kədɨ dɔ rɔde tɨ nɨm, kadɨ uwəi tɔgɨde ba me kadɨ-me tɨ kɨ rɔjetɨ nɨm tɔ.
1
Kuwə ji-naa
Mi NGatɔgɨ lə njé kaw-naa je, m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn madi ḭ Dəne kɨ Luwə mbəti, taa madɨ ngani je kɨ səi səde je, m-ndɨgɨ səsi ndɨgɨ kɨ rɔjetɨ. Nɨngə e mi par ɓa m-ndɨgɨ səsi al, nə e dɨje pətɨ kɨ gəri nḛ kɨ rɔjetɨ ə ndɨgi səsi. Jɨ ndɨgɨ səsi mbata nḛ kɨ rɔjetɨ uwə meje, nɨngə e nḛ kɨ a to meje tɨ kɨ ndɔ je ndɔ je. Ɓa jɨ dəjɨ kadɨ me-majɨ, kɨ koo kəm-to-ndoo, kɨ lapɨya lə Bawje Luwə əi kɨ NGone Jəju Kɨrɨsɨ e səsi naa kadɨ ɨsɨ me nḛ ra kɨ rɔjetɨ kɨ me ndɨgɨ-naa tɨ.
Nḛ ra kɨ rɔjetɨ əi kɨ ndɨgɨ-naa
Rɔm nəl-m kɨ dum bɨtɨ kadɨ m-o təkɨ ngani je madɨ ɨsɨ njɨyəi dɔ rəbɨ tɨ kɨ rɔjetɨ, təkɨ Bawje Luwə dəjɨ-n-je. Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, Dəne kɨ nje ndɨgɨ ləm, nḛ kɨ m-dəji, e ta kadɨ jɨ ndɨgi-naa kɨ yo je kɨ nḛ je. E ndu-kun kɨ sɨgɨ ɓa m-adi al, nə e ndu-kun kɨ j-ɨngəi lo kɨlə ngɨre tɨ nu wa kɨn Ja̰ 13.34; 15.12, 17. NDɨgɨ-naa e njɨyə go ndu-kun tɨ lə Luwə. NGa nɨngə, ndu-kun kɨ osɨ mbisi tɨ lo kɨlə ngɨre tɨ nu, e ta kadɨ ɨnjɨyəi me ndɨgɨ-naa tɨ.
NJé kədɨ dɨje kɨlə-de kɔ ngay sanəi-naa kɨ lo pətɨ dɔnangɨ tɨ ne, nɨngə mbati kadɨ n-əli təkɨ Jəju Kɨrɨsɨ təl dəw təkɨ rɔjetɨ. Lo kɨn tɨ a oi dəw kɨ nje ngom, kɨ nje ta̰ rɔ Kɨrɨsɨ. Ɨndəi kəm-kədɨ dɔ rɔsi tɨ səi je wa, mba kadɨ kandɨ kɨlə rasi nay kɔ kare al, nə kadɨ ɨngəi nḛ kɨgə go jisi kɨ asɨ loe tɨ bərəre. Nɨngə dəw kɨ a dɔ njane tɨ me nḛ ndo tɨ kɨ ɔjɨ dɔ Kɨrɨsɨ al, nə tɔ a dam kare yo, e dəw kɨ nḛ madɨ kɨ dɔɔ-e naa tɨ kɨ Luwə goto. Dəw kɨ a dɔ njane tɨ me nḛ ndo tɨ kɨ ɔjɨ dɔ Kɨrɨsɨ, e dəw kɨ dɔɔi-naa naa tɨ kɨ Luwə nɨm kɨ NGone nɨm. 10 Kɨn ə re dəw madɨ re rɔsi tɨ kɨ nḛ kɨ rangɨ ɓɨ kɨ nḛ ndo kɨn al ɓa, uwəi-e kɨ rɔsi tɨ al nɨm, uwəi jie al nɨm. 11 Tadɔ re uwəi jie ɓa, ɨrai madɨ-naa sie dɔ kɨlə rae tɨ kɨ majal.
Ta kɨ dɔbəy tɨ
12 M-aw kɨ nḛ je ngay ɓəy kadɨ m-əl səsi, nə m-ndɨgɨ kadɨ m-ndangɨ kɨ man ndangɨ nḛ me makɨtɨbɨ tɨ al. Tadɔ m-ɨndə mem tɨ kadɨ m-a m-aw rɔsi tɨ kadɨ m-əl səsi ta kɨ tam, kadɨ tə rɔnəl ləje osɨ taga pa̰y. 13 Dɨje kɨ dan njé kaw-naa je tɨ kɨ ne, kɨ əi dɨje kɨ Luwə mbəte uwəi jii.

1:5 Ja̰ 13.34; 15.12, 17